ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
EUROPE HAPPY NEW YEAR 2023
EUROPE  HAPPY  NEW  YEAR 2023
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรปตะวันออก เยอรมัน
ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ราคาเริ่มต้น 149,900
รหัสทัวร์ THW6-TG-EU-29DEC-07JAN-2023
ระยะเวลา 10วัน7คืน
สายการบิน TG
เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน
ล่องเรือทะเลสำบกษัตริย์(Konigsee)
น้ำตกสโทบบำค
นั่งรถไฟขึ้นเขำจุงเฟรำ
ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ยอดเขำทิตลิส
ถ้ำน้ำแข็ง
น้ำตกไรน์ 
 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มิวนิค – โอเบอรำมำเกำ – เอททัล เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์– โรเซนไฮม์
X อาหาร อาหาร
  3 โรเซนไฮม์- เบิร์ชเทสกำเด้น –ล่องเรือทะเลสำบกษัตริย์(Konigsee) หมู่บ ้ ำนอำร ์ มเซำ – ซอลส์เบิร์ก
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 ซอลส์เบิร์ก –ฮัลล์ชตัทท์ –วัทเทนส์– สวำรอฟสกี้ อนิ ซ ์ บรูกซ ์– หลังคำทองค ำ -ย่ำนเมืองเก่ำ
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 อนิ ซ ์ บรูกซ ์–ลิกเตนสไตน์- กรุงวำดุส –อินเทอร์ลำเก้น – ช้อปปิ้ ง
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 ินเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้านเลำเทอร์ บรุนเนน – น ้ำตกสโทบบำค นั่งรถไฟขึ้นเขำจุงเฟรำ -ถ ้ำน ้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY –ลูเซิร ์ น – ชมเมือง
อาหาร อาหาร อาหาร
  7 ลูเซิร์น –ยอดเขำทิตลิส –ถ้ำน้ำแข็ง – ซุก– ซูริค
อาหาร อาหาร อาหาร
  8 ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนำมบินซูริค –กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร อาหาร
  9 ซูริค – สนำมบินซูริค –กรุงเทพฯ
อาหาร X X
  10 กรุงเทพฯ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : มิวนิค – โอเบอรำมำเกำ – เอททัล เข้ำชมปรำสำทนอยชวำนชไตน์– โรเซนไฮม์
อาหาร : X  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : โรเซนไฮม์- เบิร์ชเทสกำเด้น –ล่องเรือทะเลสำบกษัตริย์(Konigsee) หมู่บ ้ ำนอำร ์ มเซำ – ซอลส์เบิร์ก
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : ซอลส์เบิร์ก –ฮัลล์ชตัทท์ –วัทเทนส์– สวำรอฟสกี้ อนิ ซ ์ บรูกซ ์– หลังคำทองค ำ -ย่ำนเมืองเก่ำ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : อนิ ซ ์ บรูกซ ์–ลิกเตนสไตน์- กรุงวำดุส –อินเทอร์ลำเก้น – ช้อปปิ้ ง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : ินเทอร์ลำเค่น – หมู่บ้านเลำเทอร์ บรุนเนน – น ้ำตกสโทบบำค นั่งรถไฟขึ้นเขำจุงเฟรำ -ถ ้ำน ้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY –ลูเซิร ์ น – ชมเมือง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 7
สถานที่ : ลูเซิร์น –ยอดเขำทิตลิส –ถ้ำน้ำแข็ง – ซุก– ซูริค
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 8
สถานที่ : ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนำมบินซูริค –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 9
สถานที่ : ซูริค – สนำมบินซูริค –กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 10
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
EUROPE HAPPY NEW YEAR 2023
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี
FEY01 CLASSIC EUROPE IV FRANCE SWITZERLAND ITALY 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 52,800
GERMANY SWITZERLAND FRANCE 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 59,500
FWY01 RETURN TO PARIS 5 วัน 3 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 39,999
มหัศจรรย์ สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 89,999
IEY06 SPRING BEGIN! ITALY SWISS FRANCE 8D5N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 58,900
HEAVEN OF SWITZERLAND 7วัน 5คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 77,900
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top