ค้นหา
ค้นหา
เจียอี้

ทัวร์เจียอี้

พบ 29 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เจียอี้ขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-11OCT-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 15 - 19 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-10JUL-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- ไทเป–ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-14NOV19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง - DUTYFREE
ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARK
พฤศจิกายน
21 - 24 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-9OCT-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
VZ
 
ราคา15,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง-มิยาฮาร่าไอศกรีม-เจียอี้-ตลาดกลางคืนเจียอี้ 
อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-เจียงไคเช็ค
ชมผลิตภัณฑ์-ปะการังแดง-ตึกไทเป101-ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง 
พฤศจิกายน
23 - 27 พ.ย. 62,
ธันวาคม
25 - 29 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-11SEP-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
พฤศจิกายน
19 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
15 - 20 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
11 - 16 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-16OCT19-29JAN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
พฤศจิกายน
18 - 23 พ.ย. 62, 20 - 25 พ.ย. 62, 25 - 30 พ.ย. 62, 27 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
02 - 07 ธ.ค. 62, 03 - 08 ธ.ค. 62, 04 - 09 ธ.ค. 62, 09 - 14 ธ.ค. 62, 10 - 15 ธ.ค. 62, 11 - 16 ธ.ค. 62, 16 - 21 ธ.ค. 62, 17 - 22 ธ.ค. 62, 18 - 23 ธ.ค. 62, 23 - 28 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 25 - 30 ธ.ค. 62, 31 ธ.ค. - 05 ม.ค. 63,
มกราคม
08 - 13 ม.ค. 63, 15 - 20 ม.ค. 63, 22 - 27 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
รหัสทัวร์ : THF5-BR-TW-9OCT-22NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
BR
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
Cosmetic Shop-ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง 
ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- Mitsui Outlet Park
พฤศจิกายน
22 - 26 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-5OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62,
เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium 
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-TW-9AUG-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง- เมืองเจียอี้
-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
-ซีเหมินติง-Duty Free
-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น
-Gloria Outlets
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999

เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top