ค้นหา
ค้นหา
ข้อมูลท่องเที่ยว
เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ พร้อมบริการแปลเอกสาร ฟรี!!
update : 18 ธ.ค. 62
เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ พร้อมบริการแปลเอกสาร ฟรี!!

เปิดทำพาสปอร์ตวันเสาร์ พร้อมบริการแปลเอกสาร ฟรี!!

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ส่งมอบความสุขแก่คนไทย ด้วยของขวัญปีใหม่ 2563 เป็น 2 การบริการพิเศษ ได้แก่

1.การเปิดให้บริการรับคำร้องหนังสือเดินทางธรรมดานอกเวลาราชการ (วันเสาร์) เป็นกรณีพิเศษ

โดยจะเปิดให้บริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางในกรุงเทพฯ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
▪ สำนักงานหนังสือเดินทางศรีนครินทร์ (ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค)
▪ สำนักงานหนังสือเดินทางปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza)
▪ สำนักงานหนังสือเดินทาง MRT คลองเตย
▪ สำนักงานหนังสือเดินทางมีนบุรี
วันให้บริการ : วันเสาร์ ที่ 14 และ 21 ธ.ค. 2562 และ วันเสาร์ ที่ 11 และ 18 ม.ค. 2563 เวลา : 08.30 – 15.30 น.
ทั้งนี้ เป็นการเปิดทำการเฉพาะหนังสือเดินทางธรรมดา และจัดส่งทาง EMS โดยผู้ที่จะทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรนำหนังสือเดินทางเล่มล่าสุดมาด้วย


หนังสือเดินทาง

2.การให้บริการแปลเอกสารแก่ประชาชน โดยไม่คิดค่าบริการ

ณ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้จัดทำคำแปลภาษาอังกฤษสำหรับผู้ร้องที่เป็น "เจ้าของเอกสาร และนำมายื่นด้วยตนเอง"
เอกสาร 19 ประเภท ได้แก่
(1) บัตรประชาชน
(2) แบบรับรองการทะเบียนราษฎร
(3) ทะเบียนบ้าน
(4) สูติบัตร
(5) มรณบัตร (ยื่นโดยบุคคลในครอบครัว)
(6) ใบสาคัญการสมรส
(7) ทะเบียนสมรสและบันทึก
(8) ใบสาคัญการหย่า
(9) ทะเบียนหย่าและบันทึก
(10) ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
(11) บันทึกฐานะแห่งครอบครัว
(12) หนังสือรับรองการใช้คานาหน้านาม
(13) หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล
(14) หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว
(15) หนังสือสาคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล
(16) หนังสือสาคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(17) หนังสือรับรองสถานภาพการสมรส
(18) หนังสือรับรองอานาจปกครองบุตร
(19) หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ

 ตั้งแต่ : วันที่ 16 ธ.ค. 2562 – 17 ม.ค. 2563ดูเพิ่มเติม
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top