ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2
SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2
เส้นทาง ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ THS12-SL-SG-29APR-30OCT-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน SL
วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม
เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth
ชมโชว์ Wonder Full Light
วัดพระเขีย้วแก้ว
ช้อปปิ้งย่านถนนออรช์ ารด์
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์- คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
X อาหาร อาหาร
  2 เลือกเทยี่ วตาม Option ทตี่ ้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
อาหาร X X
  3 วัดพระเขีย้วแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออรช์ ารด์ - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – วัดแขก - วัดเจ้าแม่กวนอิม - เมอร์ไลอ้อน - Fountain of wealth - การ์เด้น บาย เดอะเบย์- คลากคีย์ - มาริน่า เบย์ แซน – ชมโชว์ Wonder Full Light
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เลือกเทยี่ วตาม Option ทตี่ ้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: FORT CANNING PARK - UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร)
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : วัดพระเขีย้วแก้ว – ท่านช้อปปิ้งย่านถนนออรช์ ารด์ - THE JEWEL CHANGI - กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
SPHZ-16.SINGAPORE CITYSCAPE 3D2
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์สิงคโปร์ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top