Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 24 รายการ

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XW04 เซี่ยงไฮ้ หังโจว อู๋ซี 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ ไอ้หนุ่มเซี่ยงไฮ้ (271019)


THT18-XW-CN-25FEB-27OCT19

ID : 26362

เซี่ยงไฮ้-หังโจว-ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
อู๋ซี-ร้านไข่มุก-สวนพุทธศาสนาเหนี่ยนฮวาวาน
ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก
ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว-ถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
ราคา 8,888.-
09 - 13 มีนาคม 2562 
13 - 17 มีนาคม 2562 
ราคา 9,888.-
16 - 20 มีนาคม 2562 
20 - 24 มีนาคม 2562 
23 - 27 มีนาคม 2562 
27 - 31 มีนาคม 2562 
30 มีนาคม – 03 เมษายน 2562
02 - 06 พฤษภาคม 2562
04 - 08 พฤษภาคม 2562
08 - 12 พฤษภาคม 2562
11 - 15 พฤษภาคม 2562
22 - 26 พฤษภาคม 2562
25 - 29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562
01 - 05 มิถุนายน 2562
05 - 09 มิถุนายน 2562
08 - 12 มิถุนายน 2562
12 - 16 มิถุนายน 2562
15 -19 มิถุนายน 2562
19 - 23 มิถุนายน 2562
22 - 26 มิถุนายน 2562
26 - 30 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
03 - 07 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กรกฎาคม 2562
10 - 14 กรกฎาคม 2562
20 - 24 กรกฎาคม 2562
23 - 27 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562
03 - 07 สิงหาคม 2562
07 - 11 สิงหาคม 2562
14 - 18 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562
21 - 25 สิงหาคม 2562
24 - 28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
04 - 08 กันยายน 2562
07 - 11 กันยายน 2562
11 - 15 กันยายน 2562
14 - 18 กันยายน 2562
18 - 22 กันยายน 2562
21 - 25 กันยายน 2562
25 - 29 กันยายน 2562
ราคา 10,888.-
07 - 11 เมษายน 2562
08 - 12 เมษายน 2562
20 - 24 เมษายน 2562
21 - 25 เมษายน 2562
22 - 26 เมษายน 2562
23 - 27 เมษายน 2562
24 - 28 เมษายน 2562
25 - 29 เมษายน 2562
26 - 30 เมษายน 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน – 04 พฤษภาคม 2562
24 - 28 ตุลาคม 2562
25 - 29 ตุลาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562
27 - 31 ตุลาคม 2562
ราคา 11,888.-
03 – 07 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
15 - 19 พฤษภาคม 2562
18 - 22 พฤษภาคม 2562
17 - 21 กรกฎาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562 
11 - 15 สิงหาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562 
13 – 17 ตุลาคม 2562 
14 - 18 ตุลาคม 2562
15 - 19 ตุลาคม 2562
16 - 20 ตุลาคม 2562
17 - 21 ตุลาคม 2562
18 - 22 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562
21 - 25 ตุลาคม 2562
22 - 26 ตุลาคม 2562
23 - 27 ตุลาคม 2562
ราคา 12,888.-
09 – 13 เมษายน 2562
10 – 14 เมษายน 2562
15 - 19 เมษายน 2562
16 - 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
19 - 23 ตุลาคม 2562
ราคา 13,888.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 - 16 เมษายน 2562
13 - 17 เมษายน 2562
14 - 18 เมษายน 2562
ราคา 15,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PVG01 SHANGHAI ไอ้หนุ่มหมัดเมา 5D3N (261019)


THG15-XW-CN-21MAR-26OCT19

ID : 26258

เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – เมืองหางโจว
เจดีย์นางพญางูขาว – หมู่บ้านใบชา
ถนนคนเดินเหอฝั่งเจีย-สัมผัสรถไฟหัวจรวด
ร้านยางพารา – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์ เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,889-15,889 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21 – 25 มีนาคม 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 8,889.-
04 – 08 มิถุนายน 62
06 – 10 มิถุนายน 62
11 – 15 มิถุนายน 62
13 – 17 มิถุนายน 62
18 – 22 มิถุนายน 62
20 – 24 มิถุนายน 62
25 – 29 มิถุนายน 62
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 62
ราคา 9,889.-
02 – 06 พฤษภาคม 62
07 – 11 พฤษภาคม 62
09 – 13 พฤษภาคม 62
21 – 25 พฤษภาคม 62
23 – 27 พฤษภาคม 62
28 พ.ค. – 01 มิ.ย. 62
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 62
02 – 06 กรกฎาคม 62
04 – 08 กรกฎาคม 62
09 – 13 กรกฎาคม 62
16 – 20 กรกฎาคม 62
18 – 22 กรกฎาคม 62
30 ก.ค. – 03 ส.ค. 62
01 – 05 สิงหาคม 62
06 – 10 สิงหาคม 62
13 – 17 สิงหาคม 62
15 – 19 สิงหาคม 62
20 – 24 สิงหาคม 62
22 – 26 สิงหาคม 62
27 – 31 สิงหาคม 62
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 62
03 – 07 กันยายน 62
05 – 09 กันยายน 62
10 – 14 กันยายน 62
12 – 16 กันยายน 62
17 – 21 กันยายน 62
19 – 23 กันยายน 62
24 – 28 กันยายน 62
ราคา 10,889.-
02 – 06 เมษายน 62
16 – 20 เมษายน 62
18 – 22 เมษายน 62
23 – 27 เมษายน 62
25 – 29 เมษายน 62
15 – 19 ตุลาคม 62
18 – 22 ตุลาคม 62
26 – 30 ตุลาคม 62
ราคา 11,889.-
05 – 09 เมษายน 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
14 – 18 พฤษภาคม 62
17 – 21 พฤษภาคม 62
23 – 27 กรกฎาคม 62
ราคา 12,889.-
12 – 16 กรกฎาคม 62
13 – 17 กรกฎาคม 62
09 – 13 สิงหาคม 62
11 – 15 ตุลาคม 62
19 – 23 ตุลาคม 62
22 – 26 ตุลาคม 62
25 – 29 ตุลาคม 62
ราคา 13,889.-
12 – 16 เมษายน 62
13 – 17 เมษายน 62
ราคา 15,889.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPVGXW01 เซี่ยงไฮ้ ไก่บอนชอน หังโจว 5 วัน 3 คืน (231019)


THC4-XW-CN-25FEB-23OCT19

ID : 26280

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว
ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-หังโจว
ร้านหมอนยางพารา-ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน
ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck
ร้านหยก
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,899-15,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562 
ราคา 8,899.-
02-06 มีนาคม 2562
25-29 เมษายน 2562
09-13 พฤษภาคม 2562
06-10 มิถุนายน 2562
20-24 มิถุนายน 2562 
22-26 สิงหาคม 2562 
05-09 กันยายน 2562
19-23 กันยายน 2562 
ราคา 9,899.-
06-10 เมษายน 2562 
17-21 พฤษภาคม 2562
25-29 กรกฎาคม 2562
08-12 สิงหาคม 2562 
11-15 ตุลาคม 2562 
ราคา 12,899.-
13-17 กรกฎาคม 2562 
19-23 ตุลาคม 2562 
23-27 ตุลาคม 2562 
ราคา 13,899.-
11-15 เมษายน 2562 
12-16 เมษายน 2562 
ราคา 15,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG02 T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5D3N (251019)


THZ1-XW-CN-3APR-25OCT19

ID : 26755

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถไฟฟ้า)
ศาลาฝานกง – ร้านไข่มุก – เมืองเจียซิน
ช้อปปิ้งเมืองโบราณเยื่ยเหอ-ล่องเรือทะเลสาบหนานหู
ศาลาเหยียนหยูโหลว – ชมสวนMR.IRON
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ร้านผ้าไหม
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน
ร้านหยก – ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,999-15,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02 – 06 สิงหาคม 2562
ราคา 8,999.-
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.62
07 – 11 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
05 – 09 กรกฎาคม 2562
16 – 20 สิงหาคม 2562
23 – 27 สิงหาคม 2562
30 ส.ค – 03 ก.ย.62
06 – 10 กันยายน 2562
13 – 17 กันยายน 2562
20 – 24 กันยายน 2562
26 – 30 กันยายน 2562
ราคา 9,999.-
03 – 07 เมษายน 2562
17 – 21 ตุลาคม 2562
25 – 29 ตุลาคม 2562
ราคา 10,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
28 เม.ย. – 02 พ.ค.62
17 – 21 พฤษภาคม 2562
14 – 18 กรกฎาคม 2562
09 – 13 สิงหาคม 2562
12 – 16 ตุลาคม 2562
ราคา 11,999.-
12 – 16 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
26 – 30 กรกฎาคม 2562
11 – 15 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
ราคา 12,999.-
13 – 17 กรกฎาคม 2562
23 – 27 ตุลาคม 2562
ราคา 13,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 15,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XW-S21 เซี่ยงไฮ้-หังโจว 5 วัน 3 คืน (231019)


THB12-XW-CN-13MAR-23OCT19

ID : 26611

เซี่ยงไฮ้-เมืองหังโจว-หมู่บ้านชาหลงจิ่ง
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย 
ล่องเรือคลองขุดโบราณต้ายวิ่นเหอ
เมืองโบราณซินฉาง-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ตึกสตาร์บัคสาขาใหญ่ที่สุดในโลก
ถ่ายรูปด้านล่างหอไข่มุก-อุโมงค์เลเซอร์
หาดไว่ทาน-ถนนนานจิง-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,888-15,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-17 มี.ค.62
20-24 มี.ค.62
27-31 มี.ค.62
17-21 เม.ย.62
24-28 เม.ย.62
8-12 พ.ค.62
15-19 พ.ค.62
22-26 พ.ค.62
29 พ.ค.-2 มิ.ย.62
5-9 มิ.ย.62
12-16 มิ.ย.62
19-23 มิ.ย.62
26 มิ.ย.-30 มิ.ย.62
3-7 ก.ค.62
17-21 ก.ค.62
14-18 ส.ค.62
21-25 ส.ค.62
28 ส.ค.-1ก.ย.62
4-8 ก.ย.62
11-15 ก.ย.62
18-22 ก.ย.62
25-29 ก.ย.62
16-20 ต.ค.62
ราคา 9,888.-
1-5 พ.ค.62
10-14 ก.ค.62
24-28 ก.ค.62
31 ก.ค.-4 ส.ค.62
7-11 ส.ค.62
23-27 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
3-7 เม.ย.62
ราคา 12,888.-
10-14 เม.ย.62
ราคา 15,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : PVG02 SHANGHAI ขี่พายุทะลุฟ้า 5D3N (271019)


THG15-XW-CN-20MAR-27OCT19

ID : 26259

เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุก DISNEYLAND SHANGHAI แบบเต็มวัน (รวมบัตรเข้าแล้ว)
ร้านผ้าไหม – เมิองโบราณจูเจี่ยเจี่ยว (รวมค่าล่องเรือ)
ย่านซินเทียนตี้-ร้านบัวหิมะ – หาดไวทาน – ถนนนานกิง
ร้าน STARBUCK ที่ใหญ่ที่สุดในโลก – อุโมงค์เลเซอร์
ร้านหยก – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,989-17,989 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20 – 24 มีนาคม 62
ราคา 9,989.-
27 – 31 มีนาคม 62
ราคา 10,989.-
05 – 09 มิถุนายน 62
12 – 16 มิถุนายน 62
19 – 23 มิถุนายน 62
26 – 30 มิถุนายน 62
03 – 07 กรกฎาคม 62
ราคา 11,989.-
17 – 21 เมษายน 62
24 – 28 เมษายน 62
08 – 12 พฤษภาคม 62
22 – 26 พฤษภาคม 62
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 62
17 – 21 กรกฎาคม 62
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 62
14 – 18 สิงหาคม 62
21 – 25 สิงหาคม 62
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
04 – 08 กันยายน 62
11 – 15 กันยายน 62
18 – 22 กันยายน 62
25 – 29 กันยายน 62
ราคา 12,989.-
16 – 20 ตุลาคม 62
17 – 21 ตุลาคม 62
27 – 31 ตุลาคม 62
ราคา 13,989.-
03 – 07 เมษายน 62
04 – 08 เมษายน 62
01 – 05 พฤษภาคม 62
15 – 19 พฤษภาคม 62
16 – 20 พฤษภาคม 62
10 – 14 กรกฎาคม 62
11 – 15 กรกฎาคม 62
14 – 18 กรกฎาคม 62
24 – 28 กรกฎาคม 62
25 – 29 กรกฎาคม 62
07 – 11 สิงหาคม 62
08 – 12 สิงหาคม 62
20 – 24 ตุลาคม 62
21 – 25 ตุลาคม 62
ราคา 14,989.-
09 – 13 เมษายน 62
23 – 27 ตุลาคม 62
24 – 08 ตุลาคม 62
ราคา 15,989.-
10 – 14 เมษายน 62
ราคา 16,989.-
11 – 15 เมษายน 62
ราคา 17,989.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : ZPVG04 เซี่ยงไฮ้ จูเจียเจียว ดิสนีย์แลนด์ 5D3N (300519)


THZ1-XW-CN-22MAR-30MAY19

ID : 26673

เซี่ยงไฮ้-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์-เมืองโบราณจูเจียเจียว
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ร้านหยก-ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้งถนนนานกิง
สายการบิน : NOK SCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค. 62 ราคาเริ่มต้น 9,999-12,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 – 26 มี.ค. 2562
ราคา 9,999.-
29 มี.ค. – 02 เม.ย.2562
08 – 12 พ.ค. 2562
16 – 20 พ.ค. 2562
30 พ.ค. – 03 มิ.ย.2562
ราคา 11,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.2562
ราคา 12,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XWSHA01 เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน ซุปตาร์ แอ๊บแบ๊ว (271019)


THT18-XW-CN-6APR-27OCT19

ID : 26743

เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ
ร้านผ้าไหม-ร้านใบชา-ร้านกาแฟ Starbucks
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นตึกจินเหมาทาวเวอร์ (ชั้นที่ 88)-ร้านหยก
ลอดอุโมงค์เลเซอร์หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 - 05 มิถุนายน 2562
ราคา 10,888.-
25 - 29 พฤษภาคม 2562
08 - 12 มิถุนายน 2562
15 -19 มิถุนายน 2562
22 - 26 มิถุนายน 2562
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562
06 - 10 กรกฎาคม 2562
20 - 24 กรกฎาคม 2562
03 - 07 สิงหาคม 2562
17 - 21 สิงหาคม 2562
24 - 28 สิงหาคม 2562
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562
07 - 11 กันยายน 2562
14 - 18 กันยายน 2562
21 - 25 กันยายน 2562
ราคา 11,888.-
20 - 24 เมษายน 2562
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 2562
18 - 22 พฤษภาคม 2562
27 - 31 กรกฎาคม 2562 
11 - 15 สิงหาคม 2562
26 - 30 ตุลาคม 2562
27 - 31 ตุลาคม 2562
ราคา 12,888.-
06 – 10 เมษายน 2562
12 - 16 ตุลาคม 2562 
19 - 23 ตุลาคม 2562
20 – 24 ตุลาคม 2562
ราคา 14,888.-
14 - 18 เมษายน 2562
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : XW-S22 เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5 วัน 3 คืน (191019)


THB12-XW-CN-9MAR-19OCT19

ID : 26610

เมืองเซี่ยงไฮ้-ล่องเรือเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว
ถนนนานกิง-ตึกสตาร์บัค-หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์-ขึ้นตึกจินเม่าชั้น 88
ย่านซินเทียนตี้-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าบัตร)
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
9-13 มี.ค.62
16-20 มี.ค.62
23-27 มี.ค.62
4-8 พ.ค.62
11-15 พ.ค.62
25-29 พ.ค.62
1-5 มิ.ย.62
8-12 มิ.ย.62
15-19 มิ.ย.62
22-26 มิ.ย.62
29 มิ.ย.-3 ก.ค.62
6-10 ก.ค.62
20-24 ก.ค.62
27-31 ก.ค.62
3-7 ส.ค.62
17-21 ส.ค.62
24-28 ส.ค.62
31 ส.ค.-4 ก.ย.62
7-11 ก.ย.62
14-18 ก.ย.62
21-25 ก.ย.62
28 ก.ย.-2 ต.ค.62
ราคา 11,888.-
30 มี.ค.-3 เม.ย.62
20-24 เม.ย.62
27 เม.ย.-1 พ.ค.62
10-14 ส.ค.62
ราคา 12,888.-
18-22 พ.ค.62
ราคา 13,888.-
6-10 เม.ย.62
13-17 ก.ค.62
12-16 ต.ค.62
19-23 ต.ค.62
ราคา 14,888.-
13-17 เม.ย.62
ราคา 16,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPVGFM01 เซี่ยงไฮ้ ไก่หวาน ดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (260619)


THC4-FM-CN-2APR-26JUN19

ID : 26747

เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์
ร้านผ้าไหม-หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์
ขึ้นตึก JINMAO TOWER ชั้นที่ 88-ร้านหยก
ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ล่องเรือชมเมือง-จูเจียเจี่ยว-ถนนนานกิง
ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery
สายการบิน : SHANGHAI AIRLINES (FM)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 11,899-12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13-16 มิถุนายน 2562
20-23 มิถุนายน 2562
ราคา 11,899.-
02-05 เมษายน 2562
18-21 เมษายน 2562
22-25 เมษายน 2562
25-28 เมษายน 2562
15-18 พฤษภาคม 2562
16-19 พฤษภาคม 2562
23-26 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562
08-11 มิถุนายน 2562
19-22 มิถุนายน 2562
26-29 มิถุนายน 2562
ราคา 12,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : CSPVGXW02 เซี่ยงไฮ้ ไก่อบฟาง หังโจว 5 วัน 3 คืน (300319)


THC4-XW-CN-20-30MAR19

ID : 26748

เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-เจดีย์นางพญางูขาว
ร้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ร้านหมอนยางพารา
ล่องเรือชมเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว-ย่านซินเทียนตี้
ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง
ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านกาแฟ Starbuck-ร้านหยก
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,899 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
20-24 มีนาคม 2562 
21-25 มีนาคม 2562 
22-26 มีนาคม 2562 
23-27 มีนาคม 2562 
24-28 มีนาคม 2562               
25-29 มีนาคม 2562     
26-30 มีนาคม 2562               
27-31 มีนาคม 2562 
28 มีนาคม-01 เมษายน 2562 
29 มีนาคม-02 เมษายน 2562 
30 มีนาคม-03 เมษายน 2562
ราคา 12,899.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG03 T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N (210619)


THZ1-XJ-CN-27FEB-21JUN19

ID : 25265

เซี่ยงไฮ้ - อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน
ร้านผ้าไหม-ช้อปปิ้งถนนนานกิง-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น 100
ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-20,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
02 – 06 พฤษภาคม 2562
09 – 13 พฤษภาคม 2562
23 – 27 พฤษภาคม 2562
07 - 11 มิถุนายน 2562
21 – 25 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
07 – 11 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
01 – 05 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG07 T-SUD IDYLLIC OF SHANGHAI 5D3N (290319)


THZ1-HO-CN-1-29MAR19

ID : 26287

เซี่ยงไฮ้ – อูซี – อุทยานสวนหยวนโถวจู
ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่)
ศาลาฝานกง – หังโจว – หมู่บ้านใบชา
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-ภูเขาเป่ยเกาเฟิง (รวมกระเช้า)
ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน-ร้านผ้าไหม
หาดไว่ทาน-ช้อปปิ้งถนนนานกิง
STARBUCKS RESERVE ROASTERY SHANGHAI
วัดหลงหัว – ร้านบัวหิมะ – SHANGHAI TOWER (ชั้น 118)
ร้านหยก-ตลาดร้อยปี (เฉินหวังเมี่ยว)
สายการบิน : JUNEYAO AIRLINES (HO)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
01 – 05 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
22 – 29 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
ราคา 14,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG08 T-SUD SHANGHAI DISNEYLAND 5D3N (280619)


THZ1-XJ-CN-1MAR-28JUN19

ID : 25266

เซี่ยงไฮ้ - นั่งรถไฟแม่เหล็กเข้าเมือง - เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)
ร้านผ้าไหม  ย่านซินเทียนตี้-ร้านนวดเท้า (บัวหิมะ)
ขึ้นชมวิวบนตึกเซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118) - หาดไหว่ทัน
ช้อปปิ้งถนนนานกิง - ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - ถนนเทียนจื่อฝาง-เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 – 28 พฤษภาคม 2562
31 พ.ค. – 04 มิ.ย.62
14 – 18 มิถุนายน 2562
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.62
ราคา 15,999.-
01 – 05 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
29 มี.ค. – 02 เม.ย.62
03 – 07 พฤษภาคม 2562
10 – 14 พฤษภาคม 2562
ราคา 16,999.-
17 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 17,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
30 เม.ย. – 04 พ.ค.62
ราคา 19,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PVG-CA003 เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน (270419)


THG1-CA-CN-16FEB-27APR19

ID : 25163

เซี่ยงไฮ้-หมู่บ้านน้ำโบราณเยี่ยเหอ+ล่องเรือชมเมือง
ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
สวนใบชาหลงจิ่ง – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – ศูนย์ผ้าไหม
ถนนศิลปะเถี่ยนจื๋อ-อิสระเต็มวันเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
ศูนย์ยาสมุนไพรจีน – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว – ศูนย์อัญมณีหยก
หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – Starbucks Reserve Roastery
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
09 – 12 มี.ค.62
23 – 26 มี.ค.62
ราคา 16,888.-
30 มี.ค. – 02 เม.ย.62
27 – 30 เม.ย.62
ราคา 17,888.-
16 – 19 ก.พ.62
ราคา 18,888.-
06 – 09 เม.ย.62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1HGH-CA006 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5 วัน 3 คืน (080519)


THG1-CA-CN-20FEB-8MAY19

ID : 25904

หังโจว-หนิงปอ – เกาะผู่โถวซาน – วัดผู้จี้
วัดไผ่ม่วง – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
หนานไห่กวนอิม – พักบนเกาะผู่โถวซาน
เกาะผู่โถวซาน – ล่องเรือทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ศูนย์หยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว
ศูนย์ผ้าไหม – หาดไว่ทาน-ศูนย์สมุนไพรจีน
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ถนนนานกิง
Starbucks Roastery
สายการบิน : AIR CHINA (CA)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,888-19,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 มี.ค. 62
ราคา 18,888.-
20 – 24 ก.พ. 62
27 ก.พ.–03 มี.ค.62
27 – 31 มี.ค. 62
08 – 12 พ.ค. 62
ราคา 19,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPVG01 T-SUD SHANGHAI RIVER FLOW DISNEY 5D3N (230519)


THZ1-TG-CN-10JAN-23MAY19

ID : 25267

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ (รวมรถบัสรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ)
อู๋ซี - พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านไข่มุก
หังโจว-ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู
ร้านผ้าไหม-ร้านยาบัวหิมะ-ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ร้านหยก - หาดไว่ทาน - ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี้ยว
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 18,999-32,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10 – 14 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 18,999.-
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
07 – 11 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 01 เม.ย.62
ราคา 19,999.-
23 – 27 พฤษภาคม 2562
ราคา 21,999.-
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.62
ราคา 24,999.-
12 – 16 เมษายน 2562
ราคา 32,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1PEK-TG009 HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน (280319)


THG1-TG-CN-25JAN-28MAR19

ID : 25907

ปักกิ่ง – ถนนหวังฝูจิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน
พระราชวังกู้กง – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
ตลาดหงเฉียว – กายกรรมปักกิ่ง-ศูนย์เครื่องรางผีเซียะ
พระราชวังฤดูร้อน – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน
ศูนย์อัญมณีหยก – ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนกและสระว่ายน้ำ
เซี่ยงไฮ้ (โดยรถไฟความเร็วสูง) – หาดไว่ทาน
อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ
ถนนนานกิง – STARBUCKS RESERVE ROASTERY
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25-29 ม.ค. 62
ราคา 20,888.-
16-20 ก.พ. 62
07-11 มี.ค. 62
09-13 มี.ค. 62
14-18  มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
27-31 มี.ค. 62
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 22,888.-
16-20  มี.ค. 62
23-27 มี.ค. 62
ราคา 23,888.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : BZPEK06 T-SUD BEIJING SHANGHAI TWO CITIES 6D4N (160519)


THZ1-TG-CN-14FEB-16MAY19

ID : 25269

ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม
ช้อปปิ้งถนนโบราณเฉียนเหมิน-ชมโชว์กายกรรมปักกิ่ง
ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - พระราชวังฤดูร้อน - ร้านหยก
กำแพงเมืองจีน ด่านจีหย่งกวน - ช้อปปิ้ง THE PLACE 
ร้านปี่เซียะ - ตลาดรัสเซีย  - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่มหานครเซี่ยงไฮ้
ร้านผ้าไหม - หาดไว่ทาน - ช้อปปิ้งถนนนานกิง
ชมร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY
ถนนเทียนจื่อฝาง - ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) ย่านซินเทียนตี้
วัดพระหยกขาว - ร้านใบชา
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 21,999-22,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ. – 05 มี.ค.62
07 – 12 มีนาคม 2562
14 – 19 มีนาคม 2562
21 – 26 มีนาคม 2562
28 มี.ค. – 02 เม.ย.62
25 – 30 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
14 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
04 – 09 เมษายน 2562
01 – 06 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
ราคา 22,999.-
ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น .-

ทัวร์จีน : GO1CNXPVG-MU002 บินตรง!! เชียงใหม่ เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี ซูโจว อูเจิ้น หังโจว 5 วัน 4 คืน (050419)


THG1-MU-CN-22MAR-5APR19

ID : 25960

เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถราง)
ผ่านชมทะเลสาบไท่หู-ซูโจว-สวนหลิวหยวน-เมืองเก่าซานถังเจีย
ซูโจว-ผ้าไหม-หมู่บ้านน้ำโบราณอูเจิ้น+ล่องเรือแจว-หังโจว
ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝังเจีย
อูเจิ้น-เซี่ยงไฮ้-ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว
ชม Starbucks Reserve Roastery-ถนนนานกิง-หาดไว่ทาน
สายการบิน : CHINA EASTERN AIRLINES (MU)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 22,888-23,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
22 - 26 มี.ค. 62
ราคา 22,888.-
05 – 09 เม.ย. 62
ราคา 23,888.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก