ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
Cool-CXTSZLUCKY8
Cool-CXTSZLUCKY8
เส้นทาง ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 18,881
รหัสทัวร์ THS9-CX-HK-12JA-14JAN-2023
ระยะเวลา 3วัน2คืน
สายการบิน CX
เจ้าแม่กวนอิมฮงฮํา
ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา
ร้านจิวเวอรี่ รร้านหยก
วัดเจ้าเเม่ทับทิม- วัดหวังต้าเซียน


ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ฮ่องกง – รีพลสัเบย- วิ ์ คตอเรียวิวพอ้ยท์- ชอ้ปปÊิงเลดีÊมาเก็ต
X X อาหาร
  2 วดั แชกงหมิว - เจา้แม่กวนอิมฮงฮํา (ยืมเงิน) – รา้นจิวเวอรÉ,ีรา้นหยก – นังÉ กระเชา้นองปิง 360 + ไหวพ้ ระใหญ่เกาะลนัเตา – ช็อปปิÊง City Gate Outlet
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 วดัเจา้แม่ทบัทิม - วดั หวงัตา้เซียน – วดั กวนไต่ (วดั กวนอ)ู- สนามบินฮ่องกง - กรงุ เทพฯ
อาหาร X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ฮ่องกง – รีพลสัเบย- วิ ์ คตอเรียวิวพอ้ยท์- ชอ้ปปÊิงเลดีÊมาเก็ต
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : วดั แชกงหมิว - เจา้แม่กวนอิมฮงฮํา (ยืมเงิน) – รา้นจิวเวอรÉ,ีรา้นหยก – นังÉ กระเชา้นองปิง 360 + ไหวพ้ ระใหญ่เกาะลนัเตา – ช็อปปิÊง City Gate Outlet
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : วดัเจา้แม่ทบัทิม - วดั หวงัตา้เซียน – วดั กวนไต่ (วดั กวนอ)ู- สนามบินฮ่องกง - กรงุ เทพฯ
อาหาร : อาหาร  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Cool-CXTSZLUCKY8
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ฮ่องกง-มาเก๊าขายดี
HONG KONG 3วัน2คืน
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 17,999
ZGHKG-2301UO ฮ่องกง พีคแทรม นองปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 21,990
ZGHKG-2304TG ฮ่องกง ไหว้พระ นอนปิง
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 19,990
HKG08 Hongkong ไหว้พระ Shopping
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 14,999
BT-HKG85 มหัศจรรย์...ฮ่องกง พีคแทรม ดิสนีย์
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,999
BT-HKG88 มหัศจรรย์ HONG KONG เปิดทรัพย์ รับดวงเศรษฐี
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 20,888
HKG02 ฮ่องกง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน!! BY HX 4D2N
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 22,999
COOL-CXNP360 Hongkong
เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 16,661
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top