ค้นหา
ค้นหา
รายละเอียดทัวร์
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE001 TG มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (060620)
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE001 TG มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (060620)
เส้นทาง ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป
ทัวร์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 19,900
รหัสทัวร์ THB11-TG-TW-19DEC19-6JUN20
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน TG
เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว
วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง 
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตึกไทเป 101-ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium 
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
  1 สุวรรณภูมิ-เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้
X X อาหาร
  2 เจียอี้-อาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน -ชิมชาอู่หลง-ไถจง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร อาหาร อาหาร
  3 หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
อาหาร อาหาร X
  4 อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น- ศูนย์เครื่องสำอาง-ตึกไทเป 101 -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium -กรุงเทพฯ
อาหาร อาหาร X
ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์
วัน 1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ-เถาหยวน-ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เจียอี้
อาหาร : X  X  อาหาร
วัน 2
สถานที่ : เจียอี้-อาลีซาน -นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน -ชิมชาอู่หลง-ไถจง-MIYAHARA ICE CREAM-ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต
อาหาร : อาหาร  อาหาร  อาหาร
วัน 3
สถานที่ : หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซำจั๋ง - ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
วัน 4
สถานที่ : อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น- ศูนย์เครื่องสำอาง-ตึกไทเป 101 -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium -กรุงเทพฯ
อาหาร : อาหาร  อาหาร  X
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียง]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]

รายละเอียดกำหนดการ

แผนการท่องเที่ยว
ดาวน์โหลด pdf

เงื่อนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE001 TG มหัศจรรย์ TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (060620)
จอง

จองผ่านช่องทางอื่น
tel
line@messages
10 อันดับ ทัวร์ไต้หวันขายดี
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-02 BEST PRICE TAIWAN 4 วัน 2 คืน (170620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 9,999
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (030620)
เดินทาง พ.ย.-ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 10,555
ทัวร์ไต้หวัน : VWTPE-04 HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน (030620)
เดินทาง ธ.ค.
ราคาเริ่มต้น 12,555
Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top