ค้นหา
ค้นหา
ทัวร์ภูฏาน
ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

พบ 4 โปรแกรมทัวร์
ค้นหาโปรแกรมทัวร์
10 อันดับ ทัวร์ภูฏานขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0


รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-02MAY-23OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
B3
ราคาปกติ65,555
ราคาพิเศษ9
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง 
สวรรค์แห่งศรัทธา ภูผาแห่งความสุข.....ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

พิชิตวดัถ้า พยคัฆเ์หิรทกัซงั บนยอดหนา้ผาสูงจากระดบัน้า ทะเล 2,900 ม.
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 
ขอพรศกัดิ์สิทธิ์องคพระศรีสจัธรรม พระพทุธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก 
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

ราคารวมวีซ่า และ ค่าภาษีนักท่องเที่ยวแล้ว
รวมประกันการเดินทาง และสุขภาพ
นํ้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก.
รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-02MAY-28OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5วัน4คืน
B3
 
ราคา68,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
ทิมพู – พูนาคา – พาโร – วัดทักซัง 

นํ้าหนักกระเป๋า 20 ก.ก. เลือกวันเดินทาง ได้เอง
โรงแรมมาตราฐาน ระดับ 3 ดาว

พิชิตวัดถ้ำพยัคฆ์เหิรทักซัง บนยอดหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเล 2,900 ม. 
ชมความงดงามของ ป้อมปราการ พูนาคาซอง ที่สวยที่สุดแห่งภูฏาน 
ขอพรศักดิ์สิทธิ์องค์พระศรีสัจธรรม พระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ จุดสูงที่สุดในโลก
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
รหัสทัวร์ : THP3-B3-BT-26FEB-04JUN-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
B3
 
ราคา68,888
รายละเอียดเพิ่มเติม
-พิชิตยอดเขาทักซัง
-นมัสการองค์หลวงพ่อสัจจธรรม
-พาโรซอง Landmark ของเมืองพาโร
-ตาซิโซซอง มหาวิหารหลวงแห่งเมืองทิมพู
-พูนาคาซอง พระราชวังแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่
-จุดชมวิวซังเกกัง ชมความงดงามของเมืองทิมพู
รหัสทัวร์ : THS20-B3-BT-01JUN-30OCT-2024
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4
B3
 
ราคา69,899
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภูฏาน
พิชิตยอดเขา วัดทักซัง วิหารศักดิ์สิทธิ์ของชาวพร
เที่ยวครบ พาโร ทิมพู พูนาคา 5วัน 4คืน

อนุสรณ์สถานทิมพู จุดชมวิวโลชูล่า
โรงแรมระดับ Tourist Class
อาหาร 12 มื้อ

ฟรี! กระเป๋าผ้า
10 อันดับ ขายดี

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

เดินทาง -ม.ค.
ราคาเริ่มต้น 0

Copyright © 2019 tourxpresscenter.com | All Rights Reserved. | Powered by applezeed.com
go to top