Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 81 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 24999.-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW22-TG ไต้หวัน-ไทเป-อาลีซาน-เย่หลิว 5 วัน 4 คืน (260719)


THJ6-TG-TW-17MAY-26JUL19

ID : 27034

เถาหยวน-ไทจง-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ซีโถว
Xitou Nature Education Area-หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานอาลีซาน-รถไฟโบราณ-เจี๊ยอี้
ร้านชา-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว-Cosmetic-ซีเหมินติง
ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-Gloria Outlets
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 – 21 พฤษภาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
ราคา 26,999.-
18 – 21 มิถุนายน 2562
ราคา 24,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
ราคา 28,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 25888.-

ทัวร์ไต้หวัน : TGTPE01 ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ หม้อรวม (231019)


THT18-TG-TW-12-23OCT19

ID : 28096

เมืองผูหลี่-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป-ขนมพายสับปะรด-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89)-เถาหยวน
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถาน ซุนยัดเซน
MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-16 ตุลาคม 2562
19-23 ตุลาคม 2562
23-27 ตุลาคม 2562
ราคา 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 26900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST2 ไต้หวัน ชิมมิชลินสตาร์ 3 ดาว 3 วัน 2 คืน (251019)


THS2-CI-TW-22MAR-25OCT19

ID : 26785

น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก
สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด
ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-24 มี.ค.62
19-21 เม.ย.62
11-13 พ.ค.62
24 – 26 พ.ค.62
7-9 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
4-6 ต.ค.62
18 – 20 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GQ1TPE-TG001 ไต้หวัน วันหยุดสุดขีด 5 วัน 4 คืน (130719)


THB15-TG-TW-13-17JUL19

ID : 28571

เมืองเจียอี้–หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เมืองไถจง-ตลาดกลางคืน-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Germanium Power
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-วัดหลงซาน (ขอพรความรัก)
ร้านคอสเมติค-GLORIA OUTLET
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 ก.ค. 62
ราคา 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 27900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST1 ท่องเที่ยวอารยธรรมไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (261019)


THS2-CI-TW-21MAR-26OCT19

ID : 26781

ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว
พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ชมทำเนียบประธานาธิบดี
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ
ร้านสินค้าปลอดภาษี – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 27,900-28,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 - 24 มี.ค. 62
22 - 25 มี.ค. 62
20-23 เม.ย.62
1-4 พ.ค.62
25-28 พ.ค.62
7-10 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
22-25 มิ.ย.62
4-7 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
8-11 ส.ค.62
24-27 ส.ค.62
6-9 ก.ย.62
21-24 ก.ย.62
18-21 ต.ค.62
26-29 ต.ค.62
ราคา 27,900.-
17-20 พ.ค.62
13-16 ก.ค.62
26-29 ก.ค.62
11-14 ต.ค.62
ราคา 28,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 50900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST9 ไต้หวัน มิชลินสตาร์ 3 วัน 2 คืน (251019)


THS2-CI-TW-25JAN-25OCT19

ID : 25500

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน
ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง 
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-27 ม.ค.62
22-24 ก.พ.62
8-10 มี.ค.62
15-17 มี.ค.62
22-24 มี.ค.62
19-21 เม.ย.62
11-13 พ.ค.62
24 – 26 พ.ค.62
7-9 มิ.ย.62
14-16 มิ.ย.62
21-23 มิ.ย.62
28-30 มิ.ย.62
12-14 ก.ค.62
19-21 ก.ค.62
26-28 ก.ค.62
2-4 ส.ค.62
10-12 ส.ค.62
16-18 ส.ค.62
23 – 25 ส.ค.62
13-15 ก.ย.62
20-22 ก.ย.62
27-29 ก.ย.62
4-6 ต.ค.62
18 – 20 ต.ค.62
25 – 27 ต.ค.62
ราคา 50,900.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก