Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 35 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)


THV4-SL-TW-19SEP-24OCT19

ID : 27832

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
ราคา 12,999.-
04 - 08 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
ราคา 14,555.-
24 - 28 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
12 - 16 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน (221019)


THF5-SL-TW-2MAY-22OCT19

ID : 27100

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 MAY 19
11 – 15 MAY 19
24 – 28 MAY 19
31 MAY – 04 JUN 19
06 – 10 JUN 19
07 – 11 JUN 19
13 – 17 JUN 19
14 – 18 JUN 19
20 – 24 JUN 19
27 JUN-01 JUL 19
28 JUN-02 JUL 19
04 – 08 JUL 19
05 – 09 JUL 19
11 – 15 JUL 19
18 – 22 JUL 19
19 – 23 JUL 19
25 – 29 JUL 19
01 – 05 AUG 19
08 – 12 AUG 19
15 – 19 AUG 19
29 AUG-02 SEP 19
05 – 09 SEP 19
12 – 16 SEP 19
19 – 23 SEP 19
27 SEP-01 OCT 19
03 – 07 OCT 19
04 – 08 OCT 19
17 – 20 OCT 19
18 – 22 OCT 19
19 - 23 OCT 19
20 – 24 OCT 19
21 – 25 OCT 19
22 – 26 OCT 19
ราคา 12,999.-
02 – 06 MAY 19
03 – 07 MAY 19
17 – 21 MAY 19
10 – 14 OCT 19
ราคา 14,999.-
12 – 16 JUL 19
26 – 30 JUL 19
27 – 31 JUL 19
28 JUL-01 AUG 19
11 – 15 OCT 19
12 – 16 OCT 19
13 – 17 OCT 19
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE061 VZ มหัศจรรย์ Alishan บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน (161019)


THB11-VZ-TW-26JUN-16OCT19

ID : 28391

ไถจง - ล่องเรือสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่
ตลาดกลางคืน เจียอี้-ชิมชาอู่หลง - อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน - มิฮายาร่าไอศกรีม
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต -ร้านพายสับปะรด - ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
10 ก.ค.62-13 ก.ค.62
31 ก.ค.62-03 ส.ค.62
ราคา 13,900.-
21 ส.ค.62-24 ส.ค.62
28 ส.ค.62-31 ส.ค.62
04 ก.ย.62-07 ก.ย.62
18 ก.ย.62-21 ก.ย.62
02 ต.ค.62-05 ต.ค.62
16 ต.ค.62-19 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (251019)


THJ6-VZ-TW-12APR-25OCT19

ID : 27036

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เจียอี๋-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ-ร้านชา
จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด
เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น)
ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
26-29 เม.ย.62
03-06 พ.ค.62
14-17 มิ.ย.62
12-15 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
23-26 ส.ค.62
06-09 ก.ย.62
27-30 ก.ย.62
04-07 ต.ค.62
ราคา 14,900.-
12-15 เม.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
09-12 ส.ค.62
23-26 ต.ค.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : STW2 ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน (211019)


THS21-VZ-TW-24SEP-21OCT19

ID : 28199

ไทจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน
ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101
Duty Free – เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซาน
สะพานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชา
ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต – หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,990-14,990 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 กันยายน 2562
01 – 04 ตุลาคม 2562
ราคา 13,990.-
21 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 14,990.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : VZRMQ02 ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ อาเฮียหลี อาหลีเฮีย (261019)


THT18-VZ-TW-22JUN-26OCT19

ID : 27553

เกาสง-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ-วัดโฝวกวงซัน
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-วัดจงไถฉานซื่อ
ไทจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไทเป-ขนมพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 26 มิถุนายน 2562
ราคา 14,888.-
28 กันยายน – 02 ตุลาคม 2562
ราคา 15,888.-
03 - 07 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562 
24 - 28 สิงหาคม 2562
ราคา 16,888.-
10 - 14 สิงหาคม 2562
05 - 09 ตุลาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562 
ราคา 17,888.-
06 - 10 กรกฎาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
ราคา 18,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)


THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19

ID : 27663

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 62-28 พ.ค. 62
07 มิ.ย. 62-11 มิ.ย. 62
02 ส.ค. 62-06 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62-03 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62-01 ต.ค. 62
04 ต.ค. 62-08 ต.ค. 62
06 ต.ค. 62-10 ต.ค. 62
ราคา 14,900.-
21 มิ.ย. 62-25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62-02 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62-09 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62-23 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62-20 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62-09 ก.ย. 62
06 ก.ย. 62-10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62-17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62-25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62-26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62-02 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62-03 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62-22 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62-23 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62-24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62-29 ต.ค. 62
ราคา 15,900.-
26 ก.ค. 62-30 ก.ค. 62
09 ส.ค. 62-13 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62-14 ส.ค. 62
11 ต.ค. 62-15 ต.ค. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก พาเพลินตัวแม่) (260719)


THZ1-CI-TW-22JUN-26JUL19

ID : 28292

เมืองหนานโถว -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AROUND TAIWAN 6 วัน 4 คืน (271219)


THV4-SL-TW-10JUL-27DEC19

ID : 28235

ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป– ร้านพายสับปะรด
MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-25,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
24 – 29 ก.ค. 62
07 – 12 ส.ค. 62
ราคา 15,555.-
09 – 14 ต.ค. 62
18 – 23 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
02 – 07 ธ.ค. 62
ราคา 16,666.-
25 – 30 ธ.ค. 62
ราคา 18,888.-
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
ราคา 25,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (251019)


THV4-SL-TW-11JUL-25OCT19

ID : 27835

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว-สถานีสือเฟิน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 16 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
24 - 29 ก.ค. 62
01 - 06 ต.ค. 62
05 - 10 ต.ค. 62
25 - 30 ต.ค. 62
ราคา 15,555.-
07 - 12 ส.ค. 62
ราคา 15,999.-
22 - 27 ต.ค. 62
ราคา 16,555.-
10 - 15 ต.ค. 62
19 - 24 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE07 VZ มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน (310819)


THB11-VZ-TW-22JUN-31AUG19

ID : 28392

ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้
ตลาดกลางคืนเจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป - เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์
ปะการังแดง - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง 
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJE AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 มิ.ย. 62-26 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62-03 ก.ค. 62
06 ก.ค.62-10 ก.ค.62
20 ก.ค.62-24 ก.ค.62
24 ส.ค.62-28 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
13 ก.ค.62-17 ก.ค.62
27 ก.ค.62-31 ก.ค.62
ราคา 18,900.-
03 ส.ค.62-07 ส.ค.62
10 ส.ค.62-14 ส.ค.62
ราคา 17,900.-
31 ส.ค.62-04 ก.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ)


THZ1-XW-TW-10APR-24JUL19

ID : 27155

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 พฤษภาคม 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
05 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 16,999.-
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
13 – 18 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,999.-
10 – 15 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE04 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 6 วัน 4 คืน (231019)


THB11-SL-TW-22MAY-23OCT19

ID : 27665

หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ค. 62-27 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62-03 มิ.ย. 62
05 มิ.ย. 62-10 มิ.ย. 62
31 ก.ค. 62-05 ส.ค. 62
25 ก.ย. 62-30 ก.ย. 62
ราคา 16,900.-
19 มิ.ย. 62-24 มิ.ย. 62
03 ก.ค. 62-08 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62-15 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62-19 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62-02 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62-16 ก.ย. 62
02 ต.ค. 62-07 ต.ค. 62
09 ต.ค. 62-14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62-21 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62-28 ต.ค. 62
ราคา 17,900.-
24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62
07 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M02) ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N (191019)


THF5-CI-TW-27APR-19OCT19

ID : 27105

เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,500-18,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 APR 19
11 – 14 MAY 19
25 – 28 MAY 19
08 – 11 JUN 19
22 – 25 JUN 19
06 – 09 JUL 19
20 – 23 JUL 19
03 – 06 AUG 19
17 – 20 AUG 19
31 AUG-03 SEP 19
21 – 24 SEP 19
ราคา 17,500.-
05 – 08 OCT 19
19 – 22 OCT 19
ราคา 18,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : 3 เด้ง อุทยาน 6D4N ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว (201019)


THV4-SL-TW-8-20OCT19

ID : 27837

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,555-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 ต.ค. 62
15 - 20 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
18 - 23 ต.ค. 62
20 - 25 ต.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE57 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5D3N (เลสโก พาฟินตัวพ่อ) (210619)


THZ1-BR-TW-24MAY-21JUN19

ID : 27660

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N (เลสโก อินดี้ตัวแม่) (171019)


THZ1-XW-TW-25JUN-17OCT19

ID : 28286

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
20 – 26 สิงหาคม 2562
24 – 30 กันยายน 2562
ราคา 19,999.-
11 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 19 กรกฎาคม 2562
23 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 31 กรกฎาคม 2562
08 – 14 ตุลาคม 2562
10 – 16 ตุลาคม 2562
17 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
06 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 14 สิงหาคม 2562
10 – 16 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) (311219)


THZ1-TG-TW-11JUL-31DEC19

ID : 27661

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง 
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 14 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยนยน 2562
02 – 05 พฤศจิกายน 2562
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
09 – 12 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
16 – 19 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
23 – 26 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
12 – 15 ธันวาคม 2562
14 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
ราคา 19,999.-
25 -28 กรกฎาคม 2562
05 – 08 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
19 – 22 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
26 – 29 ตุลาคม 2562
21 – 24 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
ราคา 20,999.-
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 21,999.-
09 – 12 สิงหาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 2562
05 – 08 ธันวาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2562
12 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 23,999.-
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 28,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N (220619)


THZ1-TG-TW-25JAN-22JUN19

ID : 25973

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 19,999.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
25 – 28 มกราคม 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
19 – 22 เมษายน 2562
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-BR001 ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน (180619)


THB15-BR-TW-22MAY-18JUN19

ID : 27070

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 พ.ค. 62
08-12 มิ.ย. 62
14-18 มิ.ย. 62
18-22 มิ.ย. 62
ราคา 20,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก