Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

เลือกโปรแกรมทัวร์ตามเมืองท่องเที่ยว :

พบทั้งหมด 87 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE03 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 5 วัน 3 คืน (251019)


THB11-SL-TW-24MAY-25OCT19

ID : 27663

หนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
อุทยานอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
ร้านใบชา - ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 พ.ค. 62-28 พ.ค. 62
07 มิ.ย. 62-11 มิ.ย. 62
02 ส.ค. 62-06 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62-03 ก.ย. 62
27 ก.ย. 62-01 ต.ค. 62
04 ต.ค. 62-08 ต.ค. 62
06 ต.ค. 62-10 ต.ค. 62
ราคา 14,900.-
21 มิ.ย. 62-25 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62-02 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62-09 ก.ค. 62
19 ก.ค. 62-23 ก.ค. 62
16 ส.ค. 62-20 ส.ค. 62
05 ก.ย. 62-09 ก.ย. 62
06 ก.ย. 62-10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62-17 ก.ย. 62
21 ก.ย. 62-25 ก.ย. 62
22 ก.ย. 62-26 ก.ย. 62
28 ก.ย. 62-02 ต.ค. 62
29 ก.ย. 62-03 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62-22 ต.ค. 62
19 ต.ค. 62-23 ต.ค. 62
20 ต.ค. 62-24 ต.ค. 62
25 ต.ค. 62-29 ต.ค. 62
ราคา 15,900.-
26 ก.ค. 62-30 ก.ค. 62
09 ส.ค. 62-13 ส.ค. 62
10 ส.ค. 62-14 ส.ค. 62
11 ต.ค. 62-15 ต.ค. 62
ราคา 17,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE32 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) (260919)


THZ1-CI-TW-27JUN-26SEP19

ID : 28297

ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-19,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
11 – 14 กรกฎาคม 2562
12 – 15 กรกฎาคม 2562
19 - 22 กรกฎาคม 2562
25 – 28 กรกฎาคม 2562
02 – 05 สิงหาคม 2562
15 – 18 สิงหาคม 2562
22 – 25 สิงหาคม 2562
29 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
05 – 08 กันยายน 2562
19 – 22 กันยายน 2562
26 – 29 กันยายน 2562
ราคา 16,999.-
08 – 11 สิงหาคม 2562
ราคา 18,999.-
09 – 12 สิงหาคม 2562
ราคา 19,999.-
12 – 15 กันยายน 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE31 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4D3N (เลสโก พาเพลินตัวแม่) (260719)


THZ1-CI-TW-22JUN-26JUL19

ID : 28292

เมืองหนานโถว -  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ – ร้านชา
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว
ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 14,999.-
26 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AROUND TAIWAN 6 วัน 4 คืน (271219)


THV4-SL-TW-10JUL-27DEC19

ID : 28235

ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง– ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป– ร้านพายสับปะรด
MITSUI OUTLET– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เจอร์เมเนียม -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-25,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 15 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
24 – 29 ก.ค. 62
07 – 12 ส.ค. 62
ราคา 15,555.-
09 – 14 ต.ค. 62
18 – 23 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
02 – 07 ธ.ค. 62
ราคา 16,666.-
25 – 30 ธ.ค. 62
ราคา 18,888.-
27 ธ.ค. 62 – 01 ม.ค. 63
ราคา 25,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (251019)


THV4-SL-TW-11JUL-25OCT19

ID : 27835

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว-สถานีสือเฟิน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-17,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 - 16 ก.ค. 62
ราคา 14,999.-
24 - 29 ก.ค. 62
01 - 06 ต.ค. 62
05 - 10 ต.ค. 62
25 - 30 ต.ค. 62
ราคา 15,555.-
07 - 12 ส.ค. 62
ราคา 15,999.-
22 - 27 ต.ค. 62
ราคา 16,555.-
10 - 15 ต.ค. 62
19 - 24 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 15555.-

ทัวร์ไต้หวัน : ST0.5 ไต้หวัน เพลินเพลิน 4 วัน 3 คืน (251019)


THS2-VZ-TW-19APR-25OCT19

ID : 26790

เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,555-17,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 เม.ย.62
10 – 13 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
21 – 24 มิ.ย.62
5-8 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
2-5 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 15,555.-
7 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
ราคา 16,666.-
11 -14 ต.ค.62
ราคา 17,777.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 15900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE07 VZ มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน (310819)


THB11-VZ-TW-22JUN-31AUG19

ID : 28392

ไถจง - มิยาฮาร่าไอศกรีม - เจียอี้
ตลาดกลางคืนเจียอี้-อาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน
ชิมชาอู่หลง - ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต 
วัดเหวินหวู่ - วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ไทเป - เจียงไคเช็ค - ชมผลิตภัณฑ์
ปะการังแดง - ตึกไทเป 101 - ซีเหมินติง 
ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJE AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 มิ.ย. 62-26 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62-03 ก.ค. 62
06 ก.ค.62-10 ก.ค.62
20 ก.ค.62-24 ก.ค.62
24 ส.ค.62-28 ส.ค.62
ราคา 16,900.-
13 ก.ค.62-17 ก.ค.62
27 ก.ค.62-31 ก.ค.62
ราคา 18,900.-
03 ส.ค.62-07 ส.ค.62
10 ส.ค.62-14 ส.ค.62
ราคา 17,900.-
31 ส.ค.62-04 ก.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 15999.-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE01 ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6D4N (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ)


THZ1-XW-TW-10APR-24JUL19

ID : 27155

เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่
เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด
ร้านสร้อยสุขภาพ-วัดหลงซานซื่อ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101
ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-25,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 27 พฤษภาคม 2562
19 – 24 มิถุนายน 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
ราคา 15,999.-
05 – 10 มิถุนายน 2562
ราคา 16,999.-
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 2562
30 เม.ย. – 05 พ.ค. 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
03 – 08 เมษายน 2562
13 – 18 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 19,999.-
10 – 15 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
13 – 18 เมษายน 2562
ราคา 25,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 16555.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M01) ไต้หวัน ปังเวอร์ 4 วัน 3 คืน (231019)


THF5-CI-TW-24APR-23OCT19

ID : 27104

เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง
หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง-Duty Free
หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น (รวมค่าโคมลอย)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-Gloria Outlet
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,555-17,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 27 APR 19
08 – 11 MAY 19
15 – 18 MAY 19
22 – 25 MAY 19
29 MAY-01 JUN 19
05 – 08 JUN 19
12 – 15 JUN 19
19 – 22 JUN 19
26 – 29 JUN 19
03 – 06 JUL 19
10 – 13 JUL 19
17 – 20 JUL 19
24 – 27 JUL 19
31 JUL-03 AUG 19
07 – 10 AUG 19
14 – 17 AUG 19
21 – 24 AUG 19
28 – 31 AUG 19
04 – 07 SEP 19
11 – 14 SEP 19
18 – 21 SEP 19
25 – 28 SEP 19
ราคา 16,555.-
02 – 05 OCT 19
09 – 12 OCT 19
16 – 19 OCT 19
23 – 26 OCT 19
ราคา 17,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 16900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE04 SL มหัศจรรย์ TAIPEI 6 วัน 4 คืน (231019)


THB11-SL-TW-22MAY-23OCT19

ID : 27665

หมู่บ้านสายรุ้ง - MIHAYARA ICE CREAM
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินหวู่ - เจียอี้ - อุทยานอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี - ร้านใบชา
ไถจง - ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านขนมพายสับปะรด
อุทยานเย๋หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดปลาไทเป
ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง - พิพิธภัณฑ์กู้กง
ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 - ศูนย์เครื่องสำองค์
อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 พ.ค. 62-27 พ.ค. 62
29 พ.ค. 62-03 มิ.ย. 62
05 มิ.ย. 62-10 มิ.ย. 62
31 ก.ค. 62-05 ส.ค. 62
25 ก.ย. 62-30 ก.ย. 62
ราคา 16,900.-
19 มิ.ย. 62-24 มิ.ย. 62
03 ก.ค. 62-08 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62-15 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62-19 ส.ค. 62
28 ส.ค. 62-02 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62-16 ก.ย. 62
02 ต.ค. 62-07 ต.ค. 62
09 ต.ค. 62-14 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62-21 ต.ค. 62
23 ต.ค. 62-28 ต.ค. 62
ราคา 17,900.-
24 ก.ค. 62 29 ก.ค. 62
07 ส.ค. 62 12 ส.ค. 62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 17500.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M02) ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N (191019)


THF5-CI-TW-27APR-19OCT19

ID : 27105

เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,500-18,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 – 30 APR 19
11 – 14 MAY 19
25 – 28 MAY 19
08 – 11 JUN 19
22 – 25 JUN 19
06 – 09 JUL 19
20 – 23 JUL 19
03 – 06 AUG 19
17 – 20 AUG 19
31 AUG-03 SEP 19
21 – 24 SEP 19
ราคา 17,500.-
05 – 08 OCT 19
19 – 22 OCT 19
ราคา 18,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 17555.-

ทัวร์ไต้หวัน : 3 เด้ง อุทยาน 6D4N ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว (201019)


THV4-SL-TW-8-20OCT19

ID : 27837

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง
ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,555-17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
08 - 13 ต.ค. 62
15 - 20 ต.ค. 62
ราคา 17,555.-
18 - 23 ต.ค. 62
20 - 25 ต.ค. 62
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 17888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1CNXTPE-FD004 บินตรง !! เชียงใหม่ ไต้หวัน Autumn In Taipei 4 วัน 3 คืน (131019)


THG1-FD-TW-13-16OCT19

ID : 28015

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง-ร้านชา-วัดเหวินอู่-ไถจง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ศูนย์เจอมาเนี่ยม
ซีเหมินติง-อุทยานเย๋หลิ่ว-ร้านเครื่องสำอาง
ไทเป 101
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 16 ต.ค. 62
ราคา 17,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ไต้หวัน : HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก 3 วัน 2 คืน (111019)


THW5-TG-TW-17MAY-11OCT19

ID : 27567

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน
ตลาดซีเหมินติง-D.I.Y พายสัปปะรด
อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน
ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 720 บาท)
ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
17 - 19 May 19 
09 - 11 Aug 19 
11 - 13 Oct 19 
ราคา 17,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 17999.-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE54 T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI 4D3N (290619)


THZ1-BR-TW-13MAR-29JUN19

ID : 25970

ไทเป-วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP
พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-กระเช้าเหมาคง
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89)
ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 17,999-18,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 16 มีนาคม 2562
23 – 26 มีนาคม 2562
18 – 21 เมษายน 2562
27 – 30 เมษายน 2562
22 – 25 พฤษภาคม 2562
01 – 04 มิถุนายน 2562
19 – 22 มิถุนายน 2562
29 มิ.ย. – 02 ก.ค. 62
ราคา 17,999.-
08 – 11 พฤษภาคม 2562
16 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 18,999.-

วิธีการจองและชำระเงิน


ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ทัวร์ไต้หวัน ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซัน วามงามของธรรมชาติอันแปลกตา ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ช่น้ำแร่ออนเซ็นสไตล์ไต้หวันเพื่อสุขภาพแข็งแรง ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมาย ทัวร์ไต้หวัน เมืองในฝัน..กรีซแห่งเอเซีย!! หนึ่งในเมืองแห่งความฝัน ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะอันเก่าแก่..และความทันสมัยรวมอยู่ในที่เดียว ไต้หวัน เดิมเรียกว่า ฟอร์โมซา เป็นภาษาโปรตุเกส แปลว่า “เกาะสวยงาม”ความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ทำให้ทัวร์ไต้หวันเป็นดินแดนแห่งมนเสน่ห์ที่น่าหลงไหล เนื่องจากประเทศโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ดินแดนที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย ลิ้มรสอาหารที่ไม่เคยเห็น สัมผัสทัศนียภาพที่ตระการตา ถ้าหากท่านอยาก ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน เรายินดีให้บริการพาท่านทัวร์อย่างมีคุณภาพ ราคาประหยัด โดยทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีอย่างเรา ท่านสามารถเลือกชมแพ็คเกจทัวร์ไต้หวันทางด้านล่างได้เลยค๊ะ เรามีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันให้ท่านเลือกมากมายมายค่ะ 

วันที่การเดินทางและราคาทัวร์ไต้หวันอาจมีการเปลี่ยนแปลง และยังมีโปรแกรมทัวร์ไต้หวันอีกมากที่ไม่ได้นำลงในเว็บไซต์กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง นะค่ะ 

***ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง ว่ากรุ๊ปทัวร์ยืนยันการเดินทางแน่นอนแล้วหรือไม่ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***เชิญเยี่ยมชมวีดีโอแนะนำบริษัทค่ะ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน

 แบบมีคุณภาพ ในราคามิตรภาพ กับบริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรส เซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด บริการรับจัดทัวร์ไต้หวัน แบบทัวร์ส่วนตัว หมู่คณะ สัมนาดูงาน ทัศนศึกษา สวัสดิการพนักงานหรือรางวัลส่งเสริมการขาย ตามงบประมาณของคุณ หากคุณกำลังมองหาบริษัททัวร์ดีๆที่มีคุณภาพ บริษัททัวร์ชั้นนำของไทยที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญเส้นทางไต้หวัน ลองใช้บริการทัวร์ไต้หวัน ของบริษัททัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ กันดูนะค่ะ รับรองว่าคุณจะได้พบกับโปรแกรมทัวร์ไต้หวันดีๆ ราคาถูกที่มีคุณภาพ ในราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนคะ

ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูกพิเศษ!  เที่ยวไต้หวันกับเรา-ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์

ประเทศไต้หวัน
ไต้หวัน หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐจีน เป็นรัฐในทวีปเอเชียตะวันออก ปัจจุบันประกอบด้วยเกาะใหญ่ 5 แห่ง คือ จินเหมิน ไต้หวัน เผิงหู หมาจู่ และอูชิว กับทั้งเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวนหนึ่ง ท้องที่ทั้งหมดดังกล่าวเรียกรวมกันว่า "พื้นที่ไต้หวัน"
เมืองหลวง: ไทเป
รหัสโทรศัพท์: +886
สกุลเงิน: ดอลลาร์ไต้หวันใหม่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ: 474 พันล้าน USD (พ.ศ. 2555)
ประชากร: 23.34 ล้าน (พ.ศ. 2556)
ภาษาราชการ: แมนดาริน

พร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวกับ ทัวร์ไต้หวัน ราคาถูก

ไต้หวันเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับจีน ไต้หวันนั้นปกครองโดยสาธรณรัฐจีนแต่เป็นอกเทศจากสาธาระรัฐประชาชนจีน เดิมนั้นเกาะไต้หวันมีชื่อว่า เกาะฟอร์โมซา (Formosa) หรือ Ilha Formosa ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่า เกาะสวยงาม เนื่องด้วยโปรตุเกสเคยเดินทางมายังเกาะแห่งนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน 3 คืน ไต้หวันนั้นเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกซึ่งประสบความสำเร็จทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะคำว่า เมคอินไต้หวัน ที่ถูกประทับลงบนสินค้าจำนวนมากมายซึ่งได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศให้ทั่วโลกได้รู้ว่าเกาะแห่งนี้คือเกาะแห่งการอุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแค่เกาะแห่งการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ทัวร์ไต้หวันราคาถูก เกาะไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทัศนียภาพและวัฒนธรรมเกาะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวนิยมมา ทัวร์ไต้หวัน กันเป็นจำนวนมาก ไต้หวันเป็นเกาะเล็กๆมีทั้งยอดเขาสูง หน้าผาสูงชัน แม่น้ำ ทะเลสาบ เกาะเล็กๆทัวร์ไต้หวัน vipแห่งนี้มีความงามเป็นอยากมากรวมทั้งทัศนียภาพของชายฝั่งทะเลอีกหลายแห่ง ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของไต้หวันมียอดเขาสูงจำนวนมากที่รวมตัวกันเป็นเทือกเขาตอนกลางที่มีความสูงเกือบ 4,000 เมตร ซึ่งทำให้เกิดภูมิประเทศที่หลากหลายซึ่งน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก เกาะแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ทั้งสัตว์และพืชพันธุ์นานาชนิด พืชพรรณที่เพาะปลูกนั้นก็มีอยู่หลากหลายรวมทั้งระบบนิเวศน์ที่มีความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งยังมีป่าฝนเขตร้อนไปจนถึงทุ่งหญ้าเขตหนาวเย็น มีนักชีววิทยาต่างลงความเห็นว่า ไต้หวันนั้นเป็นเกาะที่มีความหลากลายทางชีวภาพต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่มากที่สุดแห่งหนึ่ง ในด้านของเศรษฐกิจนั้นไต้หวันติดอันดับ 14 ของโลก นักท่องเที่ยวที่มา ทัวร์ไต้หวัน หน่วยเงินนั้นใช้เป็น (NT$)

โดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 31 ดอลลาร์ไต้หวัน กระแสไฟฟ้าของไต้หวัน 110 โวลต์ ภาษาที่ใช่นั้นเป็นภาษาราชการจีนกลาง ศาสนาของคนไต้หวันที่นับถือนั้นก็คือ ศาสนาพุทธ เต๋า และศาสนาคริสต์ ในเรื่องของสภาพอากาศอากาศโดยทั่วไปประมาณ 22 องศาเซลเซียส เป็นอากาศที่เย็นสบายกำลังดี ฤดูใบไม้ผลิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิ 15-25 องศาเป็นช่วงที่เที่ยวมากที่สุดเพราะอากาศดี ฤดูร้อนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม อุณหภูมิ 22-34 องศา ฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม อุณหภูมิ 15 - 20 องศา ฤดูใบไม้ร่วงอยู่ในช่วงเดือนกันยายน - พฤศจิกายน อุณหภูมิ 19 - 25 องศา

ประชากรของไต้หวันนั้นมีคำกล่าวว่าเป็นคนที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ซึ่งเคยมีนักเดินทางชื่อ โลนลี่ แพลนเน็ต ได้เขียนไว้ว่า คนไต้หวันนั้นเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ดีที่สุดในโลกและไมตรีจิตของคนไต้หวันนั้นที่เป็นทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลของเกาะแห่งนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปทัวร์ไต้หวันคงจะอุ่นใจขึ้น ผู้คนมีไมตรีจิตดีทัศนียภาพของเกาะแห่งนี้ก็สวยงามเป็นอย่างมาก 
 

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก