ค้นหา
ค้นหา
เถาหยวน

ทัวร์เถาหยวน

พบ 7 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ เถาหยวนขายดี

รหัสทัวร์ : THB15-XW-TW-13AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 2 คืน
XW
 
ราคา9,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
ร้านพายสับปะรด – ไถจง
ตลาดไนท์มาร์เก็ต – ไทเป
เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC – GERMANIUM SHOP
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
กันยายน
17 - 20 ก.ย. 62, 19 - 22 ก.ย. 62, 22 - 25 ก.ย. 62, 24 - 27 ก.ย. 62, 29 ก.ย. - 02 ต.ค. 62,
ตุลาคม
01 - 04 ต.ค. 62, 03 - 06 ต.ค. 62, 06 - 09 ต.ค. 62, 08 - 11 ต.ค. 62, 10 - 13 ต.ค. 62, 13 - 16 ต.ค. 62, 17 - 20 ต.ค. 62, 20 - 23 ต.ค. 62, 22 - 25 ต.ค. 62, 24 - 27 ต.ค. 62,
รหัสทัวร์ : THV4-VZ-TW-29AUG-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
VZ
 
ราคา13,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง- เจียอี้ - เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต
-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี 
–ร้านชาอู่หลง–ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
- ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง .
-วัดเหวินอู่- ไทเป – ศูนย์เจอร์เมเนียม 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) 
– ศูนย์เครื่องสำอาง- ตลาดซีเหมินติง
-เถาหยวน –ร้านพายสับปะรด+Workshop
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-3-24OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
SL
 
ราคา14,555
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน –เจียวซี –Jiaoxi Hot Spring Park 
–อี๋หลาน –Jimmy Square –ฮัวเหลียน 
– หน้าผา Qingshui – ถนนคนเดิน Old Railway 
- ตลาดกลางคืน East Gate– หาด Qixingtan 
–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–ไทเป 
–ร้านพายสับปะรด – Mitsui Outlet
- ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 –ศูนย์เครื่องสำอางค์
–  วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THA7-IT-TW-10AUG-26OCT19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
IT
 
ราคา14,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา 
– วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ 
– แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง 
– ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
– ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด 
– อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้น ตึกชั้น89) 
– ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
– ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์
 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : THJ6-TG-TW-9AUG-7DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
-วัดพระถังซัมจั๋ง- เมืองเจียอี้
-อาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
-ซีเหมินติง-Duty Free
-อุทยานเหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น
-Gloria Outlets
รหัสทัวร์ : THA16-TG-TW-26JUL-22DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา22,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน - เถาหยวน - ไถจง 
- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ- เมืองเจียอี้
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน  -ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ 
- ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด - วัดหลงซาน 
- ตลาดซีเหมินติง– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
- ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรตึกชมวิวชั้น 89 )
รหัสทัวร์ : THA16-TG-TW-12JUL-24DEC19
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
TG
 
ราคา25,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไต้หวัน - เถาหยวน - เมืองเจียอี้- หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
- นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน 
- เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน - ชิมชาอูหลง 
- ไถจง– ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต- หนานโถว 
- วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
- ไทเป -ร้านขนมพายสับปะรด - ตลาดซีเหมินติง
นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
– ไทเป - COSMETIC SHOP
- ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : OH MY GOD !! TAIWAN TAROKO ถูกเวอร์ๆ 5D3N (241019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,555
THS21-VZ-TW-17JUN-12OCT19
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (281219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,999
ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน (291219)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,999
ทัวร์ไต้หวัน : Wow Taiwan 4 วัน 2 คืน (161119)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,222
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top