Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 5 รายการ

ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZVIE03 RERUN EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY 8D5N (170619)


THZ1-BR-EU-11APR-17JUN19

ID : 24900

เมืองเวียนนา-ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวังเชินบรุนน์-พระราชวัง เบลวีเดียร์
พระราชวังฮอฟบวร์ค-เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองฮัลสตัท-หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
จัตุรัสกลางเมือง-ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
เมืองปราก-ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-ปราสาทปราก
มหาวิหาร เซนต์วิตัส-พระราชวังหลวง
เมืองบราติสลาวา-ปราสาทบราติสลาวา
ย่านเมืองเก่า-ประตูมิคาเอล-โรงละคร
ศาลากลางเก่า-อาคารรัฐสภาสโลวาเกีย
พระราชวังไพรเมท-โบสถ์เซนต์มาร์ติน
เมืองบูดาเปสต์-โบสถ์แมทเธียส
อนุสาวรีย์พระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1-ป้อมชาวประมง
ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำดานูบ
อาคารรัฐสภา ฮังการี-สะพานเชน
ถนนแอนดราสซี-จัตุรัสอลิซาเบธ-ซิตี้พาร์ค
พระราชวังหลวง-โบสถ์เซนต์สตีเฟน-โรงละคร
จัตุรัสวีรบุรุษ-เมืองเวียนนา
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
ถนนคาร์นท์เนอร์-พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,999-52,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 42,999.-
17 - 24 มิถุนายน 2562
ราคา 45,999.-
11 - 18 เมษายน 2562
ราคา 52,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC14 BELIEVE EAST EUROPE 8D5N (170319)


THZ1-QR-EU-3DEC18-17MAR19

ID : 24899

เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง-เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ-เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท-เมืองซาลส์บูร์ก
บ้านเกิดโมสาร์ท-ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
เมืองซาลส์บูร์ก-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-จตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-เมืองปราก
ย่านช่างทองโบราณ-สะพานชาร์ล
ประตูเมืองเก่า-ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองปราก
ปราสาทปราก-มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
เมืองเวียนนา-ถนนสายวงแหวน
อาคารรัฐสภา ออสเตรีย-น้ำพุพัลลัส อะธีน่า
พระราชวัง เบลวีเดียร์-พระราชวังฮอฟบวร์ค
อาสนวิหารนักบุญเซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์ทเนอร์
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 45,999-48,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 10 มีนาคม 2562
17 - 24 มีนาคม 2562
ราคา 45,999.-
03 - 10 ธันวาคม 2561
10 - 17 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 48,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : CZMUC12 READY EAST EUROPE 8D5N (150619)


THZ1-TG-EU-26JAN-15JUN19

ID : 24898

เมืองโฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์
เมืองอินส์บรูค-ถนนมาเรียเทเรซ่า
หอคอยประจำเมือง-เสาอันนาเซาเลอ
หลังคาทองคำ  -เมืองฮัลสตัท
หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท
เมืองซาลส์บูร์ก-บ้านเกิดโมสาร์ท
ถนนเก็ตเตรียกาสเซส-เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ-จตุรัสกลางเมือง
ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่-เมืองปราก
ปราสาทปราก-มหาวิหาร เซนต์วิตัส
พระราชวังหลวง-ย่านช่างทองโบราณ
สะพานชาร์ล-ประตูเมืองเก่า
ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า
หอนาฬิกาดาราศาสตร์-เมืองเวียนนา
พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท-ถนนสายวงแหวน
พระราชวังฮอฟเบิร์ก-โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น
พระราชวังเชินบรุนน์-ถนนคาร์นท์เนอร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 49,999-62,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562
16 - 23 กุมภาพันธ์ 2562
23 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562
09 - 16 มีนาคม 2562
16 - 23 มีนาคม 2562
ราคา 49,999.-
23 - 30 มีนาคม 2562
ราคา 50,999.-
04 - 11 พฤษภาคม 2562
18 - 25 พฤษภาคม 2562
08 - 15 มิถุนายน 2562
15 - 22 มิถุนายน 2562
ราคา 51,999.-
13 - 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 52,999.-
14 - 21 เมษายน 2562
ราคา 59,999.-
09 - 16 เมษายน 2562
ราคา 61,999.-
12 - 19 เมษายน 2562
13 - 20 เมษายน 2562
ราคา 62,999.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3MXP-EK009 HELLO EUROPEAN [ยุโรป 7 ประเทศ] อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี เชก สโลวัก ฮังการี ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน (110419)


THG1-EK-EU-28DEC18-11APR19

ID : 25470

มิลาน – ดูโอโม่มิลาน – อินเทอร์ลาเคน
กรินเดอวาลด์ – จุงเฟรา – ลูเซิร์น – วาดุซ
เบรเกนซ์ – มิวนิค – คาร์โลวี วารี – ปราก
ปราสาทปราก – บราติสลาวา –  Outlet
บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ-เวียนนา
พระราชวังเชินบรุนน์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 65,900-76,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62
ราคา 75,888.-
5-13 ก.พ. 62
21 ก.พ.-1 มี.ค. 62
7-15, 21-29 มี.ค. 62
ราคา 65,900.-
7-15 เม.ย. 62
ราคา 72,900.-
11-19 เม.ย. 62
ราคา 76,900.-
ทัวร์ยุโรป เที่ยวยุโรป
เริ่มต้น .-

ทัวร์ยุโรป : GO3VCE-EK002 THE GLAMOROUS DESTINATION อิตาลี-สวิส-เยอรมนี-ออสเตรีย-สโลวัก-เชก 10 วัน 7 คืน (230419)


THG1-EK-EU-10MAR-23APR19

ID : 25434

เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ – มิลาน
มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น
กรินเดอร์วาลด์-ยอดเขาจุงเฟรา
เซนท์กัลเลน-ปราสาทนอยชไวน์สไตน์-มิวนิค
ฮัลสตัท – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์
บราติสลาวา – เชสกี้ครุมลอฟ-ปราก-ปราสาทปราก
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 65,900-78,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10-19 มี.ค., 24 มี.ค.-2 เม.ย. 62
ราคา 65,900.-
6-15 เม.ย. 62
23 เม.ย.-2 พ.ค. 62
ราคา 69,900.-
9-18 เม.ย. 62
ราคา 78,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก