ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
เลทส์โก ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7D4N BY
เลทส์โก ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7D4N BY
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส
ราคาเริ่มต้น 51,990
รหัสทัวร์ THG15-SQ-EU-06DEC-04JAN-2022
ระยะเวลา 7วัน4คืน
สายการบิน SQ
 หมู่บ้านกีธูร์น หมู่บ้านไร้ถนน
 จัตุรัสดัมสแควร์ สัญลักษณ์อัมสเตอร์ดัม
 ล่องเรือหลังคากระจก
 หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ 
 แลนด์มาร์ค วินด์มิลล์กังหันลม 
 ถ่ายรูปกับอะโตเมียม 
 จัตุรัสกร็องปลัสที่สวยที่สุดในโลก
 เจ้าหนูน้อยมันเนอเกินปิส 
 พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
 น้ำหนักกระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 ก.ก.
(ไม่รวมวีซ่า ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์)
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภมูิ– สนามบินชางงี
X X X
  2 สนามบินชางงี– สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์มหาวิหารซาเครเกอร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์– โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
X อาหาร อาหาร
  3 มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส
อาหาร X อาหาร
  4 อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอธัยาศยั
อาหาร X X
  5 หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั ่งเศส – พิพิธภณั ฑ์ลูฟวร์– พระราชวังแวร์ซายส์– เอาท์เล็ท ลาวาเล่
อาหาร อาหาร X
  6 สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี
X X X
  7 สนามบินชางงี– สนามบินสุวรรณภมูิ– ประเทศไทย
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภมูิ– สนามบินชางงี
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินชางงี– สนามบินปารีส ชาร์ล เดอ โกล – กรุงปารีส – มงต์มาตร์มหาวิหารซาเครเกอร์– จัตุรัสปลัสเดอลากงกอร์ด – เสาโอเบลิสก์– โรงอุปรากรปาแลการ์นีเย่ – ล่องเรือบาโตมูช
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : มองซ์แซงต์มิเชล – เมืองรูอ็อง – กรุงปารีส
อาหาร : อาหาร  X  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : อิสระเลือกท่องเที่ยวหรือช้อปปิ้งตามอธัยาศยั
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 5
สถานที่ : หอไอเฟล – ประตูชัยฝรั ่งเศส – พิพิธภณั ฑ์ลูฟวร์– พระราชวังแวร์ซายส์– เอาท์เล็ท ลาวาเล่
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 6
สถานที่ : สนามบินปารีส ชารล์ เดอ โกล – สนามบินชางงี
อาหาร : X  X  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินชางงี– สนามบินสุวรรณภมูิ– ประเทศไทย
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เลทส์โก ปารีส มองซ์แซงต์มิเชล เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 7D4N BY
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top