ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
KEU110812-EK CLASSY WINTER SWITZERLAND
 KEU110812-EK CLASSY WINTER SWITZERLAND
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 119,999
รหัสทัวร์ THK9-EK-EU-25OCT-13JAN-2023
ระยะเวลา 8วีน5คืน
สายการบิน EK
นั่งรถไฟขึ้นเขา Stoosbahn ชันที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ หมู่บ้านสตูส เมือง Schwyz
นั่งรถไฟ Gornergrat Bahn ชมยอดแมทเทอร์ฮอร์น
ชิมไวน์เลิศรสและชมไร่องุ่น ณ Les Celliers De Sion
ปราสาทชิลยอง เมือง Montreux
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน เมือง Vevey
หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเคนทรัม เมือง Bern
สะพาน Iseltwald และเมือง Interlake
หมู่บ้านกลางหุบเขา Grindelwald
นั่งกระเช้าลอยฟ้าใหม่ล่าสุด Eiger Express ต่อรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา
สะพานไม้ชาเปล สิงโตหินแกะสลัก เมือง Lucern
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เมือง Zurich
ช็อปปิ้งถนน Bahnhofstrasse
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
X X X
  2 ซูริค-ชไว้ซ์-น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส
X X อาหาร
  3 หมู่บ้านสตูส-เมืองอันเดอร์แมท-น่ังรถไฟกลาเซียเอก ็ ซเ ์ พลส-เซอร์แมท
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-แทสซ์-ซิยง-ชิมไวน์ LES CELLIERS DE SION มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เวเว่ย์-อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน-เบิร์น-บ่อหมีสีน ้าตาล-ประตูเมืองโบราณ-น ้าพุปีศาจ หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น-อินเทอร์ลาเกน-สะพานอิเซล์ทวาลด์
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถา ้น ้าแข ็ ง-ลูเซริน์
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-โบสถ์เซนต์ปี เตอร์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ สนามบนิเมืองซรูิค
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู ิ)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ซูริค-ชไว้ซ์-น่ังรถไฟ Stoosbahn-หมู่บ้านสตูส
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หมู่บ้านสตูส-เมืองอันเดอร์แมท-น่ังรถไฟกลาเซียเอก ็ ซเ ์ พลส-เซอร์แมท
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-แทสซ์-ซิยง-ชิมไวน์ LES CELLIERS DE SION มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เวเว่ย์-อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน-เบิร์น-บ่อหมีสีน ้าตาล-ประตูเมืองโบราณ-น ้าพุปีศาจ หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม-ศาลาว่าการเมืองเบิร์น-อินเทอร์ลาเกน-สะพานอิเซล์ทวาลด์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถา ้น ้าแข ็ ง-ลูเซริน์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-ซูริค-โบสถ์เซนต์ปี เตอร์-บาห์นฮอฟสตราสเซอ สนามบนิเมืองซรูิค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สนามบนิสุวรรณภมู ิ)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
KEU110812-EK CLASSY WINTER SWITZERLAND
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top