Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : WOW WOW! Taiwan 9,999 (270319)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-13JAN-27MAR19

อุทยานเหย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด -ซื่อหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป
เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง 
วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ม.ค.-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,111 บาท
กำหนดการเดินทาง
13-16 ม.ค. 62
20-23 ม.ค. 62
27-30 ม.ค. 62
ราคา 9,999.-
10-13 ก.พ. 62
11-14 ก.พ. 62
12-15 ก.พ. 62
17-20 ก.พ. 62
19-22 ก.พ. 62
24-27 ก.พ. 62
26 ก.พ.-01 มี.ค. 62
03-06 มี.ค. 62
05-08 มี.ค. 62
10-13 มี.ค. 62
12-15 มี.ค. 62
ราคา 10,555.-
17-20 มี.ค. 62
19-22 มี.ค. 62
24-27 มี.ค. 62
26-29 มี.ค. 62
27-30 มี.ค. 62
ราคา 11,111.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984