Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL (S04) TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N (290319)

รหัสทัวร์ : THF5-IT-TW-11JAN-29MAR19

เมืองไทเป-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง
ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านขนมพายสับปะรด
Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,999-12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
11 – 14 ม.ค. 62
18 – 21 ม.ค. 62
26 – 29 ม.ค. 62
22 – 25 ก.พ. 62
ราคา 11,999.-
15 – 18 ก.พ. 62
01 – 04 มี.ค. 62
08 – 11 มี.ค. 62
15 – 18 มี.ค. 62
22 – 25 มี.ค. 62
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 62
ราคา 12,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984