Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW003 ไต้หวัน SUPER SAVE FREE DAY ไทเป 5 วัน 3 คืน (301018)

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-13-30OCT18

หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไถจง
ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-14,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
13 – 17 ต.ค. 61
14 – 18 ต.ค. 61
15 – 19 ต.ค. 61
26 – 30 ต.ค. 61
27 – 31 ต.ค. 61
28 ต.ค. – 01 พ.ย. 61
29 ต.ค. – 02 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 61
ราคา 12,999.-
17 – 21 ต.ค. 61
24 – 28 ต.ค. 61
25 – 29 ต.ค. 61
ราคา 13,999.-
18 – 22 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
20 – 24 ต.ค. 61
22 – 26 ต.ค. 61
23 – 27 ต.ค. 61
ราคา 14,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984