ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
CDG53WY-6 ขาช็อปกด Like Paris ขาช้อปห้ามพลาด ฟินสุดช้อปปิ้งจุใจ
CDG53WY-6 ขาช็อปกด Like Paris  ขาช้อปห้ามพลาด ฟินสุดช้อปปิ้งจุใจ
เส้นทาง ทัวร์ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 47,777
รหัสทัวร์ THV4-WY-EU-27SEP-15OCT-2023
ระยะเวลา 5วัน3คืน
สายการบิน WY
ช้อปปิ้ง 2 วัน เต็ม ๆ จุใจแน่นอน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมดิสนีย์แลนด์ ปารีส
City Tour ปารีส ประตูชัย,ถ่ายภาพคู่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, หอไอเฟล
La Vallee Village Outlet 
ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
เมนูพิเศษ เมนูเอสกาโก
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ฝรั ่งเศส กรุงปารีส
X X X
  2 ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
อาหาร X X
  3 ปารีส - อิสระท่องเที่ยวเตม ็ วนั หรือ เลือกซื้อแพคเกจไปดิสนียแ์ ลนด์ปารีส
อาหาร X X
  4 ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภณั ฑ์ลูฟวร์– ล่องเรือแม่น าแซนน์ - La Vallee Village Outlet - สนามบินปารีส
อาหาร อาหาร X
  5 ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
X X X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ-ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ฝรั ่งเศส กรุงปารีส
อาหาร : X  X  X
วัน 2
สถานที่ : ปารีส – อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 3
สถานที่ : ปารีส - อิสระท่องเที่ยวเตม ็ วนั หรือ เลือกซื้อแพคเกจไปดิสนียแ์ ลนด์ปารีส
อาหาร : อาหาร  X  X
วัน 4
สถานที่ : ปารีส – ประตูชัย – หอไอเฟล – พิพิธภณั ฑ์ลูฟวร์– ล่องเรือแม่น าแซนน์ - La Vallee Village Outlet - สนามบินปารีส
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 5
สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติมสักตั - ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ
อาหาร : X  X  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
CDG53WY-6 ขาช็อปกด Like Paris ขาช้อปห้ามพลาด ฟินสุดช้อปปิ้งจุใจ
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ยุโรปขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top