Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ไต้หวัน : WOW WOW TAIWAN 9,999 4 วัน 2 คืน (161218)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-11NOV-16DEC18

อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์
ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต-ไทเป - เจอร์เมเนียม
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง
วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
11 - 14 Nov 18 
18 - 21 Nov 18 
25 - 28 Nov 18 
16 - 19 Dec 18 
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984