ค้นหา
ค้นหา
ไทเป

ทัวร์ไทเป

พบ 24 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไทเปขายดี

รหัสทัวร์ : THT18-VZ-TW-04NOV-2023-25MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือ ชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
สัมผัสประสบการณ์ในการใส่ ชุดกี่เพ้า เที่ยวตลาดตี้ฮวา และ วัดเสียไห่เฉิงหวง
ขอพร วัดเสียไห่เฉิงหวง ศาลเจ้าที่ศักดิสิทธิ์เรื่องความรักที่สุดในไต้หวัน
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ที่ หมู่บ้านซื่อ ซื่อ หนันซุน
เช็คอินที่เที่ยวสุดคิ้วท์ที่ หมู่บ้านแมวโหวต้ง
รหัสทัวร์ : THS20-VZ-TW-01NOV-2023-30MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา16,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ช้อปปิ้ง 3 ตลำดดังของไต้หวัน ฟ่งเจี้ย ,ซีเหมินติง, เถำหยวน ไนท์มำร์เก็ต
ปั่นเรียลไบค์ ลอดอุโมงค์แห่งแสงสี ณ จีหลง
ผูกด้ำยแดงขอพรให้สมหวังด้ำนควำมรักที่วัดหลงซำน
ล่องเรือทะเลสำปสุริยันจันทรำ ชมธรรมชำติที่สวยงำมของไต้หวัน
ชมหมู่บ้ำนโบรำณจิ่วเฟิ่น และ ท่ำเรือหลำกสีเจิ้งปิน สุดคลำสสิค
อธิฐำนขอพรปล่อยโคมลอยที่ถนนสือเฟิ่น / พิเศษสุดๆแช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว
จัดเต็มเมนูพิเศษ!!! เมนูปลำประธำนำธิบดี ,เสี่ยวหลงเปำ ,ชำบูชำบู สไตล์ไต้หวัน
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-02NOV-2023-29APR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
SL
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซาจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองไถจง 
ไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ถ่ายรูปตึกไทเป101 
GERMANIUM 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน 
ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เครื่องสาอาง 
ตลาดปลาไทเป 
เมืองนิวไทเป 
หมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
เมืองเถาหยวน
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-29OCT-2023-23JAN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
VZ
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองไถจง 
ไถจงไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง 
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองเถาหยวน 
ร้านพายสับประรด 
แช่น้าแร่
เมืองนิวไทเป 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
เมืองไทเป 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ศูนย์เครื่องสาอาง 
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน 
Germanium 
ตึกไทเป 101
รหัสทัวร์ : THB11-VZ-TW-12SEP-2023-27FEB-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
VZ
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน  
เมืองเจียอี้
ชิมชาอู่หลง 
นั่งรถไฟอาลีซาน 
Miyahara Ice Cream 
เมืองไถจง 
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
โรงละครแห่งชาติไถจง 
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา 
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
เมืองนิวไทเป 
อุทยานเย๋หลิ่ว 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
เมืองไทเป 
GERMANIUM 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89
วัดหลงซาน 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : THB11-JX-TW-25JAN-19MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 4วัน3คืน
JX
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนาน โถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดหลงซาน 
ศูนย์เครื่องสำอาง 
เมืองเถาหยวน

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-28MAR-2023-02MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
SL
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซาจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองเจียอี้
นั่งรถไฟอาลีซาน 
เมืองไถจง 
โรงละครแห่งชาติไถจง 
ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) 
Germanium 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน 
ศูนย์เครื่องสาอาง 
เมืองนิวไทเป 
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว 
ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
เมืองเถาหยวน
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-16NON-2023-03MAY-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
SL
 
ราคา18,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว 
วัดเหวินหวู่ 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถั่งซาจั๋ง 
ชิมชาอู่หลง 
เมืองเจียอี้ 
ตลาดเหวินฮัวไนท์มาร์เก็ต
นั่งรถไฟอาลีซาน
เมืองไถจง 
หมู่บ้านสายรุ้ง
เมืองไทเป 
ร้านพายสับประรด 
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
Germanium
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
วัดหลงซาน 
ศูนย์เครื่องสาอาง 
เมืองนิวไทเป 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว 
ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน 
เมืองเถาหยวน
เมืองไถจง    
ตลาดกลางคืนไถจง
หมู่บ้านสายรุ้ง 
เมืองหนานโถว 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  
วัดเหวินอู่ 
ร้านชา 
เมืองนิวไทเป  
ถนนคนเดินตั้นสุ่ย
ร้านพายสัปปะรด 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว 
ถนนโบราณจิ๋วเฟิ่น 
เมืองไทเป 
ร้านสร้อยสุขภาพ 
ตึกไทเป 101 
ชมซากุระ วัดอู่จี๋เทียนหยวน 
ร้านเครื่องสำอาง 
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
วัดหลงซาน 
ซีหมินติง 
เมืองเถาหยวน

รหัสทัวร์ : THT18-IT-TW-01NOV-2023-31MAR-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน3คืน
IT
 
ราคา19,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
เที่ยวชมป่าสนพันปีรับลมหนาวที่อุทยานอาลีซาน
เดินเล่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ช้อปปิ้งเต็มอิ่ม 3 ตลาดไนท์ และช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ Gloria Outlets
เช็คอินสุดชิคที่ บ้านสีสันสดใสริมทะเล “บูราโนแห่งไต้หวัน"
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top