Logo TEC

About us

บริษัท ทัวร์เอ็กซ์เพรสเซ็นเตอร์ดอทคอม จำกัด

เลขที่ 300/76 โครงการพรีเมี่ยมเพลส 6 ถนนนวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10240

  • โทรศัพท์ : 0-2379-1988
  • แฟกซ์ : 0-2379-1966-7
  • สายด่วน : 081 933 0700 , 086 366 8738
  • อีเมล์ : [email protected]

TourExpressCenter Dotcom Co.,Ltd.

300/76 PREMIUM PLACE 6 NAWAMIN RD. NAWAMIN BUENGKUM BANGKOK THAILAND 10240.

  • Tel : 0-2379-1988
  • Fax : 0-2379-1966-7
  • Hotlines : 081 933 0700 , 086 366 8738
  • E-mail : [email protected]

วิธีการจองและการชำระเงินท่านสามารถจองทัวร์ได้อย่างอิสระทางบริษัทฯจะเรียกเก็บชำระค่ามัดจำทัวร์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันการเดินทางเป็นที่แน่นอนแล้วเท่านั้น (ยกเว้นบางกรณี ที่คณะทัวร์ยังไม่ยืนยัน การเดินทางแต่เพื่อ ที่จะให้คณะทัวร์ มีโอกาสที่จะออกเดินทางได้จึงต้องมีการชำระมัดจำไว้ก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ สมัครใจของผู้เดินทางเอง แต่ถ้าคณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทาง ได้ ทางบริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำ ทัวร์ให้เต็มจำนวนโดยไม่หัก ค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งสิ้น) 
 

วิธีที่ 1
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองทัวร์และกรอกข้อมูล เช่น โปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ราคา ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ผู้จองพร้อมทั้งสเเกนหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง ส่งมายัง อีเมล์ [email protected] เเละกรุณาโทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ที่ท่านได้ติดต่อไว้เพื่อเเจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีเมล์การจองทัวร์ดังกล่าว
 
วิธีที่ 2
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองทัวร์และกรอกข้อมูล เช่น โปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ราคา ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ผู้จองพร้อมทั้งถ่ายสำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทางส่งเเฟ็กซ์ มาที่เบอร์ 0-2379-1966-7 เเละกรุณาโทรเเจ้งเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อไว้เพื่อแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบเเฟ็กซ์การจองทัวร์ดังกล่าว
 
หมายเหตุ กรณีที่ท่านไม่สะดวกดาวน์โหลดแบบฟอร์มการจองทัวร์ ท่านสามารถเขียนหรือระบุ โปรแกรมที่จอง วันเดินทาง ราคา ชื่อ เบอร์โทร อีเมล์ ผู้จอง พร้อมส่งหน้าพลาสปอร์ต ส่งให้ทางช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยครับ 
พลาสปอร์ตจะต้องเหลืออายุการใช้งานได้อีกไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับจากวันเดินทาง)

bagการชำระเงินเมื่อเจ้าหน้าได้รับเอกสารการจองทัวร์ของท่านแล้วจะติดต่อกลับไปภายใน 24 ชม. เพื่อ ยืนยันการจองทัวร์และทางฝ่ายบัญชีจะดำเนินการจัดส่งใบยืนยันการจองทัวร์และใบเรียก ชำระค่าทัวร์(Confirm&Invoice) ซึ่งเป็นใบเดียวกัน ให้กับท่าน จะมีรายละเอียดเเจ้ง รายการที่ท่านจอง สายการบิน วันเดินทาง กำหนดวันที่ท่านต้องชำระเงินจำนวนเงินที่ท่าน ต้องชำระ ที่เป็นยอดมัดจำ เเละยอดส่วนที่เหลือ ชื่อบัญชีธนาคาร เมื่อท่านได้รับเเล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง( กรณีต้องทำวีซ่า หรือใช้เอกสาร ตัวจริง ทางบริษัทฯ จะนัดวันเก็บเอกสาร โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับเอกสาร ณ สถานที่ที่ลูกค้านัดหมาย) 

การเตรียมตัวเดินทางหลังจากที่ท่านชำระเงินมาเรียบร้อยเเล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ อีเมล์ [email protected] หรือแฟ็กซ์ มาที่ 0-2379-1966-7 โดยระบุ ชื่อพนักงานขาย ที่ท่านติดต่อ และ เลขที่ Invoice หรือ ชื่อผู้จอง ชื่อโปรแกรมทัวร์และวันที่เดินทาง เเละกรุณาเเจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่ออีกครั้ง หลังจากเจ้าหน้าที่บัญชีได้รับหลักฐาน การโอนเงินของท่านเรียบร้อยเเล้วจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน ให้ท่าน ภายใน 48 ชม 
 


ก่อนการเดินทางประมาณ 3 - 7 วันทางเจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายเเละใบเตรียมตัว การเดินทางไป ถึงท่านเพื่อเเจ้งข้อมูล วัน เวลา เดินทาง จุดนัดหมาย เบอร์ของเจ้าหน้าที่ ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน หรือเบอร์หัวหน้าทัวร์ , การเตรียมตัวต่างๆ อาทิเช่น ค่าเงิน, อุณหภูมิ, ปลั๊กไฟ, รายละเอียดสำคัญของประเทศนั้นๆ ให้ทาง อีเมล / แฟ็กซ์ 

และเพื่อความสบายใจและวางใจในการใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว จาก สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรางการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ที่ เบอร์โทร 02-401-1111 

***ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจะต้องวางเงินค้ำประกันตามพระราชบัญญัติ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งผู้ที่ใช้บริการกับบริษัทฯที่ได้รับใบอนุญาต ประกอบธรุกิจนำเที่ยวอย่างถูกต้องจะมี “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการที่ผู้ประกอบ ธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือ รับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัตินี้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ มาตรา ๖๙ ให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งเรียกว่า “กองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว” มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทดรองจ่ายให้แก่นักท่องเที่ยวซึ่งได้รับความเสียหายจากการ ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยว หรือตามที่ได้โฆษณาหรือรับรองไว้กับนักท่องเที่ยว หรือตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๐ กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทุนประเดิมที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดสรรให้จำนวนยี่สิบล้านบาท
(๒) เงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) หลักประกันที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา ๓๙ วรรคสาม
(๔) เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวจ่ายชดใช้คืนกองทุนและเงินที่นายทะเบียนหักจากหลักประกันส่งคืนกองทุนตามมาตรา ๔๑ วรรคสาม และเงินเพิ่มตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง 
และมาตรา ๔๒ วรรคสอง 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๖) ดอกผล รายได้ หรือเงินอื่นใดของกองทุน 

หากท่านพบข้อบกพร่องหรือต้องการส่งคำติชมใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของเรา กรุณาส่งข้อมูลถึงผู้บริหารของเรา ได้ที่ อีเมล [email protected] บริษัทฯจะได้น้อมรับไว้เพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นและได้รับรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้ถูกต้อง ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 

 

จองตั๋วออนไลน์ได้ที่นี่