Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 9 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FT-TPE TG01C สุดฟิน กิน เที่ยว ช็อป ไต้หวัน 6 วัน 5 คืน (260419)


THF4-TG-TW-2-26APR19

ID : 26848

เมืองเกาสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ-EDA WORLD
EDA Outlet Mall – Formosa Boulevard
วัดฝอกวง-เมืองเจียอี้ - ตลาดนัดกลางคืนเหวินฮัว
อุทยานอาลีซัน + นั่งรถไฟสายอาลีซัน
ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงอาลีซัน – หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ
เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
เมืองหนานโถว - วัดจงไถ่ฉาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซำจั๋ง - วัดเวินอู่ - เมืองไทเป-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) – ผลิตภัณฑ์แร่เจอร์มาเนียม
ผลิตภัณฑ์คอสเมติก – อิสระช็อปปิ้งย่านซีเหมินติง
วัดหลงซาน - อนุสรณ์เจียงไคเช็ก 
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 23,991-24,991 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
02-07 เม.ย. 62
ราคา 23,991.-
26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 24,991.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST89 ไต้หวัน ไหว้พระ มงคล 5 วัด 4 วัน 3 คืน (241019)


THS2-CI-TW-21MAR-24OCT19

ID : 26786

เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ
วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน-หนานโถว
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา
ไทเป-ซีเหมินติง-วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 24,900-25,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
21-24 มี.ค.62
18-21 เม.ย.62
23 – 26 พ.ค.62
6-9 มิ.ย.62
13-16 มิ.ย.62
20-23 มิ.ย.62
27-30 มิ.ย.62
11-14 ก.ค.62
18-21 ก.ค.62
25-28 ก.ค.62
1-4 ส.ค.62
15-18 ส.ค.62
22 – 25 ส.ค.62
12-15 ก.ย.62
19-22 ก.ย.62
26-29 ก.ย.62
3-6 ต.ค.62
17 – 20 ต.ค.62
24 – 27 ต.ค.62
ราคา 24,900.-
10-13 พ.ค.62
9-12 ส.ค.62
ราคา 25,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG007 TAIWAN PROMOTION โอ้โห ! เกาสง EDA 6 วัน 5 คืน (300319)


THG1-TG-TW-19FEB-30MAR19

ID : 25757

เมืองไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์ 
วัดจงไถ่ถาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ –เมืองเจียอี้
หมู่บ้านฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน-นั่งรถไฟโบราณ
ชิมชาอู่หลง - เกาสง -Formosa Boulavard
ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด
วัดโฝวกวงซัน - EDA WORLD – EDA Outlet Mall
ไทเป- ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89
ศุนย์สร้อย Germanium Power
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
วัดหลงซาน – ร้านคอสเมติค
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 25,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
13 – 18 มีนาคม 2562
30 มีนาคม – 04 เมษายน 2562 
ราคา 25,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TG12 ไต้หวัน เกาสง อาลีซาน โดมแห่งแสง 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ ฉึกฉึก ปู๊นๆ (130419)


THT18-TG-TW-13-17APR19

ID : 26361

ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง-ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
โดมแห่งแสง-ขนมพายสับปะรด-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
วัดโฝวกวงซัน-เกาสง-ตลาดกลางคืนเหวินหัว
เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ
เมืองไถจง-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-ไทเป-ศูนย์สร้อยสุขภาพ
ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
วัดหลงซาน-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 - 17 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : TG11 ไต้หวัน สีสันแห่งดอกไม้ หมู่บ้านปีศาจ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บานสะพรั่ง (120419)


THT18-TG-TW-12-16APR19

ID : 26359

วัดโฝวกวงซัน-E-Da Outlet Mall-ขนมพายสับปะรด
โดมแห่งแสง-เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร
ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป 2018-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
วัดจงไถฉาน-ชิมชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองซีโถว-หมู่บ้านปีศาจ
อุทยานซานหลิงซี-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก
ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ตึกไทเป 101-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
ร้านเครื่องสำอางค์-MITSUI OUTLET MALL
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 32,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 16 เมษายน 2562
ราคา 32,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJLSK08 ไต้หวัน สงกรานต์ E-DA WORLD 5D4N (130419)


THF5-TG-TW-13-17APR19

ID : 25839

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-พิพิธภัณฑ์กู้กง
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านจิ่วเฟิน-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ตลาดซีเหมินติง-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เกาสง – วัดฝอกวงซาน
สวนสนุก E DA WORLD+E DA OUTLET
ศูนย์ GERMANIUM -ทะเลสาบดอกบัว
วัดเจดีย์เสือ มังกร-สถานีรถไฟ Formosa Boulevard
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 35,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 APR 19
ราคา 35,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK1 ไต้หวันลั้ลลา SONGKRAN FESTIVAL 2019 (170419)


THS2-TG-TW-12-17APR19

ID : 26789

เกาสง  - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL)
วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ – เจียอี้ 
อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี
นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา
เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ 
หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป
ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-GERMANIUM POWER
พิพิธภัณฑ์กู้กง
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 16 เม.ย. 62
13 – 17 เม.ย. 62
ราคา 38,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-TG008 TAIWAN รอบเกาะครบ ไฮไลท์ไต้หวันทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน (180419)


THG1-TG-TW-12-18APR19

ID : 25759

เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ-อุทยานอาหลี่ซัน
นั้งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – เมืองเกาสง
EDA WORLD (ไม่รวมบัตรเข้าสวนสนุก)
EDA Outlet mall-พักใน EDA WORLD 
วัดโฝวกวงซัน-เมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองไถจง-เมืองไทเป
Germanium Power – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – นั่งรถไฟด่วน (TRA) สู่เมืองฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ – ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – ซีเหมินติง 
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อทุยานเย๋หลิ่ว –ช้อปปิ้งเครืองสำอางค์ไต้หวัน
นั่งรถไฟหัวจรวด (HSR) สู่เมืองเถาหยวน
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 42,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 – 17 เม.ย. 62
13 – 18 เม.ย. 62
ราคา 42,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : SMSK6 สงกรานต์ ไต้หวัน เลิฟเลิฟ 8 วัน 7 คืน (110419)


THS2-CI-TW-11-18APR19

ID : 26793

พิพิธภัณฑ์กู้กง -  ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – เจียอี้-อุทยานเขาอารีซัน-เกาสง
ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง-ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
เจดีย์มังกรเสือ-วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า)
E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น)
SHOPPING OUTLET MALL
อุทยานเขิ่นติง-หมาวปี้โถว-ประภาคารเอ๋อหลวนปี้
ไถตง-ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว-สายน้ำไหลย้อน-ซานเซียนไถ
Monument marking the Tropic of Cancer
สือทีผิง-ฮวาเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-อี้หลาน
เหย่หลิ่ว-ไทเป-GERMANIUM POWER
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 50,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11– 18 เม.ย.62
ราคา 50,900.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก