Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 87 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 18900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE01 BR มหัศจรรย์ TAIWAN TAIPEI 5 วัน 3 คืน (141119)


THB11-BR-TW-24JUL-14NOV19

ID : 28388

ผู่หลี่ - หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่-อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา
ไถจง - มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง
ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น 89)
ร้านขนมพายสัปปะรด - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต-อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,900-20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 ก.ค. 62-28 ก.ค. 62
18 ก.ย. 62-22 ก.ย. 62
ราคา 19,900.-
14 ส.ค. 62-18 ส.ค. 62
ราคา 18,900.-
02 ต.ค. 62-06 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62-27 ต.ค. 62
14 พ.ย. 62-18 พ.ย. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 18999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE57 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5D3N (เลสโก พาฟินตัวพ่อ) (210619)


THZ1-BR-TW-24MAY-21JUN19

ID : 27660

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า-เมืองเจียอี้
ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน – ย่านซีเหมินติง
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
06 – 10 มิถุนายน 2562
11 – 15 มิถุนายน 2562
13 – 17 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 18,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 18999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE55 T-DED WONDERFUL TAIWAN 5D4N (260619)


THZ1-BR-TW-2MAR-26JUN19

ID : 25976

ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่-Coffee Shop
ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่กัวเม่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง
ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยเพื่อสุขภาพ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
นั่งกระเช้าเหมาคง – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
ตลาดปลาไทเป-ร้านคอสเมติก – เขตตั้นซุ่ย
สะพานแห่งความรัก – ป้อมปราการสีแดง
โบสถ์ตั้นสุ่ย-ช้อปปิ้งถนนโบราณตั้นสุย
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet Park 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-26,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
ราคา 18,999.-
02 – 06 พฤษภาคม 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
11 – 15 พฤษภาคม 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
ราคา 19,999.-
02 – 06 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
26 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 20,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 26,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19955.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-05 TAIWAN TOP TAROKO 4 วัน 3 คืน (241019)


THA16-CI-TW-16MAY-24OCT19

ID : 26512

GLORIA OUTLETS-หนานโถว
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง –ไทเป
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ดิวตี้ฟรี
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GERMANIUM POWER CENTER
ร้านขนมพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร) – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,955 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16-19 พ.ค. 62
30 พ.ค. – มิ.ย. 62
13-16 มิ.ย. 62
27-30 มิ.ย. 62
11-14 ก.ค. 62
25-28 ก.ค. 62
8-11 ส.ค. 62
22-25 ส.ค. 62
5-8 ก.ย. 62
19-22 ก.ย. 62
3-6 ต.ค. 62
24-27 ต.ค.62
ราคา 19,955.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE03 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7D5N (เลสโก อินดี้ตัวแม่) (171019)


THZ1-XW-TW-25JUN-17OCT19

ID : 28286

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง
ย่านซีเหมินติง-ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ
ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI  OUTLET PARK
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
20 – 26 สิงหาคม 2562
24 – 30 กันยายน 2562
ราคา 19,999.-
11 – 17 กรกฎาคม 2562
13 – 19 กรกฎาคม 2562
23 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 31 กรกฎาคม 2562
08 – 14 ตุลาคม 2562
10 – 16 ตุลาคม 2562
17 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 22,999.-
06 – 12 สิงหาคม 2562
08 – 14 สิงหาคม 2562
10 – 16 กันยายน 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE20 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) (311219)


THZ1-TG-TW-11JUL-31DEC19

ID : 27661

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เมืองไทจง 
ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-28,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 14 กรกฎาคม 2562
01 – 04 สิงหาคม 2562
08 – 11 สิงหาคม 2562
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยนยน 2562
02 – 05 พฤศจิกายน 2562
07 – 10 พฤศจิกายน 2562
09 – 12 พฤศจิกายน 2562
14 – 17 พฤศจิกายน 2562
16 – 19 พฤศจิกายน 2562
21 – 24 พฤศจิกายน 2562
23 – 26 พฤศจิกายน 2562
28 พ.ย. – 01 ธ.ค. 62
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 62
12 – 15 ธันวาคม 2562
14 – 17 ธันวาคม 2562
19 – 22 ธันวาคม 2562
ราคา 19,999.-
25 -28 กรกฎาคม 2562
05 – 08 ตุลาคม 2562
17 – 20 ตุลาคม 2562
19 – 22 ตุลาคม 2562
24 – 27 ตุลาคม 2562
26 – 29 ตุลาคม 2562
21 – 24 ธันวาคม 2562
26 – 29 ธันวาคม 2562
ราคา 20,999.-
25 – 28 ตุลาคม 2562
ราคา 21,999.-
09 – 12 สิงหาคม 2562
20 – 23 ตุลาคม 2562
05 – 08 ธันวาคม 2562
07 – 10 ธันวาคม 2562
ราคา 22,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2562
12 – 15 ตุลาคม 2562
ราคา 23,999.-
30 ธ.ค. 62 – 02 ม.ค. 63
31 ธ.ค. 62 – 03 ม.ค. 63
ราคา 28,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N (220619)


THZ1-TG-TW-25JAN-22JUN19

ID : 25973

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
เจียอี้-ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ-ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-21,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 มิถุนายน 2562
15 – 18 มิถุนายน 2562
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 19,999.-
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
07 – 10 มีนาคม 2562
14 – 17 มีนาคม 2562
21 – 24 มีนาคม 2562
28 – 31 มีนาคม 2562
04 – 07 พฤษภาคม 2562
25 – 28 พฤษภาคม 2562
ราคา 20,999.-
25 – 28 มกราคม 2562
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 62
01 – 04 มีนาคม 2562
08 – 11 มีนาคม 2562
15 – 18 มีนาคม 2562
22 – 25 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
19 – 22 เมษายน 2562
26 – 29 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD006 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ฉือเฟิ่น หมู่บ้านโคมลอย 5 วัน 4 คืน (100819)


THG1-FD-TW-12JUL-10AUG19

ID : 28018

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินอู่-ฝงเจี่ย ไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-หมู่บ้านโคมลอย (ปล่อยโคมขงหมิง)
น้ำตกฉือเฟิ่น-สะพานแขวนฉือเฟิ่น
ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM
ซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ร้านเครื่องสำอาง
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 ก.ค. 62
10 – 14 ส.ค. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-BR007 TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EP.2 5 วัน 3 คืน (180619)


THG1-BR-TW-24APR-18JUN19

ID : 25753

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power-เมืองหนานโถว
วัดจงไถ่ถาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน-เมืองไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 เม.ย.62
30 เม.ย. – 04 พ.ค.62
06 – 10 พ.ค. 62
22 – 26 พ.ค. 62
08 – 12 มิ.ย. 62
14 – 18 มิ.ย. 62
18 – 22 มิ.ย. 62
ราคา 20,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-BR001 ไต้หวัน ลั้นลา อาหลี่ซัน 5 วัน 3 คืน (180619)


THB15-BR-TW-22MAY-18JUN19

ID : 27070

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-Germanium Power
เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
DUTY FEE – ตึกไทเป 101 ไม่รวมขึ้นชั้น 89
ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22-26 พ.ค. 62
08-12 มิ.ย. 62
14-18 มิ.ย. 62
18-22 มิ.ย. 62
ราคา 20,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20900.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST7 อารีซันเบาเบา 5 วัน 3 คืน (260619)


THS2-BR-TW-11JAN-26JUN19

ID : 25501

เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง-วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้-อุทยานอาหลี่ซัน
ชมป่าสนพันปี-นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง
ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 20,900-26,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11-15 ม.ค.62
23 – 27 ม.ค.62
20 -24 ก.พ.62
13 – 17 มี.ค.62
10 – 14 พ.ค.62
5 – 9 มิ.ย.62
26 -30 มิ.ย.62
ราคา 20,900.-
1 - 5 มี.ค.62
5 – 9 เม.ย.62
9 – 13 เม.ย.62
ราคา 21,900.-
7-11 ก.พ.62
ราคา 26,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20955.-

ทัวร์ไต้หวัน : AD-88-04 TAIWAN SO CHIC 4 วัน 3 คืน (231019)


THA16-CI-TW-3APR-23OCT19

ID : 26511

ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต 
หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง - ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - น้ำตกสือเฟิ่น
ปล่อยโคมลอย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
GERMANIUM POWER CENTER
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,955 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
3-6 เมษายน 2562
24-27 เมษายน 2562
1-4 พฤษภาคม 2562
15-18 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค.–1 มิ.ย. 62
12-15 มิถุนายน 2562
26-29 มิถุนายน 2562
10-13 กรกฎาคม 2562
24-27 กรกฎาคม 2562
7-10 สิงหาคม 2562
21-24 สิงหาคม 2562
4-7 กันยายน 2562
18-21 กันยายน 2562
2-5 ตุลาคม 2562
23-26 ตุลาคม 2562
ราคา 20,955.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20988.-

ทัวร์ไต้หวัน : SDT-06 TAIWAN สีสันตะวันออก 4D3N (261019)


THA7-CI-TW-4MAY-26OCT19

ID : 27352

ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป – หนานโถว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่
แวะชิมชา-ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง – นั่งรถไฟไปฮวาเหลียน
อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับไทเป 
ขนมพายสัปปะรด - GERMANUIM
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
GLORIA OUTLET
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,988-22,988 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 04 JUN 19 
15 – 18 JUN 19 
22 – 25 JUN 19 
20 – 23 JUL 19 
03 – 06 AUG 19 
24- 27 AUG 19 
7 – 10 SEP 19
ราคา 20,988.-
04 – 07 MAY 19 
11 – 14 MAY 19 
25 – 28 MAY 19 
21-24 SEP 19
05 -08 OCT 19
12- 15 OCT 19
19 – 22 OCT 19
26 – 29 OCT 19
ราคา 21,988.-
18 – 21 MAY 19 
13 – 16 JUL 19 
27 – 30 JUL 19 
10 – 13 AUG 19 
ราคา 22,988.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 20999.-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW21-TG ไต้หวัน-อุทยานอาลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน (120719)


THJ6-TG-TW-4APR-12JUL19

ID : 27033

เถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้-อาหลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ร้านชา-ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ท
ไทเป-ร้านสร้อย-เจียงไคเชค-วัดหลงซาน
ซีเหมินติง-Duty Free-อุทยานเหย่หลิ่ว
จิ่วเฟิ่น-Gloria Outlets
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04-07 เมษายน 2562
16 - 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 24,999.-
03 - 06 มิถุนายน 2562
ราคา 20,999.-
12 – 15 กรกฎาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 21888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-BR004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน ไทเป อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน (090819)


THG1-BR-TW-26JUL-9AUG19

ID : 28019

ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
อนุสรณ์ซุนยัดเซ็น-ร้านเครื่องสำอางค์
ร้านเค้กพายสับปะรด-ซีเหมินติง
วัดหลงซัน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ศูนยเจอมาเนี่ยม-ซื่อหลินไนท์          
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 29 ก.ค. 62
09 – 12 ส.ค. 62
ราคา 21,888.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก