ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
เส้นทาง ทัวร์ญี่ปุ่น ซัปโปโร
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 48,888
รหัสทัวร์ THT18-TG-JP-12JAN-04MAR-2023
ระยะเวลา 6วัน4คืน
สายการบิน TG
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 คลองโอตารุ
 ประดับไฟ ฤดูหนาว สวนโอโดริ
โรงเป่าแก้ว
 พิพิธพัณฑ์กล่องดนตรี
 บ่อน้ำสีฟ้า
 เมือง อาซาฮิคาว่า
สวนสัตวร์อาซาฮิยามะ 
หมู่บ้านน้ำแข็ง ชิคาริเบทสึ
 ตลาดปลา นิโจ
 ศาลเจ้า ฮอกไกโด
 บุฟเฟ่ต์ ขาปู
 ช๊อปปิ้ง ทานุกิโคจิ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิกรงุ เทพฯ ประเทศไทย
X X X
  2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ– ถนนซาไก มาจิ– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ– พิพิทธภณั ฑ์กล่องดนตรี– เมืองบิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้ า (สระอะโออิ เคะ) – เมืองอาซาฮิคาว่า - ถนนคนเดิน เฮวะโดริอาซาฮิคาว่า
X อาหาร อาหาร
  3 เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน ้าแข็ง Ice Breaker Garinko II – เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งอิ ออน อาซาฮิคาว่า
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สวนสตัว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ –เมืองโทคาจิ– ทะเลสาบชิคาริเบทสึ- หมู่บ้านบนน ้าแขง ็ ทะเลสาบชิคาริเบต ็ สึ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี- ตลาปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมการประดับไฟฤดู หนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ- บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูชิมขาปู- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิกรงุ เทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – เมืองโอตารุ– คลองโอตารุ– ถนนซาไก มาจิ– โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ– พิพิทธภณั ฑ์กล่องดนตรี– เมืองบิเอะ - บ่อน ้าสีฟ้ า (สระอะโออิ เคะ) – เมืองอาซาฮิคาว่า - ถนนคนเดิน เฮวะโดริอาซาฮิคาว่า
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน ้าแข็ง Ice Breaker Garinko II – เมืองอาซาฮิคาว่า - ช้อปปิ้งอิ ออน อาซาฮิคาว่า
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สวนสตัว์อาซาฮิยามะ - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ –เมืองโทคาจิ– ทะเลสาบชิคาริเบทสึ- หมู่บ้านบนน ้าแขง ็ ทะเลสาบชิคาริเบต ็ สึ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้ง ดิวตี้ฟรี- ตลาปลานิโจ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ชมการประดับไฟฤดู หนาว ณ สวนสาธารณะโอโดริ- บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูชิมขาปู- ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ ประเทศไทย
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
HOKKAIDO SHIKARIBETSU ICE BREKER 6D4N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ญี่ปุ่นขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top