ค้นหา
ค้นหา
สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

พบ 134 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ สวิตเซอร์แลนด์ขายดี


รหัสทัวร์ : THV3-TG-EU-11-20APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา83,500
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปารีส-แวร์ซายส์-ปารีส-เวอร์ลิซี่
ปารีส-TGV-ดิจอง-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น
ยอดเขาจุงฟราว (สวิตเซอร์แลนด์)
โคโม่-โลมาสโซ่-ช้อปปิ้งฟ็อกซ์ทาวน์เอ๊าท์เล็ต
มิลาน-เจนัว-ซิงเควเทอเร่-ปิซา-ฟลอเร้นซ์
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-19FEB-18MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา85,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทิราโน่ - เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท
นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติกเบอร์นิน่า เอกซ์เพรส 
นั่งรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพลส 
เซอร์แมท – นั่งรถไฟกรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น – โลซานน์
เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น 
ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา – ลูเซิร์น 
อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบลูเซิร์น
สะพานไม้คาเปล – ซุก – ล่องทะเลสาบซุก 
ชาฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ – ซูริค
รหัสทัวร์ : THW6-LX-EU-12-19APR20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
LX
 
ราคา87,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ล่องเรือทะเลสาบซุก
นั่งรถชมวิวไฟสายกลาเซีย
เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส 
อันเดอร์แมท - ชาร์ฟฮาวเซ่น
น้ำตกไรน์ - โลซานน์ - เบิร์น
เซอร์แมทซ์ - อินเทอร์ลาเค่น
ขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา - ลูเซิร์น
อนุสาวรีย์สิงโต - สะพานไม้คาเปล
ซูริค
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-10APR-30APR20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา88,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ 
โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ 
บันไดสเปน – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า
เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ 
จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค 
ล่องเรือกอนโดล่า*** - เวนิส เมสเตร้
ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโต – สะพานไม้คาเปล 
ช้อปปิ้ง – กรินเดลวาลด์ - ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า – ไคลน์ไชเด็ค 
อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง - ดีจอง 
นั่งรถไฟ TGV - ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ 
เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ - เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ 
ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 - มองมาร์ต 
มหาวิหารซาเคร-เกอร์ – หอไอเฟล – ประตูชัย 
Duty Free  ช้อปปิ้งแบรนด์เนม – ห้างลาฟาแยต  
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-20MAR-27MAR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา89,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก
เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส (มรดกโลก) 
เซนต์ มอริทซ์ - อันเดอร์แมท 
เซอร์แมท - กรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
โลซานน์ – เจนีวา - กรุงเบิร์น 
อินเทอร์ลาเค่น - ภูเขาหิมะจุงเฟรา 
ลูเซิร์น - อนุสาวรีย์สิงโต - ซูริค
ทะเลสาบลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล
ล่องทะเลสาบซุก - ชาฟฮาวเซ่น 
น้ำตกไรน์ 
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-30APR-21OCT20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา89,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ 
อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานไม้คาเปล - ซุก - ชาฟฮาวเซ่น 
น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเค่น 
นั่งกระเช้าขึ้นเขาชิลธอร์น
หมู่บ้านมูร์เรน  - เมืองฟรีบูร์ค
หมู่บ้านกลิมเมอร์วาล์ด 
ล่องเรือทะเลสาบเมอร์เท่นซี
เซอร์แมท - กรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-18JAN-20JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 5 คืน
TG
 
ราคา96,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - เบิร์น - โลซานน์ - มงเทรอซ์
มงต์เทรอซ์ - ทาสซ์ - แซร์มัท
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์
รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
อันเดอร์แมท - ลูกาโน่
ทะเลสาบโคโม่ - ซอนดริโอ
ทิราโน่ - รถไฟ BERNINA EXPRESS
ซังมอริทซ์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์
นั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค - เลาเทรอบรุนเน่น
รหัสทัวร์ : THW6-TG-EU-9APR-13APR20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา98,900
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ลูเซิร์น - นั่งรถไฟขึ้นเขาริกิ 
อนุสาวรีย์สิงโต - ทะเลสาบลูเซิร์น 
สะพานไม้คาเปล - ซุก - ชาฟฮาวเซ่น 
น้ำตกไรน์ - อินเทอร์ลาเค่น 
นั่งกระเช้าขึ้นเขาชิลธอร์น
หมู่บ้านมูร์เรน - เมืองฟรีบูร์ค
หมู่บ้านกลิมเมอร์วาล์ด 
ล่องเรือทะเลสาบเมอร์เท่นซี 
เซอร์แมท - กรอเนอแกรต 
ชมวิวเขาแมทเธอร์ฮอร์น 
นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-17JAN-19JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 7 คืน
TG
 
ราคา99,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน 
นครวาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - ฟลอเร้นซ์
หอเอนปิซ่า - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย - เวนิส เมสเตร้
เที่ยวเกาะเวนิส - จตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า 
มิลาน - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น - กรินเดอวาลด์ 
Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - อินเทอลาเก้น
นั่งรถไฟ TGV สู่มหานครปารีส - ล่องเรือบาโตมูซ 
ขึ้นชั้น2หอไอเฟล (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง 
พระราชวังแวร์ซายส์ - มองต์มาตร์ 
พิพิธภัณฑ์น้ำหอมฟราโกนาร์ด - ช้อปปิ้ง
รหัสทัวร์ : THD3-TG-EU-11JAN-27JUN20
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 6 คืน
TG
 
ราคา109,000
รายละเอียดเพิ่มเติม
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ 
ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ 
อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA 
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) 
เมืองอินเทอลาเก้น
10 อันดับ ขายดี
ทัวร์ยุโรป : WY112 ไปซิคะ PARIS 5 วัน 3 คืน (270320)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 29,888
ทัวร์ยุโรป : PEU02-KU PRO FRANCE DOUBLE SHOPPING EP.2 6 วัน 3 คืน (020520)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 34,999
ทัวร์ยุโรป : EK033 อิตาลีเหนือ 7 วัน 4 คืน (230720)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900
ทัวร์ยุโรป : QR209 MONO ITALY ROME VATICAN PISA VENICE MILAN COMO 7D4N (190320)
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,900

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top