Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์ไต้หวัน : GO1TPE-XW002 GO! ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (231018)

รหัสทัวร์ : THG1-XW-TW-21AUG-23OCT18

หนานโถว – ร้านชาอู่หลง - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ - ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Germanium Shop – ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
21 – 25 ส.ค.61             
23 – 27 ส.ค.61             
24 – 28 ส.ค.61             
25 – 29 ส.ค.61             
26 – 30 ส.ค.61             
27 – 31 ส.ค.61             
ราคา 10,900.-
18 – 22 ก.ย. 61             
22 – 26 ก.ย. 61             
25 – 29 ก.ย. 61             
02 – 06 ต.ค. 61             
09 – 13 ต.ค. 61             
14 – 18 ต.ค. 61             
15 – 19 ต.ค. 61             
16 – 20 ต.ค. 61             
ราคา 13,900.-
07 – 11 ก.ย. 61             
12 – 16 ก.ย. 61             
19 – 23 ก.ย. 61             
20 – 24 ก.ย. 61             
27 ก.ย. – 1 ต.ค. 61             
28 ก.ย. – 2 ต.ค. 61             
29 ก.ย. – 3 ต.ค. 61             
03 – 07 ต.ค. 61             
04 – 08 ต.ค. 61             
05 – 09 ต.ค. 61             
06 – 10 ต.ค. 61             
12 – 16 ต.ค. 61             
13 – 17 ต.ค. 61             
17 – 21 ต.ค. 61             
ราคา 14,900.-
10 – 14 ต.ค. 61             
11 – 15 ต.ค. 61             
20 – 24 ต.ค. 61             
21 – 25 ต.ค. 61             
ราคา 16,900.-
18 – 22 ต.ค. 61             
19 – 23 ต.ค. 61             
22 – 26 ต.ค. 61             
23 – 27 ต.ค. 61             
ราคา 18,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984