ค้นหา
ค้นหา
เจียอี้

ทัวร์เจียอี้

พบ 23 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เจียอี้ขายดี

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-4JUL-16NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป -เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง -วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-TW-29AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา13,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี 
–ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง .
-วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
– ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
-เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-19JUL-25OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
- วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
 - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
- ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป 
- ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว 
- ศูนย์ GERMANIUMและ ปะการังแดง 
- อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
- ชอปปิ้งซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-16AUG-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา13,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ชอปปิ้งซีเหมินติง
กันยายน
21 - 25 ก.ย. 62, 22 - 26 ก.ย. 62, 27 ก.ย. - 01 ต.ค. 62, 28 ก.ย. - 02 ต.ค. 62, 29 ก.ย. - 03 ต.ค. 62,
ตุลาคม
04 - 08 ต.ค. 62, 06 - 10 ต.ค. 62, 11 - 15 ต.ค. 62, 19 - 23 ต.ค. 62, 20 - 24 ต.ค. 62, 25 - 29 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
01 - 05 พ.ย. 62, 02 - 06 พ.ย. 62, 03 - 07 พ.ย. 62, 08 - 12 พ.ย. 62, 09 - 13 พ.ย. 62, 10 - 14 พ.ย. 62, 15 - 19 พ.ย. 62, 16 - 20 พ.ย. 62, 17 - 21 พ.ย. 62, 22 - 26 พ.ย. 62, 23 - 27 พ.ย. 62, 24 - 28 พ.ย. 62, 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
06 - 10 ธ.ค. 62, 07 - 11 ธ.ค. 62, 08 - 12 ธ.ค. 62, 13 - 17 ธ.ค. 62, 14 - 18 ธ.ค. 62, 20 - 24 ธ.ค. 62, 21 - 25 ธ.ค. 62, 22 - 26 ธ.ค. 62, 27 - 31 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THJ6-VZ-TW-31OCT19-26DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา13,999
รายละเอียดเพิ่มเติม

ตุลาคม
31 ต.ค. - 03 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
01 - 04 พ.ย. 62, 02 - 05 พ.ย. 62, 07 - 10 พ.ย. 62, 08 - 11 พ.ย. 62, 09 - 12 พ.ย. 62, 14 - 17 พ.ย. 62, 15 - 18 พ.ย. 62, 16 - 19 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 22 - 25 พ.ย. 62, 23 - 26 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62, 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 62, 30 พ.ย. - 03 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
04 - 07 ธ.ค. 62, 05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62, 08 - 11 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 13 - 16 ธ.ค. 62, 14 - 17 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 20 - 23 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62, 26 - 30 ธ.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-10JUL-27DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง -วัดเหวินอู่- เจียอี้ -อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา -ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต- ไทเป–ร้านพายสับปะรด - MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-11SEP-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
กันยายน
25 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
02 - 07 ต.ค. 62, 09 - 14 ต.ค. 62, 19 - 24 ต.ค. 62, 22 - 27 ต.ค. 62,
พฤศจิกายน
12 - 17 พ.ย. 62, 19 - 24 พ.ย. 62,
ธันวาคม
04 - 08 ธ.ค. 62, 05 - 09 ธ.ค. 62, 20 - 25 ธ.ค. 62, 24 - 29 ธ.ค. 62, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 03 ม.ค. 63,
มกราคม
15 - 20 ม.ค. 63, 29 ม.ค. - 03 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
05 - 10 ก.พ. 63, 12 - 17 ก.พ. 63, 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 63,
มีนาคม
11 - 16 มี.ค. 63, 18 - 23 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-14AUG-20NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
กันยายน
25 - 30 ก.ย. 62,
ตุลาคม
02 - 07 ต.ค. 62, 09 - 14 ต.ค. 62, 16 - 21 ต.ค. 62, 23 - 28 ต.ค. 62, 30 ต.ค. - 04 พ.ย. 62,
พฤศจิกายน
06 - 11 พ.ย. 62, 13 - 18 พ.ย. 62, 18 - 23 พ.ย. 62, 20 - 25 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-27AUG-6NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
BR
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
– หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
– เมืองเจียอี้– ร้านชา 
– อุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
– ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ 
– ร้านพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน 
– ซีเหมินติง– ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น 
– อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก 
– ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-TW-9AUG-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง- เมืองเจียอี้
-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
-ซีเหมินติง-Duty Free
-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น
-Gloria Outlets
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top