ค้นหา
ค้นหา
ญาตราง

ทัวร์ญาตราง

พบ 2 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ญาตรางขายดี


รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-08DEC-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 3วัน2คืน
FD
 
ราคา10,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพลิดเพลินกับ สวนสนุกวินเพิร์ล เต็มวัน เต็มอิ่มกับโซนสวนสนุก, สวนน้ำ, อควำเรียม และโซนซำฟำรี ที่รวมสัตว์บกน่ำรัก หลำกหลำยชนิดไว้มำกมำย
เช็คอินคำเฟ่สุดชิค Jungle Café
เซลฟี่กับแลนด์มำร์ค Tram Huong อำคำรทรงดอกบัวสีชมพูริมหำด
เดินชิมซีฟู้ดเมืองญำจำง ณ Street food Night Market ห้ำมพลำด!! ชิม Lobster
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด
พักดี โรงแรมระดับ 4 ดำว
รหัสทัวร์ : THT18-FD-VN-15DEC-2023-01APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
FD
 
ราคา13,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินเพิร์ล โซนสวนสนุก, สวนนา, อควาเรียม และโซนซาฟารี ที่รวมสัตว์บกน่ารัก หลากหลายชนิดไว้มากมาย
สัมผัสประสบการณ์สุดตื่นเต้น นั่งรถราง เพื่อชม นาตกดาตันลา
ให้ท่านได้อัพรูปสวยๆ ลงโซเชียล โดยมีแบล็คกราวเป็น ดอกไฮเดรนเยีย
ลิ มรส ล็อบสเตอร์ ณ ตลาดกลางคืนญาจาง
เมนูพิเศษ Seafood Buffet , Vinpearl Wonder Buffet
พัก โรงแรมระดับ 4 ดาว
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top