ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
BT-KWL07_VZ มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน
BT-KWL07_VZ มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทัวร์จีน

ทัวร์จีน กุ้ยหลิน
ราคาเริ่มต้น 23,999
รหัสทัวร์ THB11-VZ-CN-04MAY-31OCT-2024
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน VZ
มหัศจรรย์ GUILIN 6 วัน 5 คืน
พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง

เที่ยว 2 มณฑลกวางสี & หูหนาน กุ้ยหลิน..ดินแดนแห่งสายนํ้าและงุนเบา
สัมผัสเสน่ห์เมืองโบราณ "เฟิงหวง..ฟู่หรงเจิ้น"

ฟรี!! นํ้าหนักกระเป่า
พักโรงแรมที 4-5 ดาว
อาหาร15 มื้อ
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
X X อาหาร
  2 เมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• เมืองเฟ่ิงหวง • เมืองโบราณเฟ่ิงหวง • ล่องเรือแม่น้าถัว เจียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 เขตอุทยานอ่ายจ้าย • สะพานอ่ายจ้าย • ระเบียงกระจก • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟู หรงเจิ้น (วิวกลางคืน) • เมืองจี้โส่ว
อาหาร อาหาร อาหาร
  4 เมืองกุ้ยหลิน • ถ้าขลุ่ยอ้อ • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซีเซียง
อาหาร อาหาร อาหาร
  5 เมืองหยางซ่ัว • เขาหลูยี่• ล่วงเรือแม่น้าหลีเจียง (ครี่งสาย) • ถนนซีเจีย
อาหาร อาหาร อาหาร
  6 เมืองกุ้ยหลิน • เขางวงช้าง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินกุ้ยหลินเหลี่ยงเจียง • เมืองกุ้ยหลิน • เจดีย์เงิน เจดีย์ทอง
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เมืองหลงเซิ่น • นาข้ันบันไดหลงจี้• เมืองเฟ่ิงหวง • เมืองโบราณเฟ่ิงหวง • ล่องเรือแม่น้าถัว เจียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : เขตอุทยานอ่ายจ้าย • สะพานอ่ายจ้าย • ระเบียงกระจก • เมืองฟูหรงเจิ้น • เมืองโบราณฟู หรงเจิ้น (วิวกลางคืน) • เมืองจี้โส่ว
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 4
สถานที่ : เมืองกุ้ยหลิน • ถ้าขลุ่ยอ้อ • เจดีย์เสี่ยวเหยา • ถนนคนเดินตงซีเซียง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 5
สถานที่ : เมืองหยางซ่ัว • เขาหลูยี่• ล่วงเรือแม่น้าหลีเจียง (ครี่งสาย) • ถนนซีเจีย
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 6
สถานที่ : เมืองกุ้ยหลิน • เขางวงช้าง • สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง • กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
BT-KWL07_VZ มหัศจรรย์...กุ้ยหลิน หลงเซิ่น เฟิ่งหวง ฟูหรง จี๋โส่ว หยางซั่ว (เที่ยว 2 มณฑล-ไม่ลงร้าน) 6 วัน 5 คืน
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์จีนขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top