Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 6 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : FD402 ทัวร์คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงการีล่า 6 วัน 4 คืน (281219)


THB12-FD-CN-6APR-28DEC19

ID : 26930

คุนหมิง -ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-เมืองจงเตี้ยน (แชงการีล่า)
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน
เมืองโบราณแชงการีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
เมืองลี่เจียง-สระน้ำมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก+กระเช้าใหญ่
โชว์ IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน-เมืองฉู่สง
สวนน้ำตกคุนหมิง-อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
15 - 20 Jun 19
ราคา 16,888.-
06 - 11 Apr 19 
04 - 09 May 19 
18 - 23 May 19 
12 - 17 Oct 19 
19 - 24 Oct 19 
26 - 31 Oct 19 
09 - 14 Nov 19 
23 - 28 Nov 19 
07 - 12 Dec 19 
14 - 19 Dec 19 
21 - 26 Dec 19 
ราคา 17,888.-
27 Jul - 01 Aug 19
ราคา 18,888.-
13 - 18 Apr 19 
28 Dec 19 - 02 Jan 20
ราคา 21,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1KMG-8L007 Save Price คุนหมิง ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (120719)


THG1-8L-CN-12-17JUL19

ID : 27714

คุนหมิง-ต้าหลี่-ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่
ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (กระเช้าใหญ่)-สระมังกรดำ
ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-แชงกรีล่า
เมืองโบราณแชงกรีล่า-วัดลามะซงจ้านหลิง
ร้านบัวหิมะ-อิสระช้อปปิ้งประตูม้าทองไก่หยก
สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : LUCKY AIR (8L)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 ก.ค. 62
ราคา 18,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZKMG06 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6D5N (เลสโก คุนหมิงตัวแม่) (291219)


THZ1-TG-CN-20JUN-29DEC19

ID : 26905

เมืองเสี่ยงยิน-เมืองต้าหลี่ - เมืองเก่าต้าหลี่
เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องเขาเสือกระโจน – วัดลามะชงจ้านหลิน (วัดโปตาลาน้อย)
เมืองเก่าจงเตี้ยน-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (ราคาทัวร์นี้รวมกระเช้า)
เมืองลี่เจียง – สระมังกรดำ - เมืองเก่าลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)
โชว์จางอี้โหม่ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วชมโชว์)
อุทยานน้ำหยก-เมืองคุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
เมืองโบราณกวนตู้ – ร้านหยก-ร้านชา
วัดหยวนทง – ร้านผ้าไหม 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-29,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 25 มิถุนายน 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
18 – 23 กรกฎาคม 2562
01 – 06 สิงหาคม 2562
15 – 20 สิงหาคม 2562
22 – 27 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 62
05 – 10 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 62
17 – 22 ตุลาคม 2562
25 – 30 ตุลาคม 2562
26 – 31 ตุลาคม 2562
07 – 12 พฤศจิกายน 2562
08 – 13 พฤศจิกายน 2562
14 – 19 พฤศจิกายน 2562
15 – 20 พฤศจิกายน 2562
21 – 26 พฤศจิกายน 2562
22 – 27 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
ราคา 21,999.-
11 – 16 กรกฎาคม 2562
07 – 12 สิงหาคม 2562
07 – 12 ธันวาคม 2562
19 – 24 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
12 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
08 – 13 สิงหาคม 2562
11 – 16 ตุลาคม 2562
12 – 17 ตุลาคม 2562
18 – 23 ตุลาคม 2562
19 – 24 ตุลาคม 2562
05 – 10 ธันวาคม 2562
06 – 11 ธันวาคม 2562
ราคา 23,999.-
26 – 31 ธันวาคม 2562
ราคา 25,999.-
28 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
29 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 62
ราคา 29,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG001A คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (281219)


THS6-FD-CN-5-28DEC19

ID : 27606

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน – เมืองโบราณลี่เจียง
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน – เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG - อุทยานน้ำหยก
นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง – ร้านบัวหิมะ
วัดหยวนทง – ร้านหยก  – อิสระช้อปปิ้ง-ร้านผ้าไหม
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5-10 ธันวาคม 2562
ราคา 23,900.-
28 ธันวาคม 2562-2 มกราคม 2563
ราคา 25,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : QE1KMG-TG002 คุนหมิง ตะลุยเมืองในฝัน สวรรค์บนดินแชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน (260719)


THB15-TG-CN-20APR-26JUL19

ID : 27117

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม
ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า
ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง
ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง
เมืองโบราณลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้าใหญ่)
IMPRESSOIN LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ร้านยางพารา
ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง
ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 23,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01-06 มิ.ย. 62
14-19 มิ.ย. 62
21-26 มิ.ย. 62
ราคา 23,900.-
20-25 เม.ย. 62
24-29 พ.ค. 62
ราคา 24,900.-
26 เม.ย.-01 พ.ค. 62
17-22 พ.ค. 62
16-21 ก.ค. 62
26-31 ก.ค. 62
ราคา 25,900.-
12-17 ก.ค. 62
ราคา 26,900.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : KMG002B คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 5 วัน 4 คืน (281219)


THS6-FD-CN-19OCT-28DEC19

ID : 27605

คุนหมิง  - ต้าหลี่ – เมืองโบราณต้าหลี่ 
วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย – ผ่านชมเจดีย์สามองค์
ลี่เจียง - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
SHOW IMPRESSION LIJIANG-อุทยานน้ำหยก
แชงกรีล่า – เมืองโบราณแชงกรีล่า
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (รวมกระเช้า)
วัดลามะซงจ้านหลิน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-23 ตุลาคม 2562
ราคา 26,900.-
28 ธันวาคม 2562-1 มกราคม 2563
ราคา 28,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก