ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
WYSVO001 WY-SVO001 RUSSIA MOW-SPB 7D5N
WYSVO001 WY-SVO001  RUSSIA MOW-SPB 7D5N
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ THF5-WY-RU-24NOV-07MAR-2024
ระยะเวลา 7วัน5คืน
สายการบิน WY
เที่ยวมอสโคว์และเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
พระราชวังเครมลิน
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์
จัตุรัสแดง, Metro
พระราชวังฤดูหนาว
พระราชวังฤดูร้อน
มหาวิหารเซนต์ไอแซค
โบสถ์หยดเลือด
นั่งรถไฟ Sapsan 2 เที่ยว
ชมโชว์ละครสัตว์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต WY818 (09.00-12.00) – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY183 (16.00-21.20) โรงแรม Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า
X X X
  2 เมืองมอสโคว์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ ลิส์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์– วหิ ารเซ็นตเ์ดอซารเ์วยี ร์– พระราชวังเครมลิน – โบสถอ์ สัสมัชญั – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 รถไฟ SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์นิโคลัส – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ถ่ายภาพริมแม่น ้าเนวา – พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace – ป้ อม Peter and Paul Fortress – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ชอ้ ปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  5 รถไฟ SAPSAN – มอสโคว์– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์– ถนนอารบัต – รสัเซยี เซอรค์ สั Russian Circus
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 สวนสาธารณะ Zaryadye – จัตุรัสแดง – มหาวหิ ารเซนตบ์ าซลิ – ห้างกุม – ตลาดอิสไมโลโว่ – Mega Mall – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY184 (23.20-06.30)
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินมัสกัต WY815 (08.50-18.00) – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัสกัต WY818 (09.00-12.00) – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY183 (16.00-21.20) โรงแรม Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : เมืองมอสโคว์– ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ ลิส์– มหาวิทยาลัยมอสโคว์– วหิ ารเซ็นตเ์ดอซารเ์วยี ร์– พระราชวังเครมลิน – โบสถอ์ สัสมัชญั – ระฆังยักษ์พระเจ้าซาร์– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ แชมเบอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : รถไฟ SAPSAN – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – โบสถ์นิโคลัส – พระราชวังฤดูหนาว Hermitage Museum
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ถ่ายภาพริมแม่น ้าเนวา – พระราชวังฤดูร้อน Peterhof Palace – ป้ อม Peter and Paul Fortress – วิหารเซนต์ไอแซค – โบสถ์หยดเลือด – มหาวิหารคาซาน – ชอ้ ปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : รถไฟ SAPSAN – มอสโคว์– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์– ถนนอารบัต – รสัเซยี เซอรค์ สั Russian Circus
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : สวนสาธารณะ Zaryadye – จัตุรัสแดง – มหาวหิ ารเซนตบ์ าซลิ – ห้างกุม – ตลาดอิสไมโลโว่ – Mega Mall – สนามบินเชเรเมเตียโว มอสโคว์ WY184 (23.20-06.30)
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินมัสกัต WY815 (08.50-18.00) – สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
WYSVO001 WY-SVO001 RUSSIA MOW-SPB 7D5N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top