Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 11111.-

ทัวร์ไต้หวัน : ไต้หวัน อิคคิว ชมจันทร์ 4 วัน 2 คืน (231218)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-13NOV-23DEC18

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม
วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,111-11,333 บาท
กำหนดการเดินทาง
13 - 16 Nov 18 
20 - 23 Nov 18 
27 - 30 Nov 18 
11 - 14 Dec 18 
18 - 21 Dec 18 
ราคา 11,111.-
23 - 26 Dec 18
ราคา 11,333.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984