ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KIX23 XJ BKK OSAKA-TOKYO SAKURA WONDERFUL
KIX23 XJ BKK OSAKA-TOKYO SAKURA WONDERFUL
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 42,999
รหัสทัวร์ THG15-XJ-JP-11MAR-25APR-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน XJ
เข้าโอซาก้าออกนาริตะไม่ย้อนทาง
สวนสาธารณะนารา 
เดินเล่นหมู่บ้านชิราคาวะโกะ 
สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ 
สวนอุเอโนะ 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
X X X
  2 สนามบินคันไซ – ย่านชินไซบาชิ– สวนสาธารณะนารา –วดัโทไดจิ
X X อาหาร
  3 ริมแม่น ้าชินซากาอิ- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนั มาชิซึจิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค
อาหาร X X
  5 ภเูขาไฟฟูจิชนั้ 5– พิพิธภณั ฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูก
อาหาร อาหาร X
  6 นาริตะ - สุวรรณภมูิ(กรงุ เทพฯ)
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินคันไซ – ย่านชินไซบาชิ– สวนสาธารณะนารา –วดัโทไดจิ
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : ริมแม่น ้าชินซากาอิ- หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – ทาคายาม่า – เขตเมืองเก่าซนั มาชิซึจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนดอกไม้ริมทะเลสาบฮามานะ –โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท – หมู่บ้านน ้าใส โอชิโนะฮคัไค
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : ภเูขาไฟฟูจิชนั้ 5– พิพิธภณั ฑ์แผ่นดินไหว– อูเอโนะ – ชินจูก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : นาริตะ - สุวรรณภมูิ(กรงุ เทพฯ)
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KIX23 XJ BKK OSAKA-TOKYO SAKURA WONDERFUL
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี
KIX21 MM BKK OSAKA ซากุระ คิเรเนะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 41,999
KIX20 XJ BKK OSAKA ซากุระคิมิโนโตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 37,999
BT-NRT04-XJ Air Aisa X JAPAN TULIP PINKMOSS
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
BT-NRT03-XJ JAPAN พิ้งค์มอส ฟูจินาริตะ
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 33,999
RJ-XJ001 : TOKYO FUJI KAWAZU 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,888
KYUSHU SONGKRAN 5D3N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 43,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top