Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW007 ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยันจันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน (270219)

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-15JAN-27FEB19

หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย๋หลิ่ว
หมู่บ้านสือเฟิ่น – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-ร้านพายสับปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง
Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 12,888-17,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
20 – 24 ม.ค. 62             
21 – 25 ม.ค. 62             
27 – 31 ม.ค. 62             
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 62             
10 - 14 ก.พ. 62             
11 - 15 ก.พ. 62             
24 - 28 ก.พ. 62             
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 62
ราคา 12,888.-
15 – 19 ม.ค. 62             
16 – 20 ม.ค. 62             
17 – 21 ม.ค. 62             
18 – 22 ม.ค. 62             
19 – 23 ม.ค. 62             
22 – 26 ม.ค. 62             
24 – 28 ม.ค. 62             
25 – 29 ม.ค. 62             
26 – 30 ม.ค. 62             
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 62             
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62             
12 - 16 ก.พ. 62             
17 - 21 ก.พ. 62             
18 - 22 ก.พ. 62             
19 - 23 ก.พ. 62             
20 - 24 ก.พ. 62             
21 - 25 ก.พ. 62             
22 - 26 ก.พ. 62             
23 - 27 ก.พ. 62             
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 62             
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 62             
ราคา 13,888.-
14 - 18 ก.พ. 62
15 - 19 ก.พ. 62
ราคา 15,888.-
16 - 20 ก.พ. 62
ราคา 17,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984