Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์ไต้หวัน : TPE31 T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N (281018)

รหัสทัวร์ : THZ1-SL-TW-22JUL-28OCT18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง
COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป
ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – วัดหลงซาน
ร้านนาฬิกา-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
22 – 26 กรกฎาคม 2561
19 – 23 สิงหาคม 2561
26 – 30 สิงหาคม 2561
02 – 06 กันยายน 2561
16 – 20 กันยายน 2561
23 – 27 กันยายน 2561
ราคา 13,900.-
30 ก.ย. – 04 ต.ค.61
07 – 11 ตุลาคม 2561
14 – 18 ตุลาคม 2561
28 ต.ค. – 01 พ.ย.61
ราคา 14,900.-
21 – 25 ตุลาคม 2561
ราคา 16,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984