ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 10,990
รหัสทัวร์ THS21-VZ-TW-14FEB-20MAR20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน VZ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน
ร้านเหว่ยเก๋อ  - (ร้านพายสับปะรด)
ตลาดกลางคืนซื่อหลิน - ตึกไทเป 101
ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์รวมเครื่องสำอาง -  ตลาดกลางคืนซีเหมินติง 
ดิวตี้ฟรี - สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า
วัดเทพเจ้ากวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - หมู่บ้านสายรุ้ง
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ - (ร้านพายสับปะรด) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
X อาหาร X
  2 ตึกไทเป 101 - ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  3 ดิวตี้ฟรี - สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร อาหาร X
  4 หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ - (ร้านพายสับปะรด) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 2
สถานที่ : ตึกไทเป 101 - ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์รวมเครื่องสำอาง - ตลาดกลางคืนซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ดิวตี้ฟรี - สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : STW7 ไต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง 4D3N (200320)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S10) TAIWAN LION พาจ๊วดดดด 5 วัน 3 คืน (300520)
เดินทาง เม.ย.-พ.ค.
ราคาเริ่มต้น 11,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top