ค้นหา
ค้นหา
เถาหยวน

ทัวร์เถาหยวน

พบ 12 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เถาหยวนขายดี
TAG

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-28NOV19-3JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
SL
 
ราคา10,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 15 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62, 28 - 31 ธ.ค. 62, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 30 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
มกราคม
16 - 19 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
06 - 09 มี.ค. 63, 13 - 16 มี.ค. 63, 20 - 23 มี.ค. 63, 27 - 30 มี.ค. 63,
เมษายน
17 - 20 เม.ย. 63, 24 - 27 เม.ย. 63, 30 เม.ย. - 03 พ.ค. 63,
พฤษภาคม
07 - 10 พ.ค. 63, 14 - 17 พ.ค. 63, 21 - 24 พ.ค. 63,
มิถุนายน
03 - 06 มิ.ย. 63,
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-25SEP-29DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา11,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ผูหลี่– ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่–ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง– พายสับปะรด - ไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต- ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง
ธันวาคม
27 - 31 ธ.ค. 62, 28 ธ.ค. - 01 ม.ค. 63, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-14NOV19-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา14,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง - DUTYFREE
ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARK
พฤศจิกายน
15 - 18 พ.ย. 62, 21 - 24 พ.ย. 62, 28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
12 - 16 ธ.ค. 62, 19 - 22 ธ.ค. 62,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63, 16 - 19 ม.ค. 63, 23 - 26 ม.ค. 63, 30 ม.ค. - 02 ก.พ. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 20 - 23 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
มีนาคม
05 - 08 มี.ค. 63, 12 - 15 มี.ค. 63, 19 - 22 มี.ค. 63, 26 - 29 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THA7-IT-TW-28NOV19-28MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
IT
 
ราคา15,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-แวะชิมชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
ไทจง-ไทเป-ขนมพายสัปปะรด-อุทยานเหยหลิ่ว-ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
พฤศจิกายน
28 พ.ย. - 01 ธ.ค. 62,
ธันวาคม
07 - 10 ธ.ค. 62, 12 - 15 ธ.ค. 62, 21 - 24 ธ.ค. 62,
มกราคม
16 - 19 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 08 - 11 ก.พ. 63, 22 - 25 ก.พ. 63, 29 ก.พ. - 03 มี.ค. 63,
มีนาคม
14 - 17 มี.ค. 63, 28 - 31 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-5OCT-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา18,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
ธันวาคม
05 - 08 ธ.ค. 62, 07 - 10 ธ.ค. 62,
เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium 
ธันวาคม
19 - 22 ธ.ค. 62, 23 - 26 ธ.ค. 62, 25 - 28 ธ.ค. 62,
มกราคม
09 - 12 ม.ค. 63,
กุมภาพันธ์
06 - 09 ก.พ. 63, 13 - 16 ก.พ. 63, 27 ก.พ. - 01 มี.ค. 63,
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-TW-9AUG-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง- เมืองเจียอี้
-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
-ซีเหมินติง-Duty Free
-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น
-Gloria Outlets
รหัสทัวร์ : THF5-BR-TW-26SEP-21NOV19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
BR
 
ราคา20,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ชิมชาอู่หลง-เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-Cosmetic shop
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น
อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
พฤศจิกายน
21 - 25 พ.ย. 62,
รหัสทัวร์ : THA16-TG-TW-26JUL-22DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง 
- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ- เมืองเจียอี้
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  -ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ 
- ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน 
- ตลาดซีเหมินติง– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
- ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรตึกชมวิวชั้น 89 )
รหัสทัวร์ : THA16-TG-TW-12JUL-24DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
– ไทเป - COSMETIC SHOP
- ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S09) TAIWAN TIGER HIGH SEASON 4 วัน 3 คืน (280320)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (301219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,777
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (291219)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top