ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 10,555
รหัสทัวร์ THV4-SL-TW-28NOV19-3JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน SL
เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
X X X
  2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่–ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  3 เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น –เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
อาหาร อาหาร X
  4 สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน –โรงแรมที่พัก
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง –วัดเหวินอู่–ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : เมืองไทเป –ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น –เจอร์เมเนียม –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : สนามบินเถาหยวน –กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
06 - 09 มี.ค. 63
10,999
13,999
10,999
10,999
10,999
13 - 16 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
20 - 23 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
27 - 30 มี.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
17 - 20 เม.ย. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
24 - 27 เม.ย. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
12,555
15,555
12,555
12,555
12,555
07 - 10 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
14 - 17 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
21 - 24 พ.ค. 63
11,555
14,555
11,555
11,555
11,555
03 - 06 มิ.ย. 63
12,222
15,222
12,222
12,222
12,222

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,990
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง ก.พ.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top