ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
VKO02 RUSSIA RETURN MOSCOW/SAINT PETERSBURG 8D5N
VKO02 RUSSIA RETURN  MOSCOW/SAINT PETERSBURG 8D5N
เส้นทาง ทัวร์รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 49,999
รหัสทัวร์ THG15-W5-RU-07JUN-18OCT-2023
ระยะเวลา 8วัน5คืน
สายการบิน W5
พระราชวังเครมลินที่น่าเกรงขาม
วิหารเซนต์บาซิล ที่สวยที่สุดในมอสโคว์ 
พระราชวังฤดูร้อน ปีเตอร์ฮอฟ
สถานีรถไฟมอสโคว์ ที่ขึ้นชื่อ 
วิหารเซนต์ไอแซค ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา 
โชว์ละครสัตว์ที่ดังไปทั่วโลก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
X X X
  2 สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว– จดุ ชมวิวสแปรโร่ฮิลล์– มหาวิทยาลยัมอสโคว์ – หาราวิหารเซนต์ - ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอรส์ เบิรก์
X อาหาร อาหาร
  3 พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปี เตอร์และปอล –วิหารเซนต์ ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – โบสถ์นนิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร อาหาร X
  5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – อนุสรณ์ สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากมุ – การแสดงละครสัตว์CIRCUS
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ตลาดอิสไมโลโว่– สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภะณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
อาหาร อาหาร X
  7 สนามบินวนูโคโว– สนามบินเตหะราน
X X X
  8 กรงุ เทพฯ (สุวรรณภมูิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ)
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว– จดุ ชมวิวสแปรโร่ฮิลล์– มหาวิทยาลยัมอสโคว์ – หาราวิหารเซนต์ - ซาเวียร์ – รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต์ปีเตอรส์ เบิรก์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปี เตอร์และปอล –วิหารเซนต์ ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – โบสถ์นนิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บาซิล – อนุสรณ์ สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากมุ – การแสดงละครสัตว์CIRCUS
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ตลาดอิสไมโลโว่– สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ – พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภะณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 7
สถานที่ : สนามบินวนูโคโว– สนามบินเตหะราน
อาหาร : X  X  X
วัน 8
สถานที่ : กรงุ เทพฯ (สุวรรณภมูิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
VKO02 RUSSIA RETURN MOSCOW/SAINT PETERSBURG 8D5N
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์รัสเซียขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top