Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12777.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE24 T-DED TAIWAN โดนใจ 4D3N BY CI (280918)

รหัสทัวร์ : THZ1-CI-TW-5JUL-28SEP18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่ – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ
ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต 
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
วัดหลงซาน – COSMETIC SHOP – Mitsui Outlet Park
สายการบิน : CHINA AIRLINES (CI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,777-15,777 บาท
กำหนดการเดินทาง
05 – 08 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,777.-
06 – 09 กรกฎาคม 2561
12 – 15 กรกฎาคม 2561
13 – 16 กรกฎาคม 2561
19 – 22 กรกฎาคม 2561
20 – 23 กรกฎาคม 2561
03 – 06 สิงหาคม 2561
17 – 20 สิงหาคม 2561
24 – 27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค. – 03 ก.ย.61
07 – 10 กันยายน 2561
14 – 17 กันยายน 2561
28 ก.ย. – 01 ต.ค.61
ราคา 13,777.-
11 – 14 สิงหาคม 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 14,777.-
10 – 13 สิงหาคม 2561
ราคา 15,777.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984