Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13991.-

ทัวร์ไต้หวัน : GT-TPE XW06 TAIWAN สบายพาเพลิน Sun Moon Lake 5 วัน 3 คืน (080718)

รหัสทัวร์ : THG12-XW-TW-25MAR-8JUL18

หนานโถว-ร้านชาอู่หลง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ไถจง-ช้อปปิ้งตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
Germanium shop-ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
ไทเป-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว
ร้านคอสเมติค-ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง มี.ค.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,991-23,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
25 - 29 มี.ค. 61
27 - 31 มี.ค. 61
ราคา 13,991.-
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 61
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 61
31 มี.ค. - 4 เม.ย. 61
1 - 5 เม.ย. 61
2 - 6 เม.ย. 61
3 - 7 เม.ย. 61
7 - 11 เม.ย. 61
8 - 12 เม.ย. 61
9 - 13 เม.ย. 61
16 - 20 เม.ย. 61
17 - 21 เม.ย. 61
18 - 22 เม.ย. 61
19 - 23 เม.ย. 61
20 - 24 เม.ย. 61
21 - 25 เม.ย. 61
22 - 26 เม.ย. 61
23 - 27 เม.ย. 61
24 - 28 เม.ย. 61
29 เม.ย. - 3 พ.ค. 61
30 เม.ย. - 4 พ.ค. 61
1 - 5 พ.ค. 61
2 - 6 พ.ค. 61
3 - 7 พ.ค. 61
4 - 8 พ.ค. 61
5 - 9 พ.ค. 61
6 - 10 พ.ค. 61
7 - 11 พ.ค. 61
8 - 12 พ.ค. 61
9 - 13 พ.ค. 61
10 - 14 พ.ค. 61
11 - 15 พ.ค. 61
13 - 17 พ.ค. 61
14 - 18 พ.ค. 61
15 - 19 พ.ค. 61
16 - 20 พ.ค. 61
17 - 21 พ.ค. 61
18 - 22 พ.ค. 61
19 - 23 พ.ค. 61
20 - 24 พ.ค. 61
21 - 25 พ.ค. 61
22 - 26 พ.ค. 61
23 - 27 พ.ค. 61
24 - 28 พ.ค. 61
25 - 29 พ.ค. 61
28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 61
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 61
30 พ.ค. - 3 มิ.ย. 61
31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 61
1 - 5 มิ.ย. 61
2 - 6 มิ.ย. 61
3 - 7 มิ.ย. 61
4 - 8 มิ.ย. 61
5 - 9 มิ.ย. 61
6 - 10 มิ.ย. 61
7 - 11 มิ.ย. 61
8 - 12 มิ.ย. 61
9 - 13 มิ.ย. 61
10 - 14 มิ.ย. 61
11 - 15 มิ.ย. 61
12 - 16 มิ.ย. 61
13 - 17 มิ.ย. 61
14 - 18 มิ.ย. 61
15 - 19 มิ.ย. 61
16 - 20 มิ.ย. 61
17 - 21 มิ.ย. 61
18 - 22 มิ.ย. 61
19 - 23 มิ.ย. 61
20 - 24 มิ.ย. 61
21 - 25 มิ.ย. 61
22 - 26 มิ.ย. 61
23 - 27 มิ.ย. 61
24 - 28 มิ.ย. 61
25 - 29 มิ.ย. 61
26 - 30 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 61
28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 61
29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 61
30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 61
1 - 5 ก.ค. 61
2 - 6 ก.ค. 61
3 - 7 ก.ค. 61
4 - 8 ก.ค. 61
5 - 9 ก.ค. 61
6 - 10 ก.ค. 61
7 - 11 ก.ค. 61
8 - 12 ก.ค. 61
ราคา 14,991.-
25 - 29 เม.ย. 61
26 - 30 เม.ย. 61
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 61
28 เม.ย. - 2 พ.ค. 61
12 - 16 พ.ค. 61
26 - 30 พ.ค. 61
27 - 31 พ.ค. 61
ราคา 15,991.-
4 - 8 เม.ย. 61
5 - 9 เม.ย. 61
6 - 10 เม.ย. 61
ราคา 16,991.-
15 – 19 เม.ย. 61
ราคา 18,991.-
10 – 14 เม.ย. 61
14 – 18 เม.ย. 61
ราคา 19,995.-
11 – 15 เม.ย. 61
13 – 17 เม.ย. 61
ราคา 21,999.-
12 – 16 เม.ย. 61
ราคา 23,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984