Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12999.-

ทัวร์ไต้หวัน : COYOTE TAIWAN SEASON 2 (211018)

รหัสทัวร์ : THV4-SL-TW-4JUL-21OCT18

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง
วัดเหวินอู่ -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป 101
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-วัดหลงซาน-ผิงซี
ซื่อเฟิ่น -เหย๋หลิ่ว–ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,999-15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
15 - 19 Aug 18
ราคา 12,999.-
08 - 12 Aug 18
ราคา 13,999.-
04 - 08 Jul 18 
11 - 15 Jul 18 
18 - 22 Jul 18 
25 - 29 Jul 18 
27 - 31 Jul 18 
01 - 05 Aug 18 
22 - 26 Aug 18 
03 - 07 Oct 18 
04 - 08 Oct 18 
05 - 09 Oct 18 
21 - 25 Oct 18 
ราคา 14,555.-
09 - 13 Aug 18 
10 - 14 Oct 18 
12 - 16 Oct 18 
13 - 17 Oct 18 
17 - 21 Oct 18 
20 - 24 Oct 18 
ราคา 14,999.-
26 - 30 Jul 18 
11 - 15 Oct 18 
18 - 22 Oct 18 
19 - 23 Oct 18 
ราคา 15,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984