Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 15 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN FIRST STEP 4 วัน 2 คืน (261019)


THV4-SL-TW-24MAY-26OCT19

ID : 27838

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,555-13,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 ก.ค. 62
20 - 23 ก.ค. 62
23 - 26 ส.ค. 62
07 - 10 ก.ย. 62
14 - 17 ก.ย. 62
21 - 24 ก.ย. 62
28 ก.ย. - 01- ต.ค. 62
ราคา 10,555.-
24 - 27  พ.ค. 62
14 - 17 มิ.ย. 62
21 - 24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 62
ราคา 10,999.-
25 - 28 ก.ค. 62
08 - 11 ส.ค. 62
ราคา 11,111.-
26 - 29 ต.ค. 62
ราคา 11,333.-
02 - 05 ต.ค. 62
06 - 09 ต.ค. 62
09 - 12 ต.ค. 62
16 - 19 ต.ค. 62
ราคา 11,555.-
11 - 14 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N (131019)


THV4-SL-TW-4JUL-13OCT19

ID : 27831

เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง – พายสับปะรด - ไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม
อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
COSMETIC-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,222-14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 - 08 ก.ค. 62
10 - 14 ก.ค. 62
18 - 22 ก.ค. 62
16 - 20 ส.ค. 62
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62
ราคา 12,222.-
05 - 09 ก.ย. 62
12 - 16 ก.ย. 62
ราคา 12,555.-
03 - 07 ต.ค. 62
ราคา 13,999.-
09 - 13 ส.ค. 62
ราคา 14,777.-
13 - 17 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (241019)


THV4-SL-TW-19SEP-24OCT19

ID : 27832

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี
แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป–ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 - 23 ก.ย. 62
26 - 30 ก.ย. 62
ราคา 12,999.-
04 - 08 ต.ค. 62
17 - 21 ต.ค. 62
ราคา 14,555.-
24 - 28 ต.ค. 62
ราคา 14,999.-
12 - 16 ต.ค. 62
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S07) ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน (221019)


THF5-SL-TW-2MAY-22OCT19

ID : 27100

เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง
หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม)
ศูนย์ GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 13 MAY 19
11 – 15 MAY 19
24 – 28 MAY 19
31 MAY – 04 JUN 19
06 – 10 JUN 19
07 – 11 JUN 19
13 – 17 JUN 19
14 – 18 JUN 19
20 – 24 JUN 19
27 JUN-01 JUL 19
28 JUN-02 JUL 19
04 – 08 JUL 19
05 – 09 JUL 19
11 – 15 JUL 19
18 – 22 JUL 19
19 – 23 JUL 19
25 – 29 JUL 19
01 – 05 AUG 19
08 – 12 AUG 19
15 – 19 AUG 19
29 AUG-02 SEP 19
05 – 09 SEP 19
12 – 16 SEP 19
19 – 23 SEP 19
27 SEP-01 OCT 19
03 – 07 OCT 19
04 – 08 OCT 19
17 – 20 OCT 19
18 – 22 OCT 19
19 - 23 OCT 19
20 – 24 OCT 19
21 – 25 OCT 19
22 – 26 OCT 19
ราคา 12,999.-
02 – 06 MAY 19
03 – 07 MAY 19
17 – 21 MAY 19
10 – 14 OCT 19
ราคา 14,999.-
12 – 16 JUL 19
26 – 30 JUL 19
27 – 31 JUL 19
28 JUL-01 AUG 19
11 – 15 OCT 19
12 – 16 OCT 19
13 – 17 OCT 19
ราคา 15,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (251019)


THV4-SL-TW-11JUL-25OCT19

ID : 27835

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว-สถานีสือเฟิน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 16 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
24 - 29 ก.ค. 62
01 - 06 ต.ค. 62
05 - 10 ต.ค. 62
25 - 30 ต.ค. 62
ราคา 15,555.-
07 - 12 ส.ค. 62
ราคา 15,999.-
22 - 27 ต.ค. 62
ราคา 16,555.-
10 - 15 ต.ค. 62
19 - 24 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)


THF5-CI-TW-24APR-23OCT19

ID : 27104

เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง-Duty Free
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-Gloria Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,555-17,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 APR 19
08 – 11 MAY 19
15 – 18 MAY 19
22 – 25 MAY 19
29 MAY-01 JUN 19
05 – 08 JUN 19
12 – 15 JUN 19
19 – 22 JUN 19
26 – 29 JUN 19
03 – 06 JUL 19
10 – 13 JUL 19
17 – 20 JUL 19
24 – 27 JUL 19
31 JUL-03 AUG 19
07 – 10 AUG 19
14 – 17 AUG 19
21 – 24 AUG 19
28 – 31 AUG 19
04 – 07 SEP 19
11 – 14 SEP 19
18 – 21 SEP 19
25 – 28 SEP 19
ราคา 16,555.-
02 – 05 OCT 19
09 – 12 OCT 19
16 – 19 OCT 19
23 – 26 OCT 19
ราคา 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M02) ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N (191019)


THF5-CI-TW-27APR-19OCT19

ID : 27105

เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,500-18,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 APR 19
11 – 14 MAY 19
25 – 28 MAY 19
08 – 11 JUN 19
22 – 25 JUN 19
06 – 09 JUL 19
20 – 23 JUL 19
03 – 06 AUG 19
17 – 20 AUG 19
31 AUG-03 SEP 19
21 – 24 SEP 19
ราคา 17,500.-
05 – 08 OCT 19
19 – 22 OCT 19
ราคา 18,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : 3 เด้ง อุทยาน 6D4N ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว (201019)


THV4-SL-TW-8-20OCT19

ID : 27837

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,555-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 ต.ค. 62
15 - 20 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
18 - 23 ต.ค. 62
20 - 25 ต.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW21-TG ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (120719)


THJ6-TG-TW-4APR-12JUL19

ID : 27033

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว
จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 เมษายน 2562
16 - 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
03 - 06 มิถุนายน 2562
ราคา 20,999.-
12 – 15 กรกฎาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (L04) Taiwan Eva 3 อุทยาน 6 วัน 4 คืน (181019)


THF5-BR-TW-4JUL-18OCT19

ID : 28204

เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic shop
ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)
เมืองยีหลานเจียวซี-นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป
ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 09 JUL 19
26 SEP-01 OCT 19
18 – 23 OCT 19
ราคา 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW22-TG ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5 วัน 4 คืน (260719)


THJ6-TG-TW-17MAY-26JUL19

ID : 27034

เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ซีโถว
Xitou Nature Education Area-หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานอาลีซาน-รถไฟโบราณ-เจี๊ยอี้
ร้านชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-Cosmetic-ซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-Gloria Outlets
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พฤษภาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
ราคา 26,999.-
18 – 21 มิถุนายน 2562
ราคา 24,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ หม้อรวม (231019)


THT18-TG-TW-12-23OCT19

ID : 28096

เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-เถาหยวน
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST6 ไต้หวัน ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5 วัน 3 คืน (260619)


THS2-BR-TW-5APR-26JUN19

ID : 26792

เถาหยวน-หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
ไทเป  – เหย่หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซีเหมินติง-ฮัวเหลียน-อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ
พิพิธภัณฑ์กู้กง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 25,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 9 เม.ย.62
9 – 13 เม.ย.62
ราคา 26,900.-
10 – 14 พ.ค.62
5 – 9 มิ.ย.62
26 -30 มิ.ย.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR004 EXCLUSIVE TAIWAN E-CLASS 5 วัน 3 คืน (210619)


THG1-BR-TW-21MAR-21JUN19

ID : 25758

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี – หมู่บ้านสือเฟิน
ปล่อยโคมลอยผิงซี  - ไทเป-DUTY FREE - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Taipei Fish market
Germanium Power - ซีเหมินติง – เมืองเถาหยวน 
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์
หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 (รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,888-38,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มี.ค. 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
21 – 25 มิ.ย. 62
ราคา 33,888.-
11 – 15 เม.ย. 62 
ราคา 38,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-BR003 TAIWAN VIP E-CLASS 5 วัน 3 คืน (210619)


THB15-BR-TW-21-25JUN19

ID : 27069

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว - ผิงซี
หมู่บ้านสือเฟิน – ปล่อยโคมลอยผิงซี
ไทเป-DUTY FEE - วัดหลงซาน
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-Taipei Fish Market
Germanium Power - ซีเหมินติง-เมืองเถาหยวน 
เมืองหนานโถว-วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์ – หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอางค์ - ตึกไทเป 101 (รวมลิฟต์ชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-25 มิ.ย. 62
ราคา 33,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก