Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12345.-

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5 วัน 3 คืน (220319)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-9JAN-22MAR19

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่-ร้านใบชา-ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว
ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ-ตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,345-13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
09-13 ม.ค. 62
ราคา 12,345.-
10-14 ม.ค. 62
11-15 ม.ค. 62
17-21 ม.ค. 62
18-22 ม.ค. 62
24-28 ม.ค. 62
25-29 ม.ค. 62
30 ม.ค.-3 ก.พ. 62
14-18 ก.พ. 62
15-19 ก.พ. 62
21-25 ก.พ. 62
22-26 ก.พ. 62
28 ก.พ.-4 มี.ค. 62
01-05 มี.ค. 62
07-11 มี.ค. 62
08-12 มี.ค. 62
14-18 มี.ค. 62
15-19 มี.ค. 62
21-25 มี.ค. 62
22-26 มี.ค. 62
ราคา 13,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984