ค้นหา
ค้นหา
ไทจง

ทัวร์ไทจง

พบ 47 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ไทจงขายดี

รหัสทัวร์ : THZ1-XW-TW-11SEP-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
XW
 
ราคา15,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-เมืองผิงซี
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว
ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-28FEB-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา16,789
รายละเอียดเพิ่มเติม
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
อุทยานเหย๋หลิ่ว ชมหินเศียรพระราชินี
อุทยานทาโรโกะ ชมหุบเขาหินอ่อน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า
ตลาดกลางคืนฟงเจี่ย และตลาดซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-25NOV19-24JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
SL
 
ราคา16,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
พิพิธภัณฑ์กู้กง - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ศูนย์เครื่องสำองค์ - อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
รหัสทัวร์ : THF5-CI-TW-27FEB-26MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
CI
 
ราคา16,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
เถาหยวน-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop-ซีเหมินติง-DUTYFREE
ศูนย์GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
MITSUI OUTLET PARK
รหัสทัวร์ : THG1-TG-TW-13FEB-12APR20
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
TG
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืน
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ไทเป
ร้านคอสเมติค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
วัดหลงซาน (ขอพรความรัก) – ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก
น้ำตกอู่ไหล (รวมนั่งรถราง) – ถนนโบราณอู่ไหล
Germanium Power – DUTY FREE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
รหัสทัวร์ : THZ1-BR-TW-27FEB-25JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 3 คืน
BR
 
ราคา17,999
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
เมืองเจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
น้ำพุร้อนเป่ยโถว – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
ซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 10
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-12FEB-2MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CI
 
ราคา18,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - เจียอี้ 
ตลาดเหวินฮวา ไนท์มาเก็ต
ร้านใบชา - อุทยานอาลีซาน 
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
ร้านพายสับปะรด - มิยาฮาร่า ไอศกรีม  
ตลาดอี้จงไนท์มาร์เก็ต 
หนานโถว - ฟาร์มแกะชิงจิง 
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ 
ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM 
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) 
ศูนย์เครื่องสำอาง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค 
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต - วัดหลงซาน 
นั่งรถไฟความเร็วสูง TSHR สู่เมืองเถาหยวน
รหัสทัวร์ : THB11-BR-TW-13FEB-12MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
BR
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง 
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี 
ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง
ฟาร์มชิงจิง - FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE 
ไทจง -  ร้านพายสับปะรด - ไทเป - ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89) 
พิพิธภัณฑ์กู้กง - DUTY FREE - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค .
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังสีแดง
รหัสทัวร์ : THB11-CI-TW-25DEC19-2MAY20
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
CI
 
ราคา19,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมืองจางฮวา-วัดหลงซานลู่กัง-ถนนโบราณลู่ก่าง
พิพิธภัณฑ์กระจก-ไถจง-หนานโถว-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ WENHUA NIGHT MARKET
อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านพายสับปะรด-ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาเก็ต-ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM
ตึกไทเป 101-COSMETIC-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง ไนท์มาเก็ต-เถาหยวน
หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา 
วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า 
เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ 
ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป 
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ 
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ 
ร้านหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว 
ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park 
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top