Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 10 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-เกาสง 5 Days 4 Nights (300119)


THJ6-VZ-TW-24NOV-30JAN19

ID : 24978

ไทจง-เกาสง-PIER2ART CENTER - ลิ่วเหอ ไนท์ มาร์เก็ต
ฝอกวานซาน-อุทยานห่งชาติอาลีซาน-เจียอี้-ร้านชา
ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินอู่-ร้านเห็ดหลินจือ
วัดจงไถฉานซื่อ-ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสัปปะรด
เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ศูนย์เครื่องประดับ
ซีเหมินติง-ไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-18,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-28 พ.ย.61
15-19 ธ.ค.61
12-16 ม.ค.62
26-30 ม.ค.62
ราคา 16,900.-
16-20 ม.ค.62
19-23 ม.ค.62
23-27 ม.ค.62
ราคา 17,900.-
30 ม.ค.-3 ก.พ.62
ราคา 18,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST15 ไต้หวัน ดอกเหมย 4 วัน 3 คืน (190119)


THS2-CI-TW-10-19JAN19

ID : 24063

เกาสง-วัดฝอกวงซัน-เจียอี้
ชมความงามของดอกเหมย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ร้านชา-ไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองหนานโถว
วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด-ร้านดิวตี้ฟรี -ซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
10- 13 ม.ค.62
12- 15 ม.ค.62
17- 20 ม.ค.62
19- 22 ม.ค.62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST12 TAIWAN ไฮไฮ 5 วัน 3 คืน (231118)


THS2-BR-TW-26SEP-23NOV18

ID : 24059

เถาหยวน – หนานโถว–วัดเหวินอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เล่นเครื่องเล่น+ชมโชว์+นั่งกระเช้าชมวิวทะเลสาบ)
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอารีซัน (สวนสนพันปี+นั่งรถไฟโบราณ)
ร้านชา - เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด
ทะเลสาบดอกบัว – เจดีย์มังกรเสือ –วัดฝ๋อกวงซัน
หมู่บ้าน 10 กลอง + ชมโชว์ตีกลอง + ฝึกตีกลองแบบง่ายๆ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ฉีเหม่ย-ไทจง – ไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM
พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าชึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ซีเหมินติง (สยามสแคว์ไทเป)
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
26 – 30 ก.ย.61
21-25 ต.ค.61
2 – 6 พ.ย.61
9 – 13 พ.ย.61
23 – 27 พ.ย.61
ราคา 24,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG004 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง 6 วัน 5 คืน (151218)


THG1-TG-TW-4OCT-15DEC18

ID : 23532

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์-วัดจงไถ่ถาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่
เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
เกาสง -Formosa Boulavard–ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-วัดโฝวกวงซัน
EDA WORLD – EDA Outlet mall-ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ศุนย์สร้อย Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซาน - ซีเหมินติง-ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
04 – 09 ตุลาคม 2561
19 – 24 ตุลาคม 2561
26 – 31 ตุลาคม 2561
07 – 12 พฤศจิกายน 2561
22 – 27 พฤศจิกายน 2561
28 – 03 ธันวาคม 2561 
15 – 20 ธันวาคม 2561
ราคา 25,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG003 TAIWAN ครบเครื่อง สุริยันจันทรา อาหลี่ซัน เกาสง 6 วัน 5 คืน (281218)


THG1-TG-TW-5-28DEC18

ID : 23078

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ –เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
เกาสง -Formosa Boulavard–ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต
วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet mall
ไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
อทุยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-34,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
5 – 10 ธ.ค. 61
ราคา 31,900 .-
28 ธ.ค.61 – 2 ม.ค. 62
ราคา 34,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TG03 เกาสง อุทยานซานหลิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา เทศกาลดอกไม้ เมืองไทเป ซุปตาร์ Happy New Year 5 วัน 4 คืน (301218)


THT18-TG-TW-30DEC18-3JAN19

ID : 23696

ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง – โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เมืองเกาสง – พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
แวะชิมขนมพายสับปะรด - เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
หมู่บ้านปีศาจ (Xitou Monster Village)-อุทยานซานหลิงซี
ทะเลสาบสุริยันจันทรา (Sun Moon Lake) – วัดพระถังซัมจั่ง
วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – วัดจงไถฉาน
ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  2018
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางค์
ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (Ximending Night Market)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium)-ตึกไทเป 101 (Taipei 101)
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
30 ธ.ค.61-03 ม.ค.62
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL-NY-05 Taiwan Countdown ปีใหม่ 2562 (291218)


THF5-WE-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 24694

เกาสง - สถานีรถไฟ Formosa Boulevard – ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต
วัดฝอกวงซาน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-Cosmetic Shop
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน
ซีเหมินติง-นำท่านนั่งรถไฟฟ้าไป ณ จุดชมพลุ COUNTDOWN
ศูนย์ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – DUTY FREE
ตึกไทเป 101 (รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 DEC 18-02 JAN 19
ราคา 32,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TG02 เมืองไทเป เทศกาลดอกไม้ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานซานหลิงซี เมืองเกาสง E-DA World ซุปตาร์ Countdown 2 5 วัน 4 คืน (291218)


THT18-TG-TW-29DEC18-2JAN19

ID : 23698

เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป  - วัดจงไถฉาน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง
อาณาจักร E-DA World - Countdown เข้าสู่ปี 2019
พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium)-ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง
โดมแห่งแสง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas)
แวะชิมขนมพายสับปะรด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
29 ธ.ค.61-02 ม.ค.62
ราคา 33,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TG01 เมืองไทเป เทศกาลดอกไม้ ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานซานหลิงซี เมืองเกาสง E-DA World ซุปตาร์ Countdown 1 5 วัน 4 คืน (281218)


THT18-TG-TW-28DEC18-1JAN19

ID : 23697

เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง – ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป-วัดจงไถฉาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง -   วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – หมู่บ้านปีศาจซีโถว
ซานหลิงซี-ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี – เมืองเกาสง
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) – โดมแห่งแสง
ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง-พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple)
ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) - อาณาจักร E-DA World
Countdown เข้าสู่ปี 2019-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas)
แวะชิมขนมพายสับปะรด
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 33,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ธ.ค.61-01 ม.ค.62
ราคา 33,888 .-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SMNY2 ไต้หวันเลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (271218)


THS2-CI-TW-27DEC18-3JAN19

ID : 24066

พิพิธภัณฑ์กู้กง-ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-หนานโถว
หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+นั่งกระเช้า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่
เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน-เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL 
อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง-ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน – ซานเซียนไถ
Monument marking the Tropic of Cancer-สือทีผิง
อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - ไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) 
เหย่หลิ่ว– อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 48,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
27 ธ.ค.61-3 ม.ค.62
ราคา 48,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก