Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13333.-

ทัวร์ไต้หวัน : SIGNATURE TAIWAN 5D3N มหัศจรรย์อาลีซาน (210319)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-15FEB-21MAR19

เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ - เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา
ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป
ร้านพายสัปปะรด–อุทยานเหย๋หลิ่ว
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.พ.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 13,333-13,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
15 - 19 ก.พ. 62
ราคา 13,777.-
22 - 26 ก.พ. 62
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 62
01 - 05 มี.ค. 62
07 - 11 มี.ค. 62
08 - 12 มี.ค. 62
14 - 18 มี.ค. 62
15 - 19 มี.ค. 62
21 - 25 มี.ค. 62
ราคา 13,333.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984