Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ไต้หวัน : FJL23 TIGER ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม (181018)

รหัสทัวร์ : THF5-IT-TW-19APR-18OCT18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop
อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น
ตึกไทเป101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89)
ซีเหมินติง-ศูนย์ Germanium
อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
สายการบิน : TIGER AIR (IT)
เริ่มต้นเดินทาง เม.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 14,999-15,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
15-18 มิ.ย.61
29 มิ.ย.-02 ก.ค.61
03-06 ส.ค.61
28 ก.ย.-01 ต.ค.61
04-07 ต.ค.61
05-08 ต.ค.61
12-15 ต.ค.61
ราคา 14,999.-
19-22 เม.ย.61
26-29 เม.ย.61
03-06 พ.ค.61
10-13 พ.ค.61
18-21 พ.ค.61
18-21 ต.ค.61
ราคา 15,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984