ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
Tokyo Oarai Fukusima Fuji 6D4N ซุปตาร์ โตเกียวเนยกรอบ มั้ยคะ
Tokyo Oarai Fukusima Fuji 6D4N ซุปตาร์ โตเกียวเนยกรอบ มั้ยคะ
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 28,888
รหัสทัวร์ THT18-XJ-JP-04JUL-05OCT2022
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน XJ
เที่ยวเมืองอาโอไร จ.อิบารากิ เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่ นตะวันออก
ไฮไลท์!! ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร
ขอพร ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ ร ับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ
เที่ยว จ.ฟุกุชิมะ ชม ทะเลสาบโกะชิคินุมะ หรือ บึงห้าสี
เยือนเมืองซามูไร พร้อมชมปราสาทสึรุกะ ณ เมืองไอสึ
ขอพร ณ วัดเอ็นโซจิ ต้นกำเนิดวัวแดงอากะเบโกะ

ฟรี!! แช่เท้า ผ่อนคลายความเมื่อยล้า ณ สถานีรถไฟ ยูโนะคามิ ออนเซ็น
เข้าชมหมู่บ้านโบราณ โออุจิ จูคุ พร้อมลิ้มลองอาหารท้องถิ่น “โซบะต้นหอม”
ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ
สักการะ ศาลเจ้านิกโกะโทโชกุ ได้รับการรับรองเป็นมรดกโลก จาก UNESCO
ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฟูตาระซัง
ย้อนยุคไปก ับ หมู่บ้านเอโดะจิ๋ว ณ คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิช ั ้น 5 ส ัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เรียนรู้แล้ะส ัมผ ัสว ัฒนธรรมญี่ปุ่ น ผ่านข ั ้นตอนพิธีการชงชา
สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พร้อมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ จุดเช็คอินแห่งใหม่ จอ LED ยักษ์ กับภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง
บุฟเฟ่ ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
X X X
  2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จ ังหว ัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่ง คามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จ ังหว ัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
X อาหาร X
  3 ว ัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองโคริยามะ
อาหาร อาหาร X
  4 เมืองนิกโกะ - ผา่ นชม สะพานชนิ เคยี ว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาชิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 จุดชมววิชนั้ 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่ น - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชอ้ ปปิ้งถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น ้าสุมิ ดะ - ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
อาหาร อาหาร X
  6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จ ังหว ัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่ง คามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จ ังหว ัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
อาหาร : X  อาหาร  X
วัน 3
สถานที่ : ว ัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองโคริยามะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : เมืองนิกโกะ - ผา่ นชม สะพานชนิ เคยี ว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จงัหวดัยามานาชิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : จุดชมววิชนั้ 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่ น - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ชอ้ ปปิ้งถนนนากามเิสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรีริมแม่น ้าสุมิ ดะ - ชมแมวยักษ์3 มิติพร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Tokyo Oarai Fukusima Fuji 6D4N ซุปตาร์ โตเกียวเนยกรอบ มั้ยคะ
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top