ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
WYSVO002 WY-SVO002 RUSSIA MOW-ZAGORSK 5D3N
WYSVO002 WY-SVO002 RUSSIA MOW-ZAGORSK 5D3N
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ THF5-WY-RU-01FEB-11MAR-2024
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน WY
พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์ 
เมืองมรดกโลก ซากอร์ส
จัตุรัสแดง, Metro
อนุสาวรีย์ผู้พิชิตอวกาศ
ชมโชว์ละครสัตว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต WY818 (09.15-12.25) – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY183 (15.35-20.50)
X X X
  2 จัตุรัสแดง – มหาวหิ ารเซนตบ์ าซลิ – ห้างกุม – วหิ ารเซ็นตเ์ดอซารเ์วยี ร์– พระราชวังเครมลิน – โบสถอ์ สัสมัชญั – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์– รสัเซยี เซอรค์ สั Russian Circus
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 ซากอร์ส – ตลาดอิสไมโลโว่ – มอสโคว์
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ ลิส์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์– สวนสาธารณะ Zaryadye – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์– ถนนอารบัต – อนุสาวรยี ผ์ พู้ ชิ ติ อวกาศ – Mega Mall – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY184 (23.10-06.25)
อาหาร อาหาร X
  5 สนามบินมัสกัต WY815 (09.05-17.45) – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต WY818 (09.15-12.25) – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY183 (15.35-20.50)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : จัตุรัสแดง – มหาวหิ ารเซนตบ์ าซลิ – ห้างกุม – วหิ ารเซ็นตเ์ดอซารเ์วยี ร์– พระราชวังเครมลิน – โบสถอ์ สัสมัชญั – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์ – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์– รสัเซยี เซอรค์ สั Russian Circus
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ซากอร์ส – ตลาดอิสไมโลโว่ – มอสโคว์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ ลิส์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์– สวนสาธารณะ Zaryadye – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์– ถนนอารบัต – อนุสาวรยี ผ์ พู้ ชิ ติ อวกาศ – Mega Mall – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY184 (23.10-06.25)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : สนามบินมัสกัต WY815 (09.05-17.45) – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
WYSVO002 WY-SVO002 RUSSIA MOW-ZAGORSK 5D3N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top