Logo TEC

โปรแกรมทัวร์ต่างประเทศ

TAGS ที่น่าสนใจ :

พบทั้งหมด 79 รายการ

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : LOVER TAIWAN 5D3N เทศกาลดอกไม้ EXPO (260419)


THV4-SL-TW-25JAN-26APR19

ID : 25890

เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา
ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION
พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-COSMETIC
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,777-14,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
25 - 29 ม.ค. 62
ราคา 12,777.-
22 - 26 มี.ค. 62
28 มี.ค. - 01 เม.ย. 62
29 มี.ค.- 02 เม.ย. 62
ราคา 13,333.-
18 - 22 เม.ย. 62
19 - 23 เม.ย. 62
20 - 24 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
25 - 29 เม.ย.62
26 - 30 เม.ย. 62
ราคา 14,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T35 Super Taiwan ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (300519)


THB12-XW-TW-30MAR-30MAY19

ID : 26222

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว
ผิงซี – ตึกไทเป 101 – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-22,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 Mar - 04 Apr 19 
21 - 25 Apr 19 
05 - 09 May 19 
12 - 16 May 19 
26 - 30 May 19 
ราคา 12,888.-
30 Mar - 03 Apr 19 
20 - 24 Apr 19 
21 - 25 Apr 19 
04 - 08 May 19 
11 - 15 May 19 
23 - 27 May 19 
25 - 29 May 19 
ราคา 13,888.-
07 - 11 Apr 19 
17 - 21 Apr 19 
18 - 22 Apr 19 
24 - 28 Apr 19 
25 - 29 Apr 19 
02 - 06 May 19 
08 - 12 May 19 
09 - 13 May 19 
19 - 23 May 19 
22 - 26 May 19 
29 May - 02 Jun 19 
ราคา 14,888.-
01 - 05 May 19 
30 May - 03 Jun 19 
ราคา 15,888.-
03 - 07 Apr 19 
06 - 10 Apr 19 
14 - 18 Apr 19 
28 Apr - 02 May 19 
15 - 19 May 19 
18 - 22 May 19 
ราคา 16,888.-
04 - 08 Apr 19 
27 Apr - 01 May 19 
16 - 20 May 19 
ราคา 18,888.-
10 - 14 Apr 19 
ราคา 21,888.-
11 - 15 Apr 19 
13 - 17 Apr 19 
ราคา 22,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW11-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง 4 วัน 3 คืน (210619)


THJ6-VZ-TW-19APR-21JUN19

ID : 26451

ไทจง-ไทเป-ตึกไทเป 101-ซีเหมิงติง  
ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
ตลาดปลา-เจียงไคเช็ค-ศูนย์สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม)
ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่
ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24-27 พ.ค.62
ราคา 12,900.-
19-22 เม.ย.62
17-20 พ.ค.62
21-24 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE06 VZ มหัศจรรย์ Taipei Taichung 4 วัน 3 คืน (270319)


THB11-VZ-TW-23JAN-27MAR19

ID : 25299

ไถจง-ไทเป-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium-ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจงไนท์มาเก็ต
หมู่บ้านสายรุ้ง-MIYAHARA ICE CREAM
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-13,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 ม.ค.62-26 ม.ค.62
27 มี.ค.62-30 มี.ค.62
ราคา 12,900.-
20 ก.พ.62-23 ก.พ.62
27 ก.พ.62-02 มี.ค.62
06 มี.ค.62-09 มี.ค.62
13 มี.ค.62-16 มี.ค.62
20 มี.ค.62-23 มี.ค.62
ราคา 13,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE006 VZ มหัศจรรย์ TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน (260619)


THB11-VZ-TW-3APR-26JUN19

ID : 26722

ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-มิฮายาร่าไอศกรีม
ไถจงไนท์มาเก็ต-ล่องเรือสุริยันจันทรา
วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ตึกไทเป 101-สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป
ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-15,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
24 เม.ย.62-27 เม.ย.62
ราคา 13,900.-
03 เม.ย.62-06 เม.ย.62
08 พ.ค.62-11 พ.ค.62
15 พ.ค.62-18 พ.ค.62
22 พ.ค.62-25 พ.ค.62
29 พ.ค.62-01 มิ.ย.62
05 มิ.ย.62-08 มิ.ย.62
12 มิ.ย.62-15 มิ.ย.62
26 มิ.ย.62-29 มิ.ย.62
ราคา 14,900.-
10 เม.ย.62-13 เม.ย.62
ราคา 15,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PTW12-VZ ไต้หวัน ไทเป-ไทจง-อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (280619)


THJ6-VZ-TW-12APR-28JUN19

ID : 26452

ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ตลาดฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟ
ร้านชา-จงลี่ไนท์ มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด
เย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-Commetic-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น)
ร้านสร้อย-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค.-03 มิ.ย.62
ราคา 13,900.-
26-29 เม.ย.62
03-06 พ.ค.62
14-17 มิ.ย.62
28 มิ.ย.-01 ก.ค.62
ราคา 14,900.-
12-15 เม.ย.62
ราคา 16,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ZTPE02 ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5D3N (เลสโก อาร์ตตัวพ่อ) (250719)


THZ1-XW-TW-4APR-25JUL19

ID : 26504

เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ
เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง
เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ
วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก
ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-23,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
11 – 15 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
25 – 29 พฤษภาคม 2562
01 – 05 มิถุนายน 2562
08 – 12 มิถุนายน 2562
15 – 19 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
03 – 07 กรกฎาคม 2562
10 – 14 กรกฎาคม 2562
20 – 24 กรกฎาคม 2562
ราคา 13,999.-
17 – 21 เมษายน 2562
04 – 08 พฤษภาคม 2562
ราคา 14,999.-
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
08 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 16,999.-
04 – 08 เมษายน 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 17,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 20,999.-
14 – 18 เมษายน 2562
ราคา 21,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 23,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน (140419)


THV4-SL-TW-28FEB-14APR19

ID : 26477

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว
ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
ราคา 13,999.-
01-05 มี.ค. 62
07-11 มี.ค. 62
08-12 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
ราคา 14,555.-
14-18 เม.ย. 62
ราคา 19,999.-
11-15 เม.ย. 62
13-17 เม.ย. 62
ราคา 23,999.-
12-16 เม.ย. 62
ราคา 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE34 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N (250719)


THZ1-SL-TW-5APR-25JUL19

ID : 26309

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่
เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน)
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ก.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,999-24,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 – 10 มิถุนายน 2562
20 – 24 มิถุนายน 2562
ราคา 13,999.-
07 – 11 พฤษภาคม 2562
15 – 19 พฤษภาคม 2562
ราคา 15,999.-
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62
08 – 12 พฤษภาคม 2562
16 – 20 พฤษภาคม 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
13 – 17 กรกฎาคม 2562
25 – 29 กรกฎาคม 2562
ราคา 16,999.-
05 – 09 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
ราคา 17,999.-
10 – 14 เมษายน 2562
ราคา 18,999.-
11 – 15 เมษายน 2562
13 – 17 เมษายน 2562
ราคา 24,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : PROFESSIONAL TAIWAN เที่ยวครบสูตร 6 วัน 4 คืน (140419)


THV4-SL-TW-12FEB-14APR19

ID : 25891

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ
ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์-เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว
สถานีสือเฟิน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,777-24,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12 - 17 ก.พ. 62
16-21 ก.พ. 62
ราคา 14,777.-
02 - 07 มี.ค. 62
09 - 14 มี.ค. 62
12-17 มี.ค. 62
16-21 มี.ค. 62
19-24 มี.ค. 62
26-31 มี.ค. 62
ราคา 15,555.-
03 - 08 เม.ย. 62
ราคา 16,555.-
04 - 09 เม.ย. 62
ราคา 16,999.-
05 -10 เม.ย. 62
ราคา 17,999.-
06-11 เม.ย. 62
ราคา 18,555.-
09-14 เม.ย. 62
14-19 เม.ย. 62
ราคา 19,555.-
10-15 เม.ย. 62
ราคา 20,555.-
11-16 เม.ย. 62
ราคา 21,555.-
12-17 เม.ย. 62
ราคา 24,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T34 ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (260319)


THB12-XW-TW-16FEB-26MAR19

ID : 25638

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - วัดเทียนหยวน - ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง
หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ปล่อยโคมผิงซี–เจียงไคเช็ค
ดิวตี้ฟรี-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,888-16,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
03 - 07 Mar 19 
04 - 08 Mar 19 
11 - 15 Mar 19 
18 - 22 Mar 19 
24 - 28 Mar 19 
25 - 29 Mar 19 
ราคา 14,888.-
17 - 21 Feb 19 
20 - 24 Feb 19 
21 - 25 Feb 19 
22 - 26 Feb 19 
27 Feb - 03 Mar 19 
28 Feb - 04 Mar 19 
01 - 05 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
05 - 09 Mar 19 
06 - 10 Mar 19 
07 - 11 Mar 19 
08 - 12 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
10 - 14 Mar 19 
12 - 16 Mar 19 
13 - 17 Mar 19 
15 - 19 Mar 19 
16 - 20 Mar 19 
17 - 21 Mar 19 
19 - 23 Mar 19 
20 - 24 Mar 19 
21 - 25 Mar 19 
22 - 26 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
26 - 30 Mar 19 
ราคา 15,888.-
16 - 20 Feb 19 
ราคา 16,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : QE1TPE-XW001 ไต้หวัน หวานหวาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา ตั้นสุ่ย แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน 5D3N (290619)


THB15-XW-TW-28FEB-29JUN19

ID : 26216

หนานโถว-ร้านชาอูหลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ตลาดไนท์มาร์เก็ต-ไถจง
ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านพายสับปะรด
GERMANIUM SHOP - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ซีเหมินติง-ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา
ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย
ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 14,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
06 - 10 มี.ค. 62
07 - 11  มี.ค. 62
09 - 13 มี.ค. 62
10 - 14 มี.ค. 62
11 - 15 มี.ค. 62
13 - 17 มี.ค. 62
14 - 18 มี.ค. 62
16 - 20 มี.ค. 62
17 - 21 มี.ค. 62
18 - 22 มี.ค. 62
20 - 24 มี.ค. 62
21 - 25 มี.ค. 62
23 - 27 มี.ค. 62
24 - 28 มี.ค. 62
25 - 29 มี.ค. 62
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 62
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 62
06 - 10 เม.ย. 62
07 - 11 เม.ย. 62
14 - 18 เม.ย. 62
17 - 21 เม.ย. 62
18 - 22 เม.ย. 62
20 - 24 เม.ย. 62
21 - 25 เม.ย. 62
24 - 28 เม.ย. 62
25 - 29 เม.ย. 62
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 62
01 - 05 พ.ค. 62
02 - 06 พ.ค. 62
04 - 08 พ.ค. 62
05 - 09 พ.ค. 62
08 - 12 พ.ค. 62
09 - 13 พ.ค. 62
11 - 15 พ.ค. 62
12 - 16 พ.ค. 62
15 - 19 พ.ค. 62
16 - 20 พ.ค. 62
18 - 22 พ.ค. 62
19 - 23 พ.ค. 62
22 - 26 พ.ค. 62
23 - 27 พ.ค. 62
25 - 29 พ.ค. 62
26 - 30 พ.ค. 62
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 62
01 - 05 มิ.ย. 62
02 - 06 มิ.ย. 62
05 - 09 มิ.ย. 62
06 - 10 มิ.ย. 62
08 - 12 มิ.ย. 62
09 - 13 มิ.ย. 62
12 - 16 มิ.ย. 62
13 - 17 มิ.ย. 62
15 - 19 มิ.ย. 62
16 - 20 มิ.ย. 62
19 - 23 มิ.ย. 62
20 - 24 มิ.ย. 62
22 - 26 มิ.ย. 62
23 - 27 มิ.ย. 62
26 - 30 มิ.ย. 62
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 62
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 62
ราคา 14,900.-
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 62
ราคา 14,999.-
03 - 07 เม.ย. 62
04 - 08 เม.ย. 62
ราคา 17,900.-
10 - 14 เม.ย. 62
11 - 15 เม.ย. 62
13 - 17 เม.ย. 62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : AZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N (260319)


THZ1-SL-TW-15FEB-26MAR19

ID : 24927

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด
ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม /2 ท่าน)
COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-16,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ์ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2562
02 – 06 มีนาคม 2562
03 – 07 มีนาคม 2562
04 – 08 มีนาคม 2562
05 – 09 มีนาคม 2562
06 – 10 มีนาคม 2562
07 – 11 มีนาคม 2562
09 – 13 มีนาคม 2562
10 – 14 มีนาคม 2562
11 – 15 มีนาคม 2562
12 – 16 มีนาคม 2562
13 – 17 มีนาคม 2562
14 – 18 มีนาคม 2562
16 – 20 มีนาคม 2562
17 – 21 มีนาคม 2562
18 – 22 มีนาคม 2562
19 – 23 มีนาคม 2562
20 – 24 มีนาคม 2562
21 – 25 มีนาคม 2562
23 – 27 มีนาคม 2562
24 – 28 มีนาคม 2562
25 – 29 มีนาคม 2562
26 – 30 มีนาคม 2562
ราคา 14,999.-
18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค.62
26 ก.พ. – 02 มี.ค.62
27 ก.พ. – 03 มี.ค.62
28 ก.พ. – 04 มี.ค.62
01 – 05 มีนาคม 2562
08 – 12 มีนาคม 2562
15 – 19 มีนาคม 2562
22 – 26 มีนาคม 2562
ราคา 15,999.-
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 16,999.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : ST0.5 ไต้หวัน เพลินเพลิน 4 วัน 3 คืน (251019)


THS2-VZ-TW-19APR-25OCT19

ID : 26790

เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
ซีเหมินติง-ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม
เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง
ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย-หมู่บ้านสายรุ้ง 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.62 ราคาเริ่มต้น 15,555-17,777 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
19-22 เม.ย.62
10 – 13 พ.ค.62
24 – 27 พ.ค.62
21 – 24 มิ.ย.62
5-8 ก.ค.62
19-22 ก.ค.62
2-5 ส.ค.62
16-19 ส.ค.62
20 – 23 ก.ย.62
27 – 30 ก.ย.62
25-28 ต.ค.62
ราคา 15,555.-
7 – 10 มิ.ย.62
13 – 16 ก.ย.62
ราคา 16,666.-
11 -14 ต.ค.62
ราคา 17,777.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE07 VZ มหัศจรรย์ Taipei Alisan 5 วัน 4 คืน (290619)


THB11-VZ-TW-16MAR-29JUN19

ID : 26728

ไถจง-มิยาฮาร่าไอศกรีม-เจียอี้-ตลาดกลางคืนเจียอี้ 
อาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน-ชิมชาอู่หลง
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต-วัดเหวินหวู่-วัดพระถังซำจั๋ง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-เจียงไคเช็ค
ชมผลิตภัณฑ์-ปะการังแดง-ตึกไทเป 101-ซีเหมินติง
ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-เส้นทางรถไฟสายผิงซี
ศูนย์เครื่องสำอาง-ตลาดปลาไทเป-หมู่บ้านสายรุ้ง
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-มิ.ย.62 ราคาเริ่มต้น 15,900-19,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
16 มี.ค. 62-20 มี.ค. 62
25 มี.ค. 62-29 มี.ค. 62
25 พ.ค. 62-29 พ.ค. 62
01 มิ.ย. 62-05 มิ.ย. 62
15 มิ.ย. 62-19 มิ.ย. 62
ราคา 15,900.-
01 เม.ย. 62-05 เม.ย. 62
20 เม.ย. 62-24 เม.ย. 62
11 พ.ค. 62-15 พ.ค. 62
08 มิ.ย. 62-12 มิ.ย. 62
22 มิ.ย. 62-26 มิ.ย. 62
29 มิ.ย. 62-03 ก.ค. 62
ราคา 16,900.-
06 เม.ย. 62-10 เม.ย. 62
ราคา 18,900.-
18 พ.ค. 62-22 พ.ค. 62
ราคา 19,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M02) ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N (290319)


THF5-CI-TW-18JAN-29MAR19

ID : 25667

เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง
อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด
Cosmetics Shop – ซีเหมินติง-ศูนย์ GERMANIUM
อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE
หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARK
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,500-17,500 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 – 21 JAN 19
25 – 28 JAN 19
22 – 25 FRB 19
ราคา 16,500.-
01 – 04 MAR 19
08 – 11 MAR 19
15 – 18 MAR 19
22 – 25 MAR 19
29 MAR-01 APR 19
ราคา 17,500.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : 3 เด้ง อุทยาน 6D4N ทาโรโกะ อาลีซาน เย๋หลิ่ว (150419)


THV4-SL-TW-23FEB-15APR19

ID : 25892

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ-ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน
อุทยานทาโรโกะ-ไทเป-พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง 
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-เม.ย.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-24,555 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
23 - 28 ก.พ. 62
26 ก.พ. - 03 มี.ค. 62
ราคา 16,888.-
05 - 10 มี.ค. 62
23 - 28  มี.ค. 62
30 มี.ค. - 04 เม.ย.62
ราคา 17,555.-
15-20 เม.ย. 62
ราคา 19,555.-
04 - 09 เม.ย. 62
ราคา 21,555.-
13-18  เม.ย. 62
ราคา 24,555.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : VZ12 ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน (300319)


THB12-VZ-TW-18FEB-30MAR19

ID : 25651

ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ 
เจี๊ยอี้ - อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี
ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ –ตึกไทเป 101
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ไทเป -  หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
อุทยานเหย๋หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,888-17,888 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
18 - 22 Feb 19 
20 - 24 Feb 19 
25 Feb - 01 Mar 19 
02 - 06 Mar 19 
06 - 10 Mar 19 
09 - 13 Mar 19 
11 - 15 Mar 19 
18 - 22 Mar 19 
23 - 27 Mar 19 
25 - 29 Mar 19 
30 Mar - 03 Apr 19 
ราคา 16,888.-
27 Feb - 03 Mar 19
ราคา 17,888.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : IT08 เช็คอิน 9 แหล่งท่องเที่ยวสุดชิคไต้หวัน 4 วัน 3 คืน (280319)


THM1-IT-TW-12JAN-28MAR19

ID : 25544

เถาหยวน - วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดเหวินหวู่ - แวะชิมชาอู่หลง-ไทจง-ตลาดฟงเจี่ย ไนท์มาเก็ต
ไทเป - ร้านพายสับปะรด - ร้านสร้อยข้อมือ
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตร)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-อุทยานหินแหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 16,900-17,900 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
12-15 มกราคม 2562
25-28 มกราคม 2562
28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2562
14-17 มีนาคม 2562
28-31 มีนาคม 2562
ราคา 16,900.-
16-19 กุมภาพันธ์ 2562
ราคา 17,900.-
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น .-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (M05) Taiwan อาลีซาน EVA ดี๊ดี Season 2 5D3N (010519)


THF5-BR-TW-13FEB-1MAY19

ID : 25659

เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-Cosmetic shop
ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-ศูนย์ Germanium
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- Mitsui Outlet Park
สายการบิน : EVA AIR (BR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-พ.ค.62 ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

กำหนดการเดินทางและราคาทัวร์ คลิ๊ก

กำหนดการเดินทาง
13 – 17 FEB 19
20 – 24 FEB 19
27 FEB-03 MAR 19
07 – 11 MAR 19
27 – 31 MAR 19
01 – 05 MAY 19
ราคา 17,999.-

join facebook

สมัครสมาชิก

ตัวอักษรอย่างน้อย 4 ตัวขึ้นไป โดยใช้ a-z, A-Z, 0-9 เท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ

ข้อมูลในการติดต่อ

กรุณากรอกอีเมล์สมาชิกของท่าน

จองทัวร์สำหรับสมาชิก