Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11111.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4D 2N (290119)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-27NOV18-29JAN19

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา
ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-เมืองไทเป-ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน-ตึกไทเป 101
เจอร์เมเนียม-วัดหลงซานซื่อ-ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 11,111-11,333 บาท
กำหนดการเดินทาง
27-30 พ.ย. 61
11-14 ธ.ค. 61
18-21 ธ.ค. 61
15-18 ม.ค. 62
22-25 ม.ค. 62
29 ม.ค.-01 ก.พ. 62
ราคา 11,111.-
23-26 ธ.ค. 61
ราคา 11,333.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984